bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 84 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 18 sierpnia 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

84/1915/15

18.08.2015 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.

84/1916/15

18.08.2015 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.

84/1917/15

18.08.2015 r.

powołania Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

84/1918/15

18.08.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego na rzecz Gminy Tarnobrzeg.

84/1919/15

18.08.2015 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

84/1920/15

18.08.2015 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w Województwie Podkarpackim określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020.

84/1921/15

18.08.2015 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie w 2015r. zadań z zakresu wsparcia dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej.

84/1922/15

18.08.2015 r.

przyjęcia dokumentu pn. Zalecenia dotyczące zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego 2007-2013.

84/1923/15

18.08.2015 r.

wyboru do dofinansowania projektów przewidzianych do realizacji w 2015 r. w ramach X Osi priorytetowej Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020.

84/1924/15

18.08.2015 r.

udzielenia upoważnienia.

84/1925/15

18.08.2015 r.

przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2015 rok.

84/1926/15

18.08.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

84/1927/15

18.08.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wprowadzenia zmian w projekcie kluczowym pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

84/1928/15

18.08.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wprowadzenia zmian w projekcie kluczowym pn. „Uniwersyteckie Centrum Innowacji Transferu Wiedzy Techniczno - Przyrodniczej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

84/1929/15

18.08.2015 r.

wskazania kandydatki Województwa Podkarpackiego na członka Rady Nadzorczej „Przewozów Regionalnych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

84/1930/15

18.08.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

84/1931/15

18.08.2015 r.

ustanowienia służebności gruntowej.

84/1932/15

18.08.2015 r.

przeprowadzenia kontroli.

84/1933/15

18.08.2015 r.

zawarcia porozumienia.

84/1934/15

18.08.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/900/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania zadania pod nazwą ,,Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego”.

84/1935/15

18.08.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

84/1936/15

18.08.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

84/1937/15

18.08.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025.