bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 79 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 28 lipca 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

79/1771/15

28.07.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

79/1772/15

28.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

79/1773/15

28.07.2015 r.

odwołania pełnomocnictwa.

79/1774/15

28.07.2015 r.

przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

79/1775/15

28.07.2015 r.

złożenia do Mennicy Polskiej S.A. zamówienia na pieczęcie urzędowe.

79/1776/15

28.07.2015 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

79/1777/15

28.07.2015 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

79/1778/15

28.07.2015 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

79/1779/15

28.07.2015 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

79/1780/15

28.07.2015 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

79/1781/15

28.07.2015 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

79/1782/15

28.07.2015 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

79/1783/15

28.07.2015 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

79/1784/15

28.07.2015 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

79/1785/15

28.07.2015 r.

zatwierdzenia zmian w planie finansowym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2015.

79/1786/15

28.07.2015 r.

wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.

79/1787/15

28.07.2015 r.

wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.

79/1788/15

28.07.2015 r.

wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie sieci kanalizacyjnej.

79/1789/15

28.07.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 59/1274/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja
2015 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2015.

79/1790/15

28.07.2015 r.

przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2015 r.

79/1791/15

28.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

79/1792/15

28.07.2015 r.

zgody na wykonanie zadania.

79/1793/15

28.07.2015 r.

upoważnienia na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

79/1794/15

28.07.2015 r.

udzielenia upoważnienia.

79/1795/15

28.07.2015 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w  ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

79/1796/15

28.07.2015 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

79/1797/15

28.07.2015 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

79/1798/15

28.07.2015 r.

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

79/1799/15

28.07.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 422/9932/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach na 2015 rok, zmienioną Uchwałą Nr 41/876/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2015 r.

79/1800/15

28.07.2015 r.

zawarcia aneksu do umowy partnerskiej z dnia 27 września 2012 r.

79/1801/15

28.07.2015 r.

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie do wykonywania wszelkich czynności i składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektów w ramach X Osi Priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

79/1802/15

28.07.2015 r.

wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.

79/1803/15

28.07.2015 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WP.

79/1804/15

28.07.2015 r.

zmiany Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

79/1805/15

28.07.2015 r.

zmiany Programu strategicznego rozwoju Bieszczad.

79/1806/15

28.07.2015 r.

potwierdzenia czynności.

79/1807/15

28.07.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

79/1808/15

28.07.2015 r.

wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego i finansowego w projekcie kluczowym pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”, realizowanym przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

79/1809/15

28.07.2015 r.

przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2015/2016 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

79/1810/15

28.07.2015 r.

akceptacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2015/2016 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

79/1811/15

28.07.2015 r.

przyjęcia projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi VII - Regionalny Rynek Pracy (z wyłączeniem Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP), Osi VIII – Integracja społeczna oraz Osi IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

79/1812/15

28.07.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. (z późn. zm.) w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

79/1813/15

28.07.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

79/1814/15

28.07.2015 r.

wydłużenia terminu do zawarcia umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-RPPK.01.01.00-18-558/13 pn. „Zakup i wdrożenie innowacyjnego zautomatyzowanego wielofunkcyjnego stanowiska do prób typoszeregów zaworów odcinających i regulacyjnych dla przesyłowych układów cieczowych i gazowych” złożonego przez Zakłady Automatyki „Polna” S.A.

79/1815/15

28.07.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. z późn. zm. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna gospodarka działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

79/1816/15

28.07.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

79/1817/15

28.07.2015 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

79/1818/15

28.07.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

79/1819/15

28.07.2015 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2015 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

79/1820/15

28.07.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

79/1821/15

28.07.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

79/1822/15

28.07.2015 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2015 r.

79/1823/15

28.07.2015 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

79/1824/15

28.07.2015 r.

przyjęcia oferty objęcia akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

79/1825/15

28.07.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uzgodnienia treści statutu Muzeum - Zamek w Łańcucie.

79/1826/15

28.07.2015 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/166/15 w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego dofinansowania budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki.

79/1827/15

28.07.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Sokołów Małopolski.

79/1828/15

28.07.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nieruchomości położonej w Kozodrzy do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

79/1829/15

28.07.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego upamiętniającego 70. rocznicę powstania Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1771_15.zip)Uchwała_Nr_79_1771_15.zip2421 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1772_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1772_15.pdf274 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1773_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1773_15.pdf357 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1774_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1774_15.pdf432 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1775_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1775_15.pdf327 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1776_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1776_15.pdf339 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1777_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1777_15.pdf326 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1778_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1778_15.pdf332 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1779_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1779_15.pdf330 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1780_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1780_15.pdf340 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1781_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1781_15.pdf343 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1782_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1782_15.pdf341 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1783_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1783_15.pdf332 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1784_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1784_15.pdf327 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1785_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1785_15.pdf2099 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1786_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1786_15.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1787_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1787_15.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1788_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1788_15.pdf924 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1789_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1789_15.pdf517 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1790_15.zip)Uchwała_Nr_79_1790_15.zip1353 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1791_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1791_15.pdf362 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1792_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1792_15.pdf301 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1793_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1793_15.pdf330 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1794_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1794_15.pdf389 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1795_15.zip)Uchwała_Nr_79_1795_15.zip1433 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1796_15.zip)Uchwała_Nr_79_1796_15.zip1303 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1797_15.zip)Uchwała_Nr_79_1797_15.zip1320 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1798_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1798_15.pdf454 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1799_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1799_15.pdf1051 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1800_15.zip)Uchwała_Nr_79_1800_15.zip530 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1801_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1801_15.pdf465 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1802_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1802_15.pdf305 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1803_15.zip)Uchwała_Nr_79_1803_15.zip8348 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1804_15.zip)Uchwała_Nr_79_1804_15.zip1852 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1805_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1805_15.pdf458 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1806_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1806_15.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1807_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1807_15.pdf962 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1808_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1808_15.pdf1682 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1809_15.zip)Uchwała_Nr_79_1809_15.zip5845 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1810_15.zip)Uchwała_Nr_79_1810_15.zip2902 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1811_15.zip)Uchwała_Nr_79_1811_15.zip3935 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1812_15.zip)Uchwała_Nr_79_1812_15.zip3844 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1813_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1813_15.pdf490 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1814_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1814_15.pdf1109 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1815_15.zip)Uchwała_Nr_79_1815_15.zip3673 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1816_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1816_15.pdf1358 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1817_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1817_15.pdf1412 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1818_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1818_15.pdf1035 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1819_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1819_15.pdf1343 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1820_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1820_15.pdf1448 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1821_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1821_15.pdf522 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1822_15.zip)Uchwała_Nr_79_1822_15.zip1521 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1823_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1823_15.pdf458 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1824_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1824_15.pdf395 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1825_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1825_15.pdf1273 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1826_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1826_15.pdf691 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1827_15.zip)Uchwała_Nr_79_1827_15.zip1522 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1828_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1828_15.pdf592 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_79_1829_15.pdf)Uchwała_Nr_79_1829_15.pdf693 kB