Posiedzenie Nr 124 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 15 grudnia 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

124/2700/15

15.12.2015 r.

przyjęcia projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO.

124/2701/15

15.12.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

124/2702/15

15.12.2015 r.

przekazania Mennicy Polskiej S.A. pieczęci urzędowych.

124/2703/15

15.12.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 rok.

124/2704/15

15.12.2015 r.

wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zajęcia przez dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

124/2705/15

15.12.2015 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

124/2706/15

15.12.2015 r.

zawarcia porozumienia z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w sprawie realizacji Witaczy w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

124/2707/15

15.12.2015 r.

zawarcia porozumienia z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w sprawie realizacji Oznakowania w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

124/2708/15

15.12.2015 r.

wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

124/2709/15

15.12.2015 r.

przyjęcia procedury w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

124/2710/15

15.12.2015 r.

przygotowania prezentacji regionalnych i tradycyjnych potraw.

124/2711/15

15.12.2015 r.

realizacji Planu Operacyjnego na lata 2014-2015 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla województwa podkarpackiego w zakresie operacji „Upowszechnianie w regionalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych wiedzy o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

124/2712/15

15.12.2015 r.

zatwierdzenia projektu planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2016.

124/2713/15

15.12.2015 r.

zatwierdzenia rocznego programu działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na 2016 rok.

124/2714/15

15.12.2015 r.

wyrażenia zgody na rozbiórkę magazynu zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 69/8 położonej w Rzeszowie obr. 207 Śródmieście.

124/2715/15

15.12.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany treści umowy użytkowania nieruchomości przez Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

124/2716/15

15.12.2015 r.

zmiany Uchwały Nr 74/1617/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

124/2717/15

15.12.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 41/887/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 kwietnia  2015 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

124/2718/15

15.12.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

124/2719/15

15.12.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

124/2720/15

15.12.2015 r.

zawarcia umowy z Gminą Trzebownisko.

124/2721/15

15.12.2015 r.

zawarcia porozumienia.

124/2722/15

15.12.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

124/2723/15

15.12.2015 r.

udzielenia upoważnienia do podpisywania dokumentów z tyt. prowadzonych postępowań administracyjnych w ramach RPO WP 2007-2013.

124/2724/15

15.12.2015 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

124/2725/15

15.12.2015 r.

zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

124/2726/15

15.12.2015 r.

określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa podkarpackiego na lata 2016-2018 na finansowanie refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne  skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

124/2727/15

15.12.2015 r.

określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy będących w rezerwie samorządu województwa  dla samorządów powiatowych województwa podkarpackiego na finansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój oraz projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

124/2728/15

15.12.2015 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

124/2729/15

15.12.2015 r.

zmiany uchwały Nr 350/8323/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 maja 2014 r.

124/2730/15

15.12.2015 r.

zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

124/2731/15

15.12.2015 r.

wyboru do dofinansowania projektów przewidzianych do realizacji w 2016 r. w ramach X Osi priorytetowej Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020.

124/2732/15

15.12.2015 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – nabór 2015.

124/2733/15

15.12.2015 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – nabór 2015.

124/2734/15

15.12.2015 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn.: „Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego”  do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działania 2.1. Infrastruktura komunikacyjna, schematu A – Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

124/2735/15

15.12.2015 r.

wyboru projektu z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 oraz zmiany Uchwały Nr 42/797/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r.

124/2736/15

15.12.2015 r.

zwiększenia dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

124/2737/15

15.12.2015 r.

zatrudnienia dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

124/2738/15

15.12.2015 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2016-2025.

124/2739/15

15.12.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

124/2740/15

15.12.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

124/2741/15

15.12.2015 r.

wskazania członków Zarządu Województwa Podkarpackiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu.

124/2742/15

15.12.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu na rzecz Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

124/2743/15

15.12.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

124/2744/15

15.12.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

124/2745/15

15.12.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

124/2746/15

15.12.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2700_15.zip)Uchwała_Nr_124_2700_15.zip3668 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2701_15.zip)Uchwała_Nr_124_2701_15.zip1157 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2702_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2702_15.pdf571 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2703_15.zip)Uchwała_Nr_124_2703_15.zip1341 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2704_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2704_15.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2705_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2705_15.pdf323 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2706_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2706_15.pdf418 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2707_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2707_15.pdf406 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2708_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2708_15.pdf308 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2709_15.zip)Uchwała_Nr_124_2709_15.zip5593 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2710_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2710_15.pdf487 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2711_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2711_15.pdf504 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2712_15.zip)Uchwała_Nr_124_2712_15.zip1498 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2713_15.zip)Uchwała_Nr_124_2713_15.zip2104 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2714_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2714_15.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2715_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2715_15.pdf391 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2716_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2716_15.pdf748 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2717_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2717_15.pdf823 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2718_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2718_15.pdf1253 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2719_15.zip)Uchwała_Nr_124_2719_15.zip1264 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2720_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2720_15.pdf695 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2721_15.zip)Uchwała_Nr_124_2721_15.zip796 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2722_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2722_15.pdf404 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2723_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2723_15.pdf410 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2724_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2724_15.pdf375 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2725_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2725_15.pdf441 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2726_15.zip)Uchwała_Nr_124_2726_15.zip1119 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2727_15.zip)Uchwała_Nr_124_2727_15.zip1737 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2728_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2728_15.pdf353 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2729_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2729_15.pdf722 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2730_15.zip)Uchwała_Nr_124_2730_15.zip4179 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2731_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2731_15.pdf982 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2732_15.zip)Uchwała_Nr_124_2732_15.zip36554 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2733_15.zip)Uchwała_Nr_124_2733_15.zip1385 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2734_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2734_15.pdf2442 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2735_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2735_15.pdf3754 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2736_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2736_15.pdf411 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2737_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2737_15.pdf316 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2738_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2738_15.pdf1937 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2739_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2739_15.pdf2958 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2740_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2740_15.pdf563 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2741_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2741_15.pdf375 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2742_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2742_15.pdf1611 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2743_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2743_15.pdf607 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2744_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2744_15.pdf488 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2745_15.pdf)Uchwała_Nr_124_2745_15.pdf3912 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_124_2746_15.zip)Uchwała_Nr_124_2746_15.zip3153 kB