bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 94 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 22 września 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

94/2106/15

22.09.2015 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

94/2107/15

22.09.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 rok.

94/2108/15

22.09.2015 r.

wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zajęcia przez dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

94/2109/15

22.09.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Sterującego instytucji ochrony i promocji dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej pod roboczą nazwą Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.

94/2110/15

22.09.2015 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej  Samorządowi Województwa.

94/2111/15

22.09.2015 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

94/2112/15

22.09.2015 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenia w formach pozaszkolnych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu w roku szkolnym 2015/2016.

94/2113/15

22.09.2015 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

94/2114/15

22.09.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 86/1962/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2015 roku.

94/2115/15

22.09.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

94/2116/15

22.09.2015 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas wydarzenia pn. „Kolejarskie Powitanie Jesieni”.

94/2117/15

22.09.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

94/2118/15

22.09.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2015/2016” i określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w roku szkolnym 2015/2016.

94/2119/15

22.09.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2015/2016” i określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2015/2016.

94/2120/15

22.09.2015 r.

zmiany Uchwały Nr 38/826/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

94/2121/15

22.09.2015 r.

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

94/2122/15

22.09.2015 r.

powołania Rady Społecznej przy  Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

94/2123/15

22.09.2015 r.

współorganizacji XI edycji Podkarpackiego Święta Miodu.

94/2124/15

22.09.2015 r.

współorganizacji wojewódzkiego etapu Konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne.

94/2125/15

22.09.2015 r.

współorganizacji przedsięwzięcia pn. „70 lecie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Kobylanach – tradycyjna kuchnia i lokalne zwyczaje”.

94/2126/15

22.09.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

94/2127/15

22.09.2015 r.

wyrażenia zgody Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie na nabycie części nieruchomości gruntowej położonej w Krośnie.

94/2128/15

22.09.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 59/1274/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2015.

94/2129/15

22.09.2015 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

94/2130/15

22.09.2015 r.

zawarcia porozumienia dot. przejęcia przez Województwo Podkarpackie zarządzania drogami powiatowymi 1431R, 1422R oraz 1426R celem przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie.

94/2131/15

22.09.2015 r.

zatwierdzenia preliminarza od 29.12.2015 r. do 31.12.2015 r. kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle.

94/2132/15

22.09.2015 r.

realizacji zadania publicznego pod nazwą „Droga wyzwolenia - Ku wolności” przez Fundację Charismata im. św. Pawła Apostoła z Rzeszowa.

94/2133/15

22.09.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa Członkowi Zarządu Województwa Podkarpackiego.

94/2134/15

22.09.2015 r.

zawarcia umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Podkarpackim Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych w ramach realizacji konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016.   

94/2135/15

22.09.2015 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

94/2136/15

22.09.2015 r.

zawarcia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

94/2137/15

22.09.2015 r.

przyjęcia projektu Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

94/2138/15

22.09.2015 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

94/2139/15

22.09.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

94/2140/15

22.09.2015 r.

współorganizacji konferencji naukowej.

94/2141/15

22.09.2015 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2015 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

94/2142/15

22.09.2015 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

94/2143/15

22.09.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.