bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 98 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 5 października 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

98/2185/15

05.10.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

98/2186/15

05.10.2015 r.

wyboru laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najlepszych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających siedzibę i prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego.

98/2187/15

05.10.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

98/2188/15

05.10.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

98/2189/15

05.10.2015 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie w roku szkolnym 2015/2016.

98/2190/15

05.10.2015 r.

powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

98/2191/15

05.10.2015 r.

wyznaczenia likwidatora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie.

98/2192/15

05.10.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 30/538/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku.

98/2193/15

05.10.2015 r.

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.

98/2194/15

05.10.2015 r.

przyznania stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”.

98/2195/15

05.10.2015 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz ogłoszenia konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

98/2196/15

05.10.2015 r.

udzielenia upoważnienia.

98/2197/15

05.10.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

98/2198/15

05.10.2015 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im.  Św. Ojca Pio w Przemyślu.

98/2199/15

05.10.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 21/427/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie dofinansowania ze środków Województwa kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju, Nowej Sarzynie, Jarosławiu, Maliniu, Woli Dalszej, Woli Rafałowskiej, Woli Żyrakowskiej, Starych Oleszycach, Krośnie ul. Armii Krajowej 3 oraz ul. Lwowska 21 w 2015 roku, zmienioną Uchwałą Nr 41/872/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2015 r. oraz Uchwałą Nr 90/2065/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 września 2015 r.

98/2200/15

05.10.2015 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej lata 2016 - 2023”.

98/2201/15

05.10.2015 r.

uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zakazane piosenki” przez Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Rzeszowa.

98/2202/15

05.10.2015 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionego przez Województwo Podkarpackie Pana Bogdana Galusa z dnia 16.09.2015 r. znak: ORSS/HB/FCA/E/409/009/15, działającego z upoważnienia Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w sprawie wydania opinii stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej na działkach (o nieuregulowanym stanie prawnym) według wykazu, w ramach zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie” polegającego na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej realizowanej kanalizacją kablową 4xRHDPE 40/3,7 w relacji 62: PO Lubatowa - WD Iwonicz Zdrój.

98/2203/15

05.10.2015 r.

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 3 września 2015 r., sygn. akt. I SA/Rz 560/15.

98/2204/15

05.10.2015 r.

projektu pn. „Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego".

98/2205/15

05.10.2015 r.

przyjęcia projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

98/2206/15

05.10.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Bojanów.

98/2207/15

05.10.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

98/2208/15

05.10.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy, wydłużającego termin realizacji zadania na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

98/2209/15

05.10.2015 r.

przyjęcia Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2016 rok.

98/2210/15

05.10.2015 r.

uchylenia uchwały Nr 135/3065/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 maja 2012 r.

98/2211/15

05.10.2015 r.

akceptacji zmienionego Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2015/2016 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

98/2212/15

05.10.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień z JST dotyczących użyczenia części pasa drogowego drogi wojewódzkiej na cele związane z potrzebami ruchu pieszego/rowerowego na terenie JST oraz przekazania zadania utrzymania użyczonej części pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

98/2213/15

05.10.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla JST na terenie województwa podkarpackiego.

98/2214/15

05.10.2015 r.

błąd w numeracji

98/2215/15

05.10.2015 r.

przyjęcia projektu Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). 

98/2216/15

05.10.2015 r.

powołania Komisji Przetargowej oraz przyjęcia Regulaminu przetargu ofertowego nieograniczonego (pisemnego) sprzedaży sześciu sztuk automatów biletowych Merona 2010 PLUS.

98/2217/15

05.10.2015 r.

poinformowania zarządu powiatu rzeszowskiego o zamiarze podjęcia Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego o pozbawieniu kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dróg wojewódzkich na terenie gminy Głogów Młp.

98/2218/15

05.10.2015 r.

poinformowania zarządu powiatu leżajskiego o zamiarze podjęcia Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego o pozbawieniu kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dróg wojewódzkich na terenie miasta Leżajsk.

98/2219/15

05.10.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

98/2220/15

05.10.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

98/2221/15

05.10.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 97/2178/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

98/2222/15

05.10.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.