bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 51 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 5 maja 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia 

Przedmiot uchwały - w sprawie

51/1104/15

05.05.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Rzeszowie.

51/1105/15

05.05.2015 r.

zgody na czasowe przeniesienie poza teren Muzeum eksponatów muzealnych pochodzących ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

51/1106/15

05.05.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

51/1107/15

05.05.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

51/1108/15

05.05.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

51/1109/15

05.05.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

51/1110/15

05.05.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

51/1111/15

05.05.2015 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.

51/1112/15

05.05.2015 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020.

51/1113/15

05.05.2015 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

51/1114/15

05.05.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na zakup sprzętu medycznego.

51/1115/15

05.05.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na sprzedaż wyposażenia byłej pralni szpitalnej.

51/1116/15

05.05.2015 r.

zmiany uchwały Nr 413/9737/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2014 r.

51/1117/15

05.05.2015 r.

zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

51/1118/15

05.05.2015 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionej przez Województwo Podkarpackie Pani Patrycji Wysockiej reprezentującej EXPANDO Sp. z o.o., ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia.

51/1119/15

05.05.2015 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionej przez Województwo Podkarpackie Pani Patrycji Wysockiej reprezentującej EXPANDO Sp. z o.o., ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia.

51/1120/15

05.05.2015 r.

zmieniająca uchwałę nr 16/322/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody  na zabezpieczenie środków finansowych.

51/1121/15

05.05.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Wspierania Przedsiębiorczości  w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 rok.

51/1122/15

05.05.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania1.1 wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

51/1123/15

05.05.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania1.1 wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

51/1124/15

05.05.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 389/9295/14 z dnia 2 września 2014 r. w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej  do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 356/8441/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 czerwca 2014 r.

51/1125/15

05.05.2015 r.

dokonania ponownej oceny strategicznej projektu nr RPPK.01.01.00-18-181/13, pn.: „Wzrost konkurencyjności firmy FME Sp. z o. o. poprzez wdrożenie innowacji technologicznych w branży produkcji maszyn do przetwórstwa owoców i warzyw” złożonego przez FME FOOD MACHINERY EUROPE Sp. z o. o. w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

51/1126/15

05.05.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

51/1127/15

05.05.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

51/1128/15

05.05.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

51/1129/15

05.05.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

51/1130/15

05.05.2015 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

51/1131/15

05.05.2015 r.

ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

51/1132/15

05.05.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Tarnobrzeg.

51/1133/15

05.05.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wadowice Górne oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wadowice Górne.