bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 80 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 4 sierpnia 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

80/1830/15

04.08.2015 r.

przystąpienia do Rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

80/1831/15

04.08.2015 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

80/1832/15

04.08.2015 r.

wyznaczenia likwidatora Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu.

80/1833/15

04.08.2015 r.

wyznaczenia likwidatora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy.

80/1834/15

04.08.2015 r.

wyznaczenia likwidatora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku.

80/1835/15

04.08.2015 r.

wyznaczenia likwidatora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku.

80/1836/15

04.08.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

80/1837/15

04.08.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na rzecz  Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie.

80/1838/15

04.08.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na rzecz Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie.

80/1839/15

04.08.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie.

80/1840/15

04.08.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na rzecz  Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

80/1841/15

04.08.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie księgozbioru z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na rzecz  Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

80/1842/15

04.08.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie księgozbioru z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na rzecz  Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

80/1843/15

04.08.2015 r.

wystąpień do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami.

80/1844/15

04.08.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

80/1845/15

04.08.2015 r.

przyjęcia procedur związanych z przeprowadzaniem czynności kontrolnych w ramach działań związanych z inwestycjami w środki trwałe, podstawowymi usługami i odnową wsi na obszarach wiejskich oraz „Leader” – delegowanych do samorządów województw – PROW 2014-2020.

80/1846/15

04.08.2015 r.

współorganizacji XVII edycji Rykowiska Galicyjskiego.

80/1847/15

04.08.2015 r.

współorganizacji XV edycji Pożegnania Wakacji w Rudawce Rymanowskiej.

80/1848/15

04.08.2015 r.

współorganizacji zadania pn. Pilźnieński Festiwal Pierogów.

80/1849/15

04.08.2015 r.

współorganizacji zadania pn. „Festiwal Twórczości Ludowej”.

80/1850/15

04.08.2015 r.

współorganizacji zadania pn. „Smacznie i zdrowo”.

80/1851/15

04.08.2015 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

80/1852/15

04.08.2015 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie.

80/1853/15

04.08.2015 r.

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz dokonania zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

80/1854/15

04.08.2015 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2015 roku zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.

80/1855/15

04.08.2015 r.

zmiany uchwały nr 310/7425/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 stycznia 2014 r. zmienionej uchwałą nr 362/8649/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad realizacji programu wspierającego rodziny wielodzietne z Województwa Podkarpackiego zwanego „Wojewódzką Kartą Dużej Rodziny”.

80/1856/15

04.08.2015 r.

zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

80/1857/15

04.08.2015 r.

zatwierdzenia Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.

80/1858/15

04.08.2015 r.

zmiany Listy rezerwowej Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.2 schemat A RPO WP.

80/1859/15

04.08.2015 r.

zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

80/1860/15

04.08.2015 r.

rozpatrzenia wezwania z dnia 2 lipca 2015 r. Pani Tatiany Skuba prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Tatiana Skuba Firma „ORION”, ul. Krakowska 443, 35-111 Rzeszów do usunięcia naruszenia prawa.

80/1861/15

04.08.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

80/1862/15

04.08.2015 r.

wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz zmianę zakresu finansowego w projekcie kluczowym nr RPPK.03.01.00-18-004/14 realizowanym przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

80/1863/15

04.08.2015 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn.: „Zwiększenie dostępności do diagnostyki nowotworowej w Powiecie Sanockim poprzez zakup aparatu USG dla Szpitala Specjalistycznego w Sanoku” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schematu A – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

80/1864/15

04.08.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wprowadzenia zmian w projekcie kluczowym pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

80/1865/15

04.08.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

80/1866/15

04.08.2015 r.

realizacji Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na 2015 rok dla RPO WP 2007-2013 i RPO WP 2014-2020.

80/1867/15

04.08.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

80/1868/15

04.08.2015 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

80/1869/15

04.08.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2016 pomocy finansowej.