bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 129 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 29 grudnia 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

129/2786/15

29.12.2015 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Kańczuga.

129/2787/15

29.12.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr DOA.III.273.86.2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. zawartej z firmą NEWAG S.A. na dostawę trójczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem elektrycznym do obsługi połączeń wojewódzkich i międzywojewódzkich.

129/2788/15

29.12.2015 r.

umorzenia wierzytelności Województwa Podkarpackiego-Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

129/2789/15

29.12.2015 r.

upoważnienia dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie do reprezentowania Województwa Podkarpackiego w sprawach związanych z projektem „Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego”.

129/2790/15

29.12.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

129/2791/15

29.12.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

129/2792/15

29.12.2015 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego.

129/2793/15

29.12.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo–finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

129/2794/15

29.12.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

129/2795/15

29.12.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

129/2796/15

29.12.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

129/2797/15

29.12.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 21/427/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie dofinansowania ze środków Województwa kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju, Nowej Sarzynie, Jarosławiu, Maliniu, Woli Dalszej, Woli Rafałowskiej, Woli Żyrakowskiej, Starych Oleszycach, Krośnie ul. Armii Krajowej 3 oraz ul. Lwowska 21 w 2015 roku, zmienioną Uchwałą Nr 41/872/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr 90/2065/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 września 2015 r., Uchwałą Nr 98/2199/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
5 października 2015 r. oraz Uchwałą Nr 111/2380/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 listopada 2015 r.

129/2798/15

29.12.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 94/2131/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza od 29.12.2015 r. do 31.12.2015 r. kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle.

129/2799/15

29.12.2015 r.

określenie sposobu wyłaniania przedsięwzięć promocyjno-wizerunkowych Województwa Podkarpackiego.

129/2800/15

29.12.2015 r.

ogłoszenia otwartego konkursu w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” w 2016 roku.

129/2801/15

29.12.2015 r.

ustalenia rocznego planu kontroli problemowych i sprawdzających prowadzonych przez pracowników Departamentu Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w 2016 roku w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

129/2802/15

29.12.2015 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2007-2013.

129/2803/15

29.12.2015 r.

zmiany Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

129/2804/15

29.12.2015 r.

upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

129/2805/15

29.12.2015 r.

zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego”.

129/2806/15

29.12.2015 r.

przyjęcia projektu Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

129/2807/15

29.12.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

129/2808/15

29.12.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

129/2809/15

29.12.2015 r.

wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego w projekcie kluczowym pn. „Zakład Nauk o Człowieku” realizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

129/2810/15

29.12.2015 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego.

129/2811/15

29.12.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

129/2812/15

29.12.2015 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2015 r.

129/2813/15

29.12.2015 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025.

129/2814/15

29.12.2015 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

129/2815/15

29.12.2015 r.

przyjęcia Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

129/2816/15

29.12.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa konsultantowi do spraw produktu turystycznego Jackowi Zdrojewskiemu.