bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 86 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 25 sierpnia 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

86/1943/15

25.08.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

86/1944/15

25.08.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

86/1945/15

25.08.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

86/1946/15

25.08.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

86/1947/15

25.08.2015 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica – przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 od ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

86/1948/15

25.08.2015 r.

przekazania oświetlenia ulicznego zrealizowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap III” na rzecz Gminy Mielec.

86/1949/15

25.08.2015 r.

przekazania oświetlenia ulicznego zrealizowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap III” na rzecz Gminy Tuszów Narodowy.

86/1950/15

25.08.2015 r.

udostępnienia Operatorowi pojazdów szynowych do wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów osób na terenie Województwa Podkarpackiego.

86/1951/15

25.08.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

86/1952/15

25.08.2015 r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2015 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa.

86/1953/15

25.08.2015 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

86/1954/15

25.08.2015 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

86/1955/15

25.08.2015 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

86/1956/15

25.08.2015 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

86/1957/15

25.08.2015 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

86/1958/15

25.08.2015 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

86/1959/15

25.08.2015 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

86/1960/15

25.08.2015 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

86/1961/15

25.08.2015 r.

udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

86/1962/15

25.08.2015 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2015 roku.

86/1963/15

25.08.2015 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2015 roku.

86/1964/15

25.08.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

86/1965/15

25.08.2015 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dębicy.

86/1966/15

25.08.2015 r.

wykonania zadania polegającego na promocji Województwa Podkarpackiego podczas Dożynek Prezydenckich w Spale w dniach 12-13 września 2015 r.

86/1967/15

25.08.2015 r.

wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”.

86/1968/15

25.08.2015 r.

powołania Grupy Roboczej ds. funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podkarpackim.

86/1969/15

25.08.2015 r.

współorganizacji zadania pn. „POWIDLAKI 2015”.

86/1970/15

25.08.2015 r.

przygotowania prezentacji produktów żywnościowych podczas XV Dożynek Województwa Podkarpackiego.

86/1971/15

25.08.2015 r.

współorganizacji II Ogólnopolskiego Konkursu w Przyrządzaniu Potraw z Wołowiny Podkarpackiej.

86/1972/15

25.08.2015 r.

uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Ciesz się zdrowiem przez długie lata” przez Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej z Tyczyna.

86/1973/15

25.08.2015 r.

uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „VIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM. PIELĘGNIARSTWO W PROCESIE ZMIAN. KIM JESTEŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY?” przez Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego z Lublina.

86/1974/15

25.08.2015 r.

udzielenia dotacji w 2015 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu wsparcia dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020.

86/1975/15

25.08.2015 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2015 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

86/1976/15

25.08.2015 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionego przez Województwo Podkarpackie Pana Bogdana Galusa.

86/1977/15

25.08.2015 r.

przyjęcia opracowania pn. „Obszary funkcjonalne w województwie podkarpackim” w celu przedstawienia do zaopiniowania przez jednostki samorządu terytorialnego.

86/1978/15

25.08.2015 r.

zatwierdzenia Sprawozdania okresowego Instytucji Zarządzającej RPO WP z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za I półrocze 2015 r.

86/1979/15

25.08.2015 r.

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

86/1980/15

25.08.2015 r.

zaopiniowania wniosku z dnia 6 sierpnia 2015 r. znak: 379/P/2015/AR Pana Tomasza Czerwca reprezentującego Biuro Projektów Dróg i Mostów „BBKS-PROJEKT” Sp. z o.o. (adres: ul. Ojca Beyzyma 10/1, 53-204 Wrocław), działającego z upoważnienia Inwestora - Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 942, dotyczącego zaopiniowania projektu zamiennego do zamierzenia budowlanego p.n.: „Rozbudowa i modernizacja równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka” zatwierdzonego decyzją nr I-X.7820.2.1.2012 z dnia 20.03.2012 r.

