bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 63 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 9 czerwca 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

63/1385/15

09.06.2015 r.

zlecenia wykonania działań promocyjnych podczas Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”.

63/1386/15

09.06.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

63/1387/15

09.06.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 rok.

63/1388/15

09.06.2015 r.

opinii dotyczącej zmian w Regulaminie Organizacyjnym Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

63/1389/15

09.06.2015 r.

opinii dotyczącej zmian w Regulaminie Organizacyjnym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

63/1390/15

09.06.2015 r.

odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr 43/919/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie rozwiązania umowy Nr 8.2.2/IV.73/264/11/U/153/12 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

63/1391/15

09.06.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

63/1392/15

09.06.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

63/1393/15

09.06.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

63/1394/15

09.06.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

63/1395/15

09.06.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

63/1396/15

09.06.2015 r.

zmiany uchwały.

63/1397/15

09.06.2015 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego.

63/1398/15

09.06.2015 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2015 rok.

63/1399/15

09.06.2015 r.

powołania członków Komitetu Sterującego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego w latach 2012-2015 i ich zastępców.

63/1400/15

09.06.2015 r.

współorganizacji sympozjum naukowego pn. V Kongres Mediewistów Polskich.

63/1401/15

09.06.2015 r.

podpisania porozumienia z Uniwersytetem Rzeszowskim w sprawie współorganizacji I Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego.

63/1402/15

09.06.2015 r.

powołania Kapituły konkursu do oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najlepszych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających siedzibę i prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego.

63/1403/15

09.06.2015 r.

zatwierdzenia Sprawozdania rocznego Instytucji Zarządzającej RPO WP z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za rok 2014.

63/1404/15

09.06.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

63/1405/15

09.06.2015 r.

uchylenia Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr 413/9736/14 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie umowy użyczenia pomieszczeń.

63/1406/15

09.06.2015 r.

wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.

63/1407/15

09.06.2015 r.

dokonania oceny strategicznej  indywidualnego projektu kluczowego pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa” w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A - Drogi wojewódzkie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

63/1408/15

09.06.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

63/1409/15

09.06.2015 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

63/1410/15

09.06.2015 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie. 

63/1411/15

09.06.2015 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu. 

63/1412/15

09.06.2015 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

63/1413/15

09.06.2015 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu. 

63/1414/15

09.06.2015 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli. 

63/1415/15

09.06.2015 r.

ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

63/1416/15

09.06.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

63/1417/15

09.06.2015 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

63/1418/15

09.06.2015 r.

wyrażenia zgody dla Klinicznego  Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na sprzedaż zestawu do prób wysiłkowych z bieżnią.

63/1419/15

09.06.2015 r.

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na nieodpłatne zbycie tomografu komputerowego.

63/1420/15

09.06.2015 r.

wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji.

63/1421/15

09.06.2015 r.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

63/1422/15

09.06.2015 r.

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.

63/1423/15

09.06.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem Rzeszów Południe (Kielanówka) drogi ekspresowej S19”.

63/1424/15

09.06.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

63/1425/15

09.06.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

63/1426/15

09.06.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

63/1427/15

09.06.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”, w roku 2015.