bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 97 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 29 września 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

97/2153/15

29.09.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

97/2154/15

29.09.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

97/2155/15

29.09.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

97/2156/15

29.09.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

97/2157/15

29.09.2015 r.

zlecenia wykonania badań opinii publicznej.

97/2158/15

29.09.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

97/2159/15

29.09.2015 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

97/2160/15

29.09.2015 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

97/2161/15

29.09.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na rzecz  Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

97/2162/15

29.09.2015 r.

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

97/2163/15

29.09.2015 r.

zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przekazywania środków z budżetu państwa.

97/2164/15

29.09.2015 r.

przygotowania prezentacji produktów żywnościowych podczas III Biesiady Pakoszowskiej.

97/2165/15

29.09.2015 r.

przygotowania prezentacji produktów żywnościowych podczas szkolenia nt. „Dobre praktyki wędzenia tradycyjnego – szkolenie w świetle obowiązujących przepisów”.

97/2166/15

29.09.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

97/2167/15

29.09.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

97/2168/15

29.09.2015 r.

uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Szkolenia policjantów ogniw patrolowo – interwencyjnych Komend Miejskich i Powiatowych Policji woj. podkarpackiego w zakresie oddziaływań na osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie, cz. II” przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” ze Stalowej Woli.

97/2169/15

29.09.2015 r.

zawarcia aneksu do umowy użyczenia lokalu na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego w Przemyślu.

97/2170/15

29.09.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

97/2171/15

29.09.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

97/2172/15

29.09.2015 r.

dokonania ponownej oceny strategicznej projektu nr RPPK.01.01.00-18-525/13, pn.: „Unowocześnienie procesu produkcji poprzez zakup innowacyjnych urządzeń przez Spółdzielnię ASPROD” złożonego przez Spółdzielnia ASPROD w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

97/2173/15

29.09.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

97/2174/15

29.09.2015 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia finansowego realizacji projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 409/9645/14 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

97/2175/15

29.09.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wprowadzenia zmian w projekcie kluczowym pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

97/2176/15

29.09.2015 r.

zmiany uchwały Nr 74/1627/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 lipca 2015 r.

97/2177/15

29.09.2015 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

97/2178/15

29.09.2015 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

97/2179/15

29.09.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

97/2180/15

29.09.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

97/2181/15

29.09.2015 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

97/2182/15

29.09.2015 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

97/2183/15

29.09.2015 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2015 r.

97/2184/15

29.09.2015 r.

wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu.