http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Posiedzenie Nr 102 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 13 października 2015 r.

[KZ] Adriana Wojdon

Numer uchwały

Data posiedzenia

Predmiot uchwały - w sprawie

102/2230/15

13.10.2015 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Baranów Sandomierski.

102/2231/15

13.10.2015 r.

poinformowania Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze podjęcia Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego o pozbawieniu kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dróg wojewódzkich na terenie gminy Trzebownisko.

102/2232/15

13.10.2015 r.

upoważnienia do występowania do terenowych organów Transportowego Dozoru Technicznego.

102/2233/15

13.10.2015 r.

opinii dotyczącej Regulaminu organizacyjnego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

102/2234/15

13.10.2015 r.

zlecenia wykonania działań promocyjnych podczas Turnieju Strzeleckiego kół strzeleckich z Województwa Podkarpackiego w Borze k/Głogowa Młp.

102/2235/15

13.10.2015 r.

wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

102/2236/15

13.10.2015 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

102/2237/15

13.10.2015 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

102/2238/15

13.10.2015 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

102/2239/15

13.10.2015 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

102/2240/15

13.10.2015 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

102/2241/15

13.10.2015 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku.

102/2242/15

13.10.2015 r.

zmieniająca Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego.

102/2243/15

13.10.2015 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie edukacji ekologicznej.

102/2244/15

13.10.2015 r.

przygotowania prezentacji produktów tradycyjnych wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

102/2245/15

13.10.2015 r.

zmiany treści umowy użytkowania nieruchomości przez Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

102/2246/15

13.10.2015 r.

wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu mieszkalnego.

102/2247/15

13.10.2015 r.

wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie.

102/2248/15

13.10.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

102/2249/15

13.10.2015 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 389/9244/14 z 2 września 2014 roku.

102/2250/15

13.10.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 59/1274/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2015.

102/2251/15

13.10.2015 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Uzdrowiska Rymanów” Spółka Akcyjna.

102/2252/15

13.10.2015 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

102/2253/15

13.10.2015 r.

wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

102/2254/15

13.10.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

102/2255/15

13.10.2015 r.

przyjęcia projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023.

102/2256/15

13.10.2015 r.

ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu systemowego pn. „Sieć instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw”.

102/2257/15

13.10.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

102/2258/15

13.10.2015 r.

zmiany składu osobowego i Regulaminu Podkarpackiej Rady Innowacyjności.

102/2259/15

13.10.2015 r.

zmiany Listy rezerwowej Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.2 schemat A RPO WP.

102/2260/15

13.10.2015 r.

zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

102/2261/15

13.10.2015 r.

podjęcia działań zmierzających do zastosowania tzw. „mechanizmu elastyczności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

102/2262/15

13.10.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

102/2263/15

13.10.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

102/2264/15

13.10.2015 r.

wydłużenia terminów realizacji oraz rozszerzenia zakresu rzeczowego w projekcie pn. „Budowa hangarów dla statków powietrznych wraz z płytą postojową” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

102/2265/15

13.10.2015 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa zdrowia publicznego i ograniczanie nierówności w zdrowiu poprzez przebudowę i wyposażenie SP ZOZ w Leżajsku” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schematu A – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

102/2266/15

13.10.2015 r.

ustalenia Regulaminu konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

102/2267/15

13.10.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/191/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Niżańskiego.

102/2268/15

13.10.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla JST na terenie województwa podkarpackiego.

102/2269/15

13.10.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.