bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 67 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 23 czerwca 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

67/1486/15

23.06.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

67/1487/15

23.06.2015 r.

ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

67/1488/15

23.06.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

67/1489/15

23.06.2015 r.

zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr DOA.III.273.86.2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. zawartej z firmą NEWAG S.A. na dostawę trójczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem elektrycznym do obsługi połączeń wojewódzkich i międzywojewódzkich.

67/1490/15

23.06.2015 r.

zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.

67/1491/15

23.06.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2015.

67/1492/15

23.06.2015 r.

wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie umów najmu pomieszczeń.

67/1493/15

23.06.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach na nieodpłatne przekazanie księgozbioru z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach na rzecz Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

67/1494/15

23.06.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach na nieodpłatne przekazanie księgozbioru z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

67/1495/15

23.06.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

67/1496/15

23.06.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

67/1497/15

23.06.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

67/1498/15

23.06.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.

67/1499/15

23.06.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie.

67/1500/15

23.06.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

67/1501/15

23.06.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

67/1502/15

23.06.2015 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

67/1503/15

23.06.2015 r.

zmieniająca uchwałę nr 33/604/15 z dnia 3 marca 2015 r.

67/1504/15

23.06.2015 r.

rozłożenia na raty wierzytelności przypadających Województwu Podkarpackiemu.

67/1505/15

23.06.2015 r.

zasięgnięcia opinii Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.

67/1506/15

23.06.2015 r.

zasięgnięcia opinii Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.

67/1507/15

23.06.2015 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

67/1508/15

23.06.2015 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.

67/1509/15

23.06.2015 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

67/1510/15

23.06.2015 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

67/1511/15

23.06.2015 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

67/1512/15

23.06.2015 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

67/1513/15

23.06.2015 r.

zatwierdzenia zmian w Programie Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na 2015 rok.

67/1514/15

23.06.2015 r.

szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

67/1515/15

23.06.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

67/1516/15

23.06.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

67/1517/15

23.06.2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr 297/7165/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

67/1518/15

23.06.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

67/1519/15

23.06.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

67/1520/15

23.06.2015 r.

upoważnienia Sekretarza Województwa Podkarpackiego oraz Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich”.

67/1521/15

23.06.2015 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionego przez Województwo Podkarpackie Pana Włodzimierza Mirka reprezentującego HAVE BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ul. Działkowa 38, 59-220 Legnica.

67/1522/15

23.06.2015 r.

przekazania Sejmikowi Województwa Podkarpackiego „Informacji o realizacji kontraktów terytorialnych w 2014 roku”.

67/1523/15

23.06.2015 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

67/1524/15

23.06.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Wspierania Przedsiębiorczości w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 rok.

67/1525/15

23.06.2015 r.

dokonania ponownej oceny strategicznej projektu nr WND-RPPK.01.03.00-18-044/13 pn. „Zbadanie możliwości śledzenia, identyfikacji i kontroli jakości przy użyciu 16-32 kanałowej kamery do obrazowania spektralnego w zakresie 400-1000 nm”, złożonego przez Enformatic Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

67/1526/15

23.06.2015 r.

dokonania ponownej oceny strategicznej indywidualnego projektu kluczowego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.3 Regionalny system innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

67/1527/15

23.06.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

67/1528/15

23.06.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

67/1529/15

23.06.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

67/1530/15

23.06.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji projektu pn. „Mechanizm kwalifikacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

67/1531/15

23.06.2015 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

67/1532/15

23.06.2015 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1486_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1486_15.pdf476 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1487_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1487_15.pdf501 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1488_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1488_15.pdf667 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1489_15.zip)Uchwała_Nr_67_1489_15.zip720 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1490_15.zip)Uchwała_Nr_67_1490_15.zip878 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1491_15.zip)Uchwała_Nr_67_1491_15.zip4216 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1492_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1492_15.pdf379 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1493_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1493_15.pdf589 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1494_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1494_15.pdf530 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1495_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1495_15.pdf366 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1496_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1496_15.pdf371 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1497_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1497_15.pdf370 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1498_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1498_15.pdf367 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1499_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1499_15.pdf369 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1500_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1500_15.pdf375 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1501_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1501_15.pdf372 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1502_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1502_15.pdf429 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1503_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1503_15.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1504_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1504_15.pdf527 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1505_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1505_15.pdf284 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1506_15.zip)Uchwała_Nr_67_1506_15.zip4559 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1507_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1507_15.pdf303 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1508_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1508_15.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1509_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1509_15.pdf319 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1510_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1510_15.pdf313 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1511_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1511_15.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1512_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1512_15.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1513_15.zip)Uchwała_Nr_67_1513_15.zip1811 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1514_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1514_15.pdf1115 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1515_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1515_15.pdf356 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1516_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1516_15.pdf350 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1517_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1517_15.pdf322 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1518_15.zip)Uchwała_Nr_67_1518_15.zip987 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1519_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1519_15.pdf401 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1520_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1520_15.pdf481 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1521_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1521_15.pdf466 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1522_15.zip)Uchwała_Nr_67_1522_15.zip1220 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1523_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1523_15.pdf425 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1524_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1524_15.pdf1485 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1525_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1525_15.pdf917 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1526_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1526_15.pdf932 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1527_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1527_15.pdf826 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1528_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1528_15.pdf799 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1529_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1529_15.pdf796 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1530_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1530_15.pdf685 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1531_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1531_15.pdf369 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_67_1532_15.pdf)Uchwała_Nr_67_1532_15.pdf662 kB