bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 120 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 1 grudnia 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

120/2592/15

01.12.2015 r.

powołania Komisji Przetargowej oraz przyjęcia Regulaminu drugiego przetargu ofertowego nieograniczonego (pisemnego) sprzedaży sześciu sztuk automatów biletowych Merona 2010 PLUS.

120/2593/15

01.12.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

120/2594/15

01.12.2015 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Kresy” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2016 roku.

120/2595/15

01.12.2015 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Wydawnictwa” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2016 roku.

120/2596/15

01.12.2015 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Dziedzictwo niematerialne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2016 roku.

120/2597/15

01.12.2015 r.

zatwierdzenia zmian planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

120/2598/15

01.12.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie księgozbioru.

120/2599/15

01.12.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie księgozbioru.

120/2600/15

01.12.2015 r.

rozłożenia na raty opłaty pobieranej od Olexandra Druzhynetsa za naukę w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

120/2601/15

01.12.2015 r.

rozłożenia na raty opłaty pobieranej od Marii Nastasii Orłowej za naukę w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

120/2602/15

01.12.2015 r.

przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

120/2603/15

01.12.2015 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

120/2604/15

01.12.2015 r.

przygotowania prezentacji regionalnych i tradycyjnych produktów żywnościowych.

120/2605/15

01.12.2015 r.

przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016 w województwie podkarpackim.

120/2606/15

01.12.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 79/1792/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zgody na  wykonanie zadania.

120/2607/15

01.12.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 79/1793/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

120/2608/15

01.12.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na nabycie echokardiografu.

120/2609/15

01.12.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa Członkowi Zarządu Województwa Podkarpackiego.

120/2610/15

01.12.2015 r.

wyrażenia woli realizacji projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2016.

120/2611/15

01.12.2015 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

120/2612/15

01.12.2015 r.

zabezpieczenia środków finansowych w 2015 r. na realizację umowy pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, a województwem Podkarpackim pod nazwą „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji”.

120/2613/15

01.12.2015 r.

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

120/2614/15

01.12.2015 r.

wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.

120/2615/15

01.12.2015 r.

wyrażenia zgody na zwiększenie wydatków kwalifikowanych w indywidualnym projekcie kluczowym pn. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowia publicznego i ograniczanie nierówności w zdrowiu poprzez przebudowę i wyposażenie SP ZOZ w Leżajsku” realizowanym przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.

120/2616/15

01.12.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

120/2617/15

01.12.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

120/2618/15

01.12.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna gospodarka działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

120/2619/15

01.12.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

120/2620/15

01.12.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.

120/2621/15

01.12.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jodłowa.

120/2622/15

01.12.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Baranów Sandomierski.

120/2623/15

01.12.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zwrotu darowizny nieruchomości położonej w Dębicy.