bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 92 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 15 września 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

92/2072/15

15.09.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

92/2073/15

15.09.2015 r.

przeznaczenia środków Funduszu Kolejowego w latach 2016 - 2020 przyznanych na rok 2016 r.

92/2074/15

15.09.2015 r.

przekazania oświetlenia mostu na rzece San w km 0+717 drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród – Cisna w m. Huzele na rzecz Gminy Lesko.

92/2075/15

15.09.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

92/2076/15

15.09.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na rzecz  Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

92/2077/15

15.09.2015 r.

powołania Komisji Opiniujących wnioski o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu „Nie zagubić talentu”.

92/2078/15

15.09.2015 r.

współorganizacji Jesiennej Giełdy Ogrodniczej połączonej z Podkarpackim Świętem Winobrania.

92/2079/15

15.09.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

92/2080/15

15.09.2015 r.

przeprowadzenia prezentacji Województwa Podkarpackiego podczas Dnia Kraju Zlińskiego.

92/2081/15

15.09.2015 r.

zatwierdzenia preliminarza od 1.10.2015 r. do 31.12.2015 r. kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego Organizatorem jest Fundacja In Corpore.

92/2082/15

15.09.2015 r.

wyrażenia zgody dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

92/2083/15

15.09.2015 r.

zmiany Uchwały Nr 30/553/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

92/2084/15

15.09.2015 r.

zmiany Uchwały Nr 36/785/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

92/2085/15

15.09.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 90/2052/11 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

92/2086/15

15.09.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 370/8857/14 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

92/2087/15

15.09.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 370/8857/14 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

92/2088/15

15.09.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

92/2089/15

15.09.2015 r.

zawarcia umowy najmu lokalu na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego w Krośnie.

92/2090/15

15.09.2015 r.

przekazania Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju szczegółowej informacji dotyczącej przedsięwzięcia priorytetowego zapisanego w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego, z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

92/2091/15

15.09.2015 r.

udzielenia upoważnienia.

92/2092/15

15.09.2015 r.

przyjęcia dokumentu pn. „System Obsługi Inwestorów w województwie podkarpackim”.

92/2093/15

15.09.2015 r.

podjęcia działań zmierzających do zastosowania tzw. „mechanizmu elastyczności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

92/2094/15

15.09.2015 r.

przyjęcia projektu Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie zasad prowadzenia przez beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

92/2095/15

15.09.2015 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. 

92/2096/15

15.09.2015 r.

wyrażenia zgody na wykorzystanie dotacji.

92/2097/15

15.09.2015 r.

przeniesienia dyrektora.

92/2098/15

15.09.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

92/2099/15

15.09.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/658/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 13 lipca 2009 roku i wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Tajęcinie.

92/2100/15

15.09.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

92/2101/15

15.09.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

92/2102/15

15.09.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

92/2103/15

15.09.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025.