http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Posiedzenie Nr 53 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 12 maja 2015 r.

[KZ] Adriana Wojdon

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

53/1135/15

12.05.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

53/1136/15

12.05.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

53/1137/15

12.05.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

53/1138/15

12.05.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

53/1139/15

12.05.2015 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Lesko.

53/1140/15

12.05.2015 r.

wyrażenia zgody na opracowanie Programów Funkcjonalno – Użytkowych.

53/1141/15

12.05.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie za 2014 r.

53/1142/15

12.05.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu za 2014 r.

53/1143/15

12.05.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie za 2014 r.

53/1144/15

12.05.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu za 2014 r.

53/1145/15

12.05.2015 r.

powołania Komisji Nagród.

53/1146/15

12.05.2015 r.

zatwierdzenia zmian planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

53/1147/15

12.05.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

53/1148/15

12.05.2015 r.

odroczenia terminu płatności wierzytelności przypadających Województwu Podkarpackiemu.

53/1149/15

12.05.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

53/1150/15

12.05.2015 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze szóstego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Potok, gmina Jedlicze, stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego.

53/1151/15

12.05.2015 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007–2013 na 2015 rok.

53/1152/15

12.05.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

53/1153/15

12.05.2015 r.

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.

53/1154/15

12.05.2015 r.

zmiany wzoru Aneksu do Istotnych Postanowień Umowy związanej z realizacją Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”.

53/1155/15

12.05.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

53/1156/15

12.05.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

53/1157/15

12.05.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 310/7437/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

53/1158/15

12.05.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 343/8169/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

53/1159/15

12.05.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

53/1160/15

12.05.2015 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionego przez Województwo Podkarpackie Pana Włodzimierza Mirka, reprezentującego HAVE BUDOWNICTWO Sp. z o.o. (ul. Działkowa 38, 59-220 Legnica) z dnia 22 kwietnia 2015 r.

53/1161/15

12.05.2015 r.

zaopiniowania projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

53/1162/15

12.05.2015 r.

dokonania ponownej oceny strategicznej projektu nr RPPK.01.01.00-18-552/13, pn.: „Inwestycje w nowe technologie szansą rozwoju Firmy MAGMET”, złożonego przez Piotr Turek F.H.U. MAGMET w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

53/1163/15

12.05.2015 r.

wydłużenia terminu do zawarcia umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 370/8857/14 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 356/8441/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 czerwca 2014 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 356/8441/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 czerwca 2014 r.

53/1164/15

12.05.2015 r.

wydłużenia terminu do zawarcia umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

53/1165/15

12.05.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014r. (z późn. zm.) w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania1.1 wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

53/1166/15

12.05.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

53/1167/15

12.05.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

53/1168/15

12.05.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

53/1169/15

12.05.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

53/1170/15

12.05.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 389/9295/14 z dnia 2 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

53/1171/15

12.05.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wprowadzenia zmian w projekcie kluczowym pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

53/1172/15

12.05.2015 r.

sprostowania błędów pisarskich w uzasadnieniu uchwały nr 43/968/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały 327/6907/10 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

53/1173/15

12.05.2015 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminów związanych z realizacją projektu kluczowego nr RPPK.05.01.00-18-001/13 pn. „Zakład Nauk o Człowieku”, realizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

53/1174/15

12.05.2015 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminów związanych z realizacją projektu kluczowego pn. „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci” - nr RPPK.05.02.00-18-001/14, realizowanego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

53/1175/15

12.05.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

53/1176/15

12.05.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

53/1177/15

12.05.2015 r.

nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego.

53/1178/15

12.05.2015 r.

przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

53/1179/15

12.05.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

53/1180/15

12.05.2015 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

53/1181/15

12.05.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.

53/1182/15

12.05.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie 1. zmiany nazwy Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

53/1183/15

12.05.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2015 pomocy finansowej.

53/1184/15

12.05.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego dofinansowania budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki.

53/1185/15

12.05.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozwiązania problemu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń medycznych wykonywanych przez pielęgniarki i położne.

53/1186/15

12.05.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wprowadzenia etatów rezydenckich dla pielęgniarek i położnych.

53/1187/15

12.05.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę numer II/6/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1135_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1135_15.pdf945 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1136_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1136_15.pdf698 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1137_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1137_15.pdf748 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1138_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1138_15.pdf769 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1139_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1139_15.pdf395 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1140_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1140_15.pdf508 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1141_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1141_15.pdf350 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1142_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1142_15.pdf349 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1143_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1143_15.pdf354 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1144_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1144_15.pdf357 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1145_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1145_15.pdf998 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1146_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1146_15.pdf622 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1147_15.zip)Uchwała_Nr_53_1147_15.zip5502 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1148_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1148_15.pdf728 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1148_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1148_15.pdf728 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1149_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1149_15.pdf324 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1150_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1150_15.pdf468 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1151_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1151_15.pdf462 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1152_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1152_15.pdf1318 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1153_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1153_15.pdf420 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1154_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1154_15.pdf589 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1155_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1155_15.pdf413 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1156_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1156_15.pdf579 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1157_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1157_15.pdf76 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1158_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1158_15.pdf76 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1159_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1159_15.pdf1200 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1160_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1160_15.pdf470 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1161_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1161_15.pdf305 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1162_15.zip)Uchwała_Nr_53_1162_15.zip5803 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1163_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1163_15.pdf1264 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1164_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1164_15.pdf858 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1165_15.zip)Uchwała_Nr_53_1165_15.zip4228 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1166_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1166_15.pdf822 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1167_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1167_15.pdf816 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1168_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1168_15.pdf829 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1169_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1169_15.pdf810 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1170_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1170_15.pdf823 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1171_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1171_15.pdf807 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1172_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1172_15.pdf854 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1173_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1173_15.pdf1200 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1174_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1174_15.pdf1417 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1175_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1175_15.pdf1431 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1176_15.zip)Uchwała_Nr_53_1176_15.zip10754 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1177_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1177_15.pdf440 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1178_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1178_15.pdf414 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1179_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1179_15.pdf670 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1180_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1180_15.pdf470 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1181_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1181_15.pdf785 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1182_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1182_15.pdf872 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1183_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1183_15.pdf1123 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1184_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1184_15.pdf585 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1185_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1185_15.pdf640 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1186_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1186_15.pdf933 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_53_1187_15.pdf)Uchwała_Nr_53_1187_15.pdf753 kB