bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 144 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 9 lutego 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie 

144/3026/16

09.02.2016 r.

odwołania powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.  

144/3027/16

09.02.2016 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.  

144/3028/16

09.02.2016 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 

144/3029/16

09.02.2016 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

144/3030/16

09.02.2016 r.

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.

144/3031/16

09.02.2016 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

144/3032/16

09.02.2016 r.

wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zajęcia przez dyrektora naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. 

144/3033/16

09.02.2016 r.

wystąpienia o wydanie opinii dotyczących powołania dyrektora naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

144/3034/16

09.02.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych szkołom wyższym z terenu województwa podkarpackiego.

144/3035/16

09.02.2016 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie wyposażenia.

144/3036/16

09.02.2016 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań i wydatków realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

144/3037/16

09.02.2016 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

144/3038/16

09.02.2016 r.

przekazania odbiornika GPS wraz z oprogramowaniem.

144/3039/16

09.02.2016 r.

zatwierdzenia projektu zmian w Regulaminie Organizacyjnym Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

144/3040/16

09.02.2016 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

144/3041/16

09.02.2016 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

144/3042/16

09.02.2016 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

144/3043/16

09.02.2016 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

144/3044/16

09.02.2016 r.

zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

144/3045/16

09.02.2016 r.

zmiany uchwały Nr 242/4605/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2009 r.

144/3046/16

09.02.2016 r.

podjęcia działań zmierzających do zastosowania tzw. „mechanizmu elastyczności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

144/3047/16

09.02.2016 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

144/3048/16

09.02.2016 r.

podjęcia działań zmierzających do zastosowania tzw. „mechanizmu elastyczności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

144/3049/16

09.02.2016 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wystąpienia z wnioskiem  o wyrażenie zgody na wykorzystanie mechanizmu nadkontraktacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

144/3050/16

09.02.2016 r.

udzielenia upoważnienia.

144/3051/16

09.02.2016 r.

zmieniająca uchwałę nr 117/2550/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

144/3052/16

09.02.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

144/3053/16

09.02.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017” i określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w roku szkolnym 2016/2017.

144/3054/16

09.02.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017” i określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2016/2017.

144/3055/16

09.02.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Raniżów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Raniżów.

144/3056/16

09.02.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany aglomeracji Krosno.

144/3057/16

09.02.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Baranów Sandomierski.

144/3058/16

09.02.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego powierzenia prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w drodze otwartego konkursu przewidzianego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014.1118 z póź. zm.).

144/3059/16

09.02.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

144/3060/16

09.02.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmieniająca uchwałę numer II/17/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

144/3061/16

09.02.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli na złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Europa dla obywateli 2014-2020.