bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 65 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 16 czerwca 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

65/1439/15

16.06.2015 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

65/1440/15

16.06.2015 r.

wyrażenia zgody na sprzedaż automatów biletowych Merona 2010 PLUS.

65/1441/15

16.06.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

65/1442/15

16.06.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

65/1443/15

16.06.2015 r.

podpisania porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie określenia zasad współpracy przy organizacji wspólnego przedsięwzięcia Województwa i Miasta pn. Reklama wizualna i słowna Województwa Podkarpackiego oraz  Miasta Rzeszowa w związku z organizacją Obozu stypendystów Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" w Rzeszowie.

65/1444/15

16.06.2015 r.

zlecenia wykonania działań promocyjnych podczas „Przeworskiego Blues Festiwalu”.

65/1445/15

16.06.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

65/1446/15

16.06.2015 r.

sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT Spółka Akcyjna.

65/1447/15

16.06.2015 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

65/1448/15

16.06.2015 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Przemyślu.

65/1449/15

16.06.2015 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze  trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Monte Cassino.

65/1450/15

16.06.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

65/1451/15

16.06.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

65/1452/15

16.06.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

65/1453/15

16.06.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

65/1454/15

16.06.2015 r.

wyrażenia opinii dotyczącej złożenia wniosku o wygaszenie trwałego zarządu.

65/1455/15

16.06.2015 r.

rozwiązania umowy.

65/1456/15

16.06.2015 r.

zmiany uchwały.

65/1457/15

16.06.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup aparatu ultrasonograficznego (USG).

65/1458/15

16.06.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 245/4717/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

65/1459/15

16.06.2015 r.

przyjęcia Harmonogramu zamknięcia pomocy dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

65/1460/15

16.06.2015 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

65/1461/15

16.06.2015 r.

zmiany uchwały Nr 350/8323/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Listy rezerwowej Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 2.1 schemat A RPO WP, zmienionej uchwałą Nr 31/564/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2015 r.

65/1462/15

16.06.2015 r.

zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

65/1463/15

16.06.2015 r.

wydłużenia terminów realizacji projektu kluczowego pn. „Zakup samochodów specjalnych ratownictwa wysokościowego, wodnego, technicznego i ochrony dróg oddechowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych komend Państwowej Straży Pożarnej woj. podkarpackiego”, realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

65/1464/15

16.06.2015 r.

wyboru do dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok” w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A - Drogi wojewódzkie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

65/1465/15

16.06.2015 r.

zmiany Uchwały Nr 16/330/15  Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia procedury wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

65/1466/15

16.06.2015 r.

zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

65/1467/15

16.06.2015 r.

zawarcia Porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

65/1468/15

16.06.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

65/1469/15

16.06.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

65/1470/15

16.06.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

65/1471/15

16.06.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

65/1472/15

16.06.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 370/8857/14 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

65/1473/15

16.06.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu pn. „Pozyskiwanie farmaceutyków drogą analizy chemicznej i ich izolacji do badań podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

65/1474/15

16.06.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

65/1475/15

16.06.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

65/1476/15

16.06.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

65/1477/15

16.06.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2015.

65/1478/15

16.06.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów Portu Lotniczego „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

65/1479/15

16.06.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały nr V/89/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2015r w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostce samorządu terytorialnego.

65/1480/15

16.06.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

65/1481/15

16.06.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025.

65/1482/15

16.06.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.