bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 122 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 8 grudnia 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

122/2630/15

08.12.2015 r.

przekazania nowo wybudowanego oświetlenia ulicznego na rzecz Gminy Brzozów.

122/2631/15

08.12.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

122/2632/15

08.12.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

122/2633/15

08.12.2015 r.

powołania komisji ds. przygotowania i przeprowadzenia postępowania zmierzającego do wyboru operatorów do wykonywania przewozów użyteczności publicznej w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na obszarze województwa podkarpackiego z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz w sprawie regulaminu pracy komisji.

122/2634/15

08.12.2015 r.

zaakceptowania cen biletów jednorazowych i okresowych zawartych w Taryfie Podkarpackiej do stosowania w ramach umowy o świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich w roku 2016.

122/2635/15

08.12.2015 r.

wyrażenia zgody na wykorzystanie dotacji.

122/2636/15

08.12.2015 r.

odwołania dyrektora Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

122/2637/15

08.12.2015 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

122/2638/15

08.12.2015 r.

powołania Komitetu Sterującego projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

122/2639/15

08.12.2015 r.

pomniejszenia kwot wraz z odsetkami przypadającymi na Partnera Projektu z niewypłaconych środków w ramach Projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

122/2640/15

08.12.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

122/2641/15

08.12.2015 r.

zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego.

122/2642/15

08.12.2015 r.

żądania zwrotu części stypendium przyznanego na podstawie Umowy o przyznanie stypendium Nr EN II/S/4/17/2014 w ramach programu pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

122/2643/15

08.12.2015 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie w roku szkolnym 2015/2016.

122/2644/15

08.12.2015 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formach pozaszkolnych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu w roku szkolnym 2015/2016.

122/2645/15

08.12.2015 r.

udzielenia upoważnienia dla dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

122/2646/15

08.12.2015 r.

przystąpienia do programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – priorytet 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”.

122/2647/15

08.12.2015 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 roku.

122/2648/15

08.12.2015 r.

przygotowania prezentacji regionalnych i tradycyjnych potraw.

122/2649/15

08.12.2015 r.

realizacji Planu Operacyjnego na lata 2014-2015 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla województwa podkarpackiego w zakresie operacji „Upowszechnianie w regionalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych wiedzy o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

122/2650/15

08.12.2015 r.

realizacji Planu Operacyjnego na lata 2014-2015 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla województwa podkarpackiego w zakresie operacji „Upowszechnianie w regionalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych wiedzy o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

122/2651/15

08.12.2015 r.

rozliczeń dotacji przyznanych Uchwałą Nr 59/1274/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2015 (z późn. zm.).

122/2652/15

08.12.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 91/2071/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2015.

122/2653/15

08.12.2015 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Chrewt, gmina Czarna.

122/2654/15

08.12.2015 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w Brzozowie, będącej własnością Województwa Podkarpackiego.

122/2655/15

08.12.2015 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Przemyślu.

122/2656/15

08.12.2015 r.

zmiany treści umowy użytkowania nieruchomości przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

122/2657/15

08.12.2015 r.

zmiany treści umowy użytkowania nieruchomości przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.

122/2658/15

08.12.2015 r.

wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

122/2659/15

08.12.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na przyjęcie darowizny.

122/2660/15

08.12.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na nabycie aparatu dokonującego pomiarów biometrycznych metodą bezdotykową z wbudowanym OCT.

122/2661/15

08.12.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego  Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zbycie ruchomych aktywów trwałych.

122/2662/15

08.12.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na nabycie automatycznej myjni do endoskopów.

122/2663/15

08.12.2015 r.

zmiany Uchwały Nr 31/542/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Podkarpackiemu Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

122/2664/15

08.12.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 80/1852/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie.

122/2665/15

08.12.2015 r.

zmiany Uchwały Nr 30/551/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

122/2666/15

08.12.2015 r.

przyznania rocznej nagrody za 2014 r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

122/2667/15

08.12.2015 r.

przyznania rocznej nagrody za 2014 r. Dyrektorowi Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

122/2668/15

08.12.2015 r.

przyznania rocznej nagrody za 2014 r. Dyrektorowi Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

122/2669/15

08.12.2015 r.

przyznania rocznej nagrody za 2014 r. Dyrektorowi Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

122/2670/15

08.12.2015 r.

przyznania rocznej nagrody za 2014 r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

122/2671/15

08.12.2015 r.

przyznania rocznej nagrody za 2014 r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

122/2672/15

08.12.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 422/9929/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu na 2015 rok, zmienioną Uchwałą Nr 113/2429/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 listopada 2015 r.

122/2673/15

08.12.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 422/9933/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju na 2015 rok, zmienioną Uchwałą Nr 41/874/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2015 r.

122/2674/15

08.12.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 422/9935/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej na 2015 rok.

122/2675/15

08.12.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 422/9934/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej na 2015 rok, zmienioną Uchwałą Nr 41/879/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2015 r.

122/2676/15

08.12.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 422/9926/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej na 2015 rok, zmienioną Uchwałą Nr 59/1289/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 maja 2015 r. oraz Uchwałą Nr 113/2430/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 listopada 2015 r.