86/1981/15

25.08.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

86/1982/15

25.08.2015 r.

rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg”, realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

86/1983/15

25.08.2015 r.

rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu”, realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

86/1984/15

25.08.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykorzystanie mechanizmu nadkontraktacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

86/1985/15

25.08.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 65/1467/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zawarcia Porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

86/1986/15

25.08.2015 r.

przyjęcia Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

86/1987/15

25.08.2015 r.

przyjęcia Opisu funkcji i procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

86/1988/15

25.08.2015 r.

przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

86/1989/15

25.08.2015 r.

wyrażenia gotowości Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 do poddania się ocenie w zakresie spełnienia kryteriów desygnacji, określonych w załączniku XIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

86/1990/15

25.08.2015 r.

ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

86/1991/15

25.08.2015 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

86/1992/15

25.08.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

86/1993/15

25.08.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 216/5094/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3. Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

86/1994/15

25.08.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 327/7786/14 z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3. Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

86/1995/15

25.08.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

86/1996/15

25.08.2015 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

86/1997/15

25.08.2015 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 -2025.

86/1998/15

25.08.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

86/1999/15

25.08.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

86/2000/15

25.08.2015 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2015 r.

86/2001/15

25.08.2015 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

86/2002/15

25.08.2015 r.

przyjęcia założeń oraz trybu prac nad opracowaniem projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 rok.

86/2003/15

25.08.2015 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach X Osi Priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

86/2004/15

25.08.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829 z późn. zm.).

86/2005/15

25.08.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1943_15.zip)Uchwała_Nr_86_1943_15.zip1319 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1944_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1944_15.pdf724 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1945_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1945_15.pdf741 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1946_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1946_15.pdf679 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1947_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1947_15.pdf474 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1948_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1948_15.pdf465 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1949_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1949_15.pdf460 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1950_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1950_15.pdf460 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1951_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1951_15.pdf713 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1952_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1952_15.pdf19208 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1953_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1953_15.pdf328 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1954_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1954_15.pdf337 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1955_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1955_15.pdf327 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1956_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1956_15.pdf329 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1957_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1957_15.pdf329 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1958_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1958_15.pdf325 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1959_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1959_15.pdf331 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1960_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1960_15.pdf343 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1961_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1961_15.pdf298 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1962_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1962_15.pdf1271 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1963_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1963_15.pdf782 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1964_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1964_15.pdf792 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1965_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1965_15.pdf478 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1966_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1966_15.pdf344 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1967_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1967_15.pdf342 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1968_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1968_15.pdf1251 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1969_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1969_15.pdf493 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1970_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1970_15.pdf490 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1971_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1971_15.pdf520 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1972_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1972_15.pdf462 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1973_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1973_15.pdf493 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1974_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1974_15.pdf933 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1975_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1975_15.pdf475 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1976_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1976_15.pdf429 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1977_15.zip)Uchwała_Nr_86_1977_15.zip19048 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1978_15.zip)Uchwała_Nr_86_1978_15.zip1597 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1979_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1979_15.pdf441 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1980_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1980_15.pdf464 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1981_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1981_15.pdf699 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1982_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1982_15.pdf1263 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1983_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1983_15.pdf985 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1984_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1984_15.pdf893 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1985_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1985_15.pdf466 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1986_15.zip)Uchwała_Nr_86_1986_15.zip1209 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1987_15.zip)Uchwała_Nr_86_1987_15.zip2618 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1988_15.zip)Uchwała_Nr_86_1988_15.zip5056 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1989_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1989_15.pdf995 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1990_15.zip)Uchwała_Nr_86_1990_15.zip1496 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1991_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1991_15.pdf438 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1992_15.zip)Uchwała_Nr_86_1992_15.zip4014 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1993_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1993_15.pdf772 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1994_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1994_15.pdf780 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1995_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1995_15.pdf502 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1996_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1996_15.pdf3282 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1997_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1997_15.pdf6356 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1998_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1998_15.pdf1230 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_1999_15.pdf)Uchwała_Nr_86_1999_15.pdf1584 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_2000_15.pdf)Uchwała_Nr_86_2000_15.pdf2539 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_2001_15.pdf)Uchwała_Nr_86_2001_15.pdf937 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_2002_15.pdf)Uchwała_Nr_86_2002_15.pdf3518 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_2003_15.pdf)Uchwała_Nr_86_2003_15.pdf383 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_2004_15.pdf)Uchwała_Nr_86_2004_15.pdf917 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_86_2005_15.pdf)Uchwała_Nr_86_2005_15.pdf505 kB