bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 115 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 17 listopada 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

115/2454/15

17.11.2015 r.

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania zarządzania drogą wojewódzką.

115/2455/15

17.11.2015 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

115/2456/15

17.11.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

115/2457/15

17.11.2015 r.

niewyrażenia zgody na wydłużenie terminu na obronę rozprawy doktorskiej oraz jednostronnego rozwiązania umowy Nr 8.2.2/V.35/302/13/U/227/13 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

115/2458/15

17.11.2015 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

115/2459/15

17.11.2015 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

115/2460/15

17.11.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 34/650/15 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w  2015 roku zmieniona Uchwałą Nr 102/2241/15 z dnia 13 października 2015 r.

115/2461/15

17.11.2015 r.

zmieniająca Uchwałę  Nr 86/1963/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2015 roku.

115/2462/15

17.11.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

115/2463/15

17.11.2015 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.

115/2464/15

17.11.2015 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

115/2465/15

17.11.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

115/2466/15

17.11.2015 r.

zezwolenia na zakończenie realizacji zadania i złożenia po terminie Rozliczenia z realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.

115/2467/15

17.11.2015 r.

ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów oraz przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020.

115/2468/15

17.11.2015 r.

przygotowania prezentacji regionalnych i tradycyjnych produktów żywnościowych.

115/2469/15

17.11.2015 r.

ustalenia kryterium regionalnego do Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

115/2470/15

17.11.2015 r.

możliwości zgłoszenia projektów operacji do Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 (etap I – 2016 rok).

115/2471/15

17.11.2015 r.

zmiany uchwały Nr 59/1238/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

115/2472/15

17.11.2015 r.

uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Świąteczny weekend rodzinny” przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie.

115/2473/15

17.11.2015 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Podkarpacki Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej.

115/2474/15

17.11.2015 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Fundacja In Corpore.

115/2475/15

17.11.2015 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie.

115/2476/15

17.11.2015 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie.

115/2477/15

17.11.2015 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu.

115/2478/15

17.11.2015 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej.

115/2479/15

17.11.2015 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej.

115/2480/15

17.11.2015 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej.

115/2481/15

17.11.2015 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu.

115/2482/15

17.11.2015 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

115/2483/15

17.11.2015 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju.

115/2484/15

17.11.2015 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach.

115/2485/15

17.11.2015 r.

upoważnienia.

115/2486/15

17.11.2015 r.

zmiany uchwały Nr 108/2350/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

115/2487/15

17.11.2015 r.

przyjęcia projektu Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie zwalczania przypadków nadużyć finansowych i korupcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

115/2488/15

17.11.2015 r.

udzielenia upoważnienia.

115/2489/15

17.11.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

115/2490/15

17.11.2015 r.

wskazania członków Zarządu Województwa Podkarpackiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu długoterminowego.

115/2491/15

17.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwałę numer II/15/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

115/2492/15

17.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwałę numer II/17/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

115/2493/15

17.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/73/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczki długoterminowej Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.

115/2494/15

17.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

115/2495/15

17.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

115/2496/15

17.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025.

115/2497/15

17.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2015 i 2016 rok.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2454_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2454_15.pdf763 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2455_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2455_15.pdf422 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2456_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2456_15.pdf360 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2457_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2457_15.pdf605 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2458_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2458_15.pdf339 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2259_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2259_15.pdf328 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2460_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2460_15.pdf701 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2461_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2461_15.pdf798 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2462_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2462_15.pdf350 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2463_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2463_15.pdf313 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2464_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2464_15.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2465_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2465_15.pdf1181 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2466_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2466_15.pdf349 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2467_15.zip)Uchwała_Nr_115_2467_15.zip3576 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2468_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2468_15.pdf496 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2469_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2469_15.pdf456 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2470_15.zip)Uchwała_Nr_115_2470_15.zip6472 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2471_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2471_15.pdf540 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2472_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2472_15.pdf453 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2473_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2473_15.pdf923 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2474_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2474_15.pdf895 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2475_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2475_15.pdf874 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2476_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2476_15.pdf904 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2477_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2477_15.pdf871 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2478_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2478_15.pdf874 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2479_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2479_15.pdf880 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2480_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2480_15.pdf875 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2481_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2481_15.pdf871 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2482_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2482_15.pdf879 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2483_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2483_15.pdf870 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2484_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2484_15.pdf875 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2485_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2485_15.pdf510 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2486_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2486_15.pdf372 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2487_15.zip)Uchwała_Nr_115_2487_15.zip1306 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2488_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2488_15.pdf441 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2489_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2489_15.pdf848 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2490_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2490_15.pdf359 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2491_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2491_15.pdf840 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2492_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2492_15.pdf527 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2493_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2493_15.pdf1750 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2494_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2494_15.pdf1016 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2495_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2495_15.pdf5262 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2496_15.zip)Uchwała_Nr_115_2496_15.zip8418 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_115_2497_15.pdf)Uchwała_Nr_115_2497_15.pdf610 kB