122/2677/15

08.12.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 422/9930/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu na 2015 rok, zmienioną Uchwałą Nr 41/877/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2015 r.

122/2678/15

08.12.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/72/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie na 2015 rok, zmienioną Uchwałą Nr 41/873/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr 49/1081/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz Uchwałą Nr 113/2428/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 listopada 2015 r.

122/2679/15

08.12.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 422/9931/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie na 2015 rok, zmienioną Uchwałą Nr 41/878/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2015 r. oraz Uchwałą Nr 113/2431/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 listopada 2015 r.

122/2680/15

08.12.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 422/9932/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach na 2015 rok, zmienioną Uchwałą Nr 41/876/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr 79/1799/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 lipca 2015 r. oraz Uchwałą Nr 113/2432/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 listopada 2015 r.

122/2681/15

08.12.2015 r.

podpisania umów pomiędzy Województwem Podkarpackim i Gminą Tarnowiec, Gminą Jasło, Miastem Jasło, Gminą Osiek Jasielski, Gminą Dębowiec, dotyczących udzielenia Województwu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle.

122/2682/15

08.12.2015 r.

ogłoszenia konkursu na nazwę Konkursu „o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najlepszych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających siedzibę i prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego”.

122/2683/15

08.12.2015 r.

wyrażenia woli realizacji projektu w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2016 r.

122/2684/15

08.12.2015 r.

zawarcia aneksu do Umowy Partnerskiej z dnia 27 września 2012 r.

122/2685/15

08.12.2015 r.

zmiany Uchwały Nr 14/275/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 stycznia 2015 r.

122/2686/15

08.12.2015 r.

podjęcia działań zmierzających do zastosowania tzw. „mechanizmu elastyczności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

122/2687/15

08.12.2015 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

122/2688/15

08.12.2015 r.

przyjęcia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie zwalczania przypadków nadużyć finansowych i korupcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

122/2689/15

08.12.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

122/2690/15

08.12.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

122/2691/15

08.12.2015 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025.

122/2692/15

08.12.2015 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

122/2693/15

08.12.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

122/2694/15

08.12.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody Medyczno-Społecznemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu na przedłużenie umowy najmu.

122/2695/15

08.12.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego zaniechania planów wykonania suchego zbiornika przeciwpowodziowego i podjęcia działań na rzecz kontynuacji realizacji budowy zbiornika retencyjnego „Kąty – Myscowa”.

122/2696/15

08.12.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2630_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2630_15.pdf358 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2631_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2631_15.pdf753 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2632_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2632_15.pdf661 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2633_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2633_15.pdf3593 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2634_15.zip)Uchwała_Nr_122_2634_15.zip4075 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2635_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2635_15.pdf553 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2636_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2636_15.pdf300 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2637_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2637_15.pdf302 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2638_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2638_15.pdf788 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2639_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2639_15.pdf431 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2640_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2640_15.pdf495 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2641_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2641_15.pdf400 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2642_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2642_15.pdf401 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2643_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2643_15.pdf365 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2644_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2644_15.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2645_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2645_15.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2646_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2646_15.pdf726 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2647_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2647_15.pdf878 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2648_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2648_15.pdf482 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2649_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2649_15.pdf497 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2650_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2650_15.pdf501 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2651_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2651_15.pdf455 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2652_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2652_15.pdf540 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2653_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2653_15.pdf473 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2654_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2654_15.pdf363 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2655_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2655_15.pdf483 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2656_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2656_15.pdf328 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2657_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2657_15.pdf333 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2658_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2658_15.pdf316 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2659_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2659_15.pdf441 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2660_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2660_15.pdf424 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2661_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2661_15.pdf921 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2662_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2662_15.pdf392 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2663_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2663_15.pdf904 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2664_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2664_15.pdf857 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2665_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2665_15.pdf820 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2666_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2666_15.pdf419 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2667_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2667_15.pdf441 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2668_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2668_15.pdf446 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2669_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2669_15.pdf424 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2670_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2670_15.pdf411 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2671_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2671_15.pdf422 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2672_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2672_15.pdf1497 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2673_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2673_15.pdf1085 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2674_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2674_15.pdf1081 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2675_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2675_15.pdf1077 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2676_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2676_15.pdf1657 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2677_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2677_15.pdf1067 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2678_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2678_15.pdf1822 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2679_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2679_15.pdf1247 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2680_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2680_15.pdf1691 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2681_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2681_15.pdf519 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2682_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2682_15.pdf2193 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2683_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2683_15.pdf435 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2684_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2684_15.pdf723 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2685_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2685_15.pdf764 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2686_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2686_15.pdf435 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2687_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2687_15.pdf368 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2688_15.zip)Uchwała_Nr_122_2688_15.zip1623 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2689_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2689_15.pdf523 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2690_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2690_15.pdf3878 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2691_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2691_15.pdf7438 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2692_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2692_15.pdf497 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2693_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2693_15.pdf755 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2694_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2694_15.pdf545 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2695_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2695_15.pdf723 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_122_2696_15.pdf)Uchwała_Nr_122_2696_15.pdf677 kB