bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 90 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 8 września 2015 r.

Numer uchwały 

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

90/2039/15

08.09.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

90/2040/15

08.09.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

90/2041/15

08.09.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

90/2042/15

08.09.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

90/2043/15

08.09.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

90/2044/15

08.09.2015 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych powiatu jasielskiego celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.

90/2045/15

08.09.2015 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej powiatu jasielskiego celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.

90/2046/15

08.09.2015 r.

udzielenia upoważnienia do prowadzenia negocjacji z wolnej ręki.

90/2047/15

08.09.2015 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

90/2048/15

08.09.2015 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

90/2049/15

08.09.2015 r.

wyznaczenia likwidatora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach.

90/2050/15

08.09.2015 r.

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.

90/2051/15

08.09.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

90/2052/15

08.09.2015 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

90/2053/15

08.09.2015 r.

wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości przez    Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich w Tarnobrzegu.

90/2054/15

08.09.2015 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Przemyślu.

90/2055/15

08.09.2015 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Monte Cassino.

90/2056/15

08.09.2015 r.

zatwierdzenia projektu zmian w Regulaminie Organizacyjnym Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

90/2057/15

08.09.2015 r.

upoważnienia dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

90/2058/15

08.09.2015 r.

upoważnienia zastępcy dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

90/2059/15

08.09.2015 r.

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

90/2060/15

08.09.2015 r.

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

90/2061/15

08.09.2015 r.

współorganizacji zadania pn. „XXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego AGRO POLSKA”.

90/2062/15

08.09.2015 r.

przygotowania prezentacji produktów żywnościowych podczas XXV Międzynarodowego Zjazdu Balneologicznego.

90/2063/15

08.09.2015 r.

przygotowania prezentacji produktów żywnościowych podczas VIII Mistrzostw Polski Urzędów Marszałkowskich w Piłce Nożnej – Podkarpackie 2015.

90/2064/15

08.09.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 41/871/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr VI/118/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2015 r., zmienioną Uchwałą Nr 45/1015/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

90/2065/15

08.09.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 21/427/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie dofinansowania ze środków Województwa kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju, Nowej Sarzynie, Jarosławiu, Maliniu, Woli Dalszej, Woli Rafałowskiej, Woli Żyrakowskiej, Starych Oleszycach, Krośnie ul. Armii Krajowej 3 oraz ul. Lwowska 21 w 2015 roku, zmienioną Uchwałą Nr 41/872/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2015 r.

90/2066/15

08.09.2015 r.

zmiany Uchwały Nr 49/1084/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2015 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

90/2067/15

08.09.2015 r.

wyznaczenia obszaru realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) na terenie miasta wojewódzkiego Rzeszowa i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

90/2068/15

08.09.2015 r.

zmiany uchwały Nr 79/1809/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lipca 2015 r.

90/2069/15

08.09.2015 r.

przyjęcia projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

90/2070/15

08.09.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.