bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 62 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 2 czerwca 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

62/1325/15

02.06.2015 r.

współorganizacji międzynarodowej konferencji naukowej.

62/1326/15

02.06.2015 r.

prezentacji Województwa Podkarpackiego podczas Dnia Węgierskiego Komitatu Borsod – Abauj – Zemplen.

62/1327/15

02.06.2015 r.

zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.

62/1328/15

02.06.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

62/1329/15

02.06.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

62/1330/15

02.06.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

62/1331/15

02.06.2015 r.

wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego.

62/1332/15

02.06.2015 r.

odwołania dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

62/1333/15

02.06.2015 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

62/1334/15

02.06.2015 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krempna.

62/1335/15

02.06.2015 r.

uchylająca uchwałę Nr 297/7177/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych w miejscowości Chrewt, gmina Czarna.

62/1336/15

02.06.2015 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2015 roku.

62/1337/15

02.06.2015 r.

zatwierdzenia zmian w planie finansowym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2015.

62/1338/15

02.06.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

62/1339/15

02.06.2015 r.

zwiększenia liczby godzin przeznaczonych na specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze w Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

62/1340/15

02.06.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego na rzecz Zespołu Szkół w Czudcu.

62/1341/15

02.06.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

62/1342/15

02.06.2015 r.

zamiaru powierzenia stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

62/1343/15

02.06.2015 r.

zamiaru powierzenia stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

62/1344/15

02.06.2015 r.

udzielenia dotacji w 2015 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009 - 2015.

62/1345/15

02.06.2015 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2015 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020.

62/1346/15

02.06.2015 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 programu wojewódzkiego pod nazwą: „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”.

62/1347/15

02.06.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

62/1348/15

02.06.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2014/2015.

62/1349/15

02.06.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Uherce Mineralne.

62/1350/15

02.06.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczenia garażowego znajdującego się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.

62/1351/15

02.06.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

62/1352/15

02.06.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Krempnej, stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, na rzecz Gminy Krempna.

62/1353/15

02.06.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Chrewt, gmina Czarna.

62/1354/15

02.06.2015 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

62/1355/15

02.06.2015 r.

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

62/1356/15

02.06.2015 r.

zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

62/1357/15

02.06.2015 r.

zatwierdzenia Zakresu zmian nr: UDA-POKL.09.01.03-18-001/14-01 do dokumentu „Prawa i Obowiązki Województwa Podkarpackiego/Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

62/1358/15

02.06.2015 r.

potwierdzenia wszelkich dotychczas dokonanych przez Pana Tomasza Czopa - Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie czynności prawnych i złożonych oświadczeń woli w zakresie powierzenia przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, roli Instytucji Pośredniczącej i realizacji Działań 1.1 i 1.2 w ramach Osi Priorytetowej I w Województwie Podkarpackim, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

62/1359/15

02.06.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

62/1360/15

02.06.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

62/1361/15

02.06.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

62/1362/15

02.06.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

62/1363/15

02.06.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

62/1364/15

02.06.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

62/1365/15

02.06.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

62/1366/15

02.06.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

62/1367/15

02.06.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

62/1368/15

02.06.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

62/1369/15

02.06.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

62/1370/15

02.06.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

62/1371/15

02.06.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Obwodu Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Rzeszowie.

62/1372/15

02.06.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Obwodu Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z w Przemyślu.

62/1373/15

02.06.2015 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

62/1374/15

02.06.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup  zestawu wideoendoskopowego.

62/1375/15

02.06.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

62/1376/15

02.06.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

62/1377/15

02.06.2015 r.

zmieniająca Uchwałę  Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

62/1378/15

02.06.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

62/1379/15

02.06.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

62/1380/15

02.06.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wprowadzenia zmian w projekcie kluczowym pn. „Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno - Przyrodniczej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

62/1381/15

02.06.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

62/1382/15

02.06.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

62/1383/15

02.06.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

62/1384/15

02.06.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1325_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1325_15.pdf349 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1326_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1326_15.pdf339 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1327_15.zip)Uchwała_Nr_62_1327_15.zip815 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1328_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1328_15.pdf772 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1329_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1329_15.pdf620 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1330_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1330_15.pdf695 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1331_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1331_15.pdf313 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1332_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1332_15.pdf279 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1333_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1333_15.pdf325 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1334_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1334_15.pdf407 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1335_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1335_15.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1336_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1336_15.pdf1565 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1337_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1337_15.pdf1079 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1338_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1338_15.pdf476 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1339_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1339_15.pdf346 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1340_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1340_15.pdf643 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1341_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1341_15.pdf1091 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1342_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1342_15.pdf313 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1343_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1343_15.pdf316 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1344_15.zip)Uchwała_Nr_62_1344_15.zip949 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1345_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1345_15.pdf2421 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1346_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1346_15.pdf476 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1347_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1347_15.pdf386 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1348_15.zip)Uchwała_Nr_62_1348_15.zip911 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1349_15.zip)Uchwała_Nr_62_1349_15.zip1521 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1350_15.zip)Uchwała_Nr_62_1350_15.zip652 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1351_15.zip)Uchwała_Nr_62_1351_15.zip1140 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1352_15.zip)Uchwała_Nr_62_1352_15.zip764 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1353_15.zip)Uchwała_Nr_62_1353_15.zip623 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1354_15.zip)Uchwała_Nr_62_1354_15.zip1201 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1355_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1355_15.pdf440 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1356_15.zip)Uchwała_Nr_62_1356_15.zip711 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1357_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1357_15.pdf1039 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1358_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1358_15.pdf992 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1359_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1359_15.pdf408 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1360_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1360_15.pdf404 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1361_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1361_15.pdf396 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1362_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1362_15.pdf401 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1363_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1363_15.pdf406 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1364_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1364_15.pdf392 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1365_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1365_15.pdf410 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1366_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1366_15.pdf410 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1367_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1367_15.pdf409 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1368_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1368_15.pdf399 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1369_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1369_15.pdf345 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1370_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1370_15.pdf394 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1371_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1371_15.pdf388 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1372_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1372_15.pdf392 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1373_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1373_15.pdf343 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1374_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1374_15.pdf414 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1375_15.zip)Uchwała_Nr_62_1375_15.zip3185 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1376_15.zip)Uchwała_Nr_62_1376_15.zip3638 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1377_15.zip)Uchwała_Nr_62_1377_15.zip4009 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1378_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1378_15.pdf930 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1379_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1379_15.pdf845 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1380_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1380_15.pdf729 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1381_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1381_15.pdf297 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1382_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1382_15.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1383_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1383_15.pdf889 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_62_1384_15.pdf)Uchwała_Nr_62_1384_15.pdf802 kB