bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 85 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 21 sierpnia 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

85/1938/15

21.08.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój - programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

85/1939/15

21.08.2015 r.

wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego.

85/1940/15

21.08.2015 r.

organizacji wizyty Szefów Misji Dyplomatycznych akredytowanych w Rzeczypospolitej Polskiej.

85/1941/15

21.08.2015 r.

przyjęcia raportu z konsultacji społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie EFRR.

85/1942/15

21.08.2015 r.

przyjęcia projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.