bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 152 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 1 marca 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

152/3150/16

01.03.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 149/3112/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

152/3151/16

01.03.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

152/3152/16

01.03.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

152/3153/16

01.03.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

152/3154/16

01.03.2016 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Borowa.

152/3155/16

01.03.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

152/3156/16

01.03.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

152/3157/16

01.03.2016 r.

zatwierdzenia projektu ogłoszenia o koncesji na świadczenie usług drogowego transportu użyteczności publicznej w drugim obszarze koncesyjnym na terenie Województwa Podkarpackiego w latach 2017 – 2019.

152/3158/16

01.03.2016 r.

zatwierdzenia projektu ogłoszenia o koncesji na świadczenie usług drogowego transportu użyteczności publicznej w trzecim obszarze koncesyjnym na terenie Województwa Podkarpackiego w latach 2017 – 2019.

152/3159/16

01.03.2016 r.

wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej określenia wysokości odszkodowania należnego od InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group oraz upoważnienia do podpisania ugody.

152/3160/16

01.03.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności przypadających Województwu Podkarpackiemu.

152/3161/16

01.03.2016 r.

wyrażenia pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

152/3162/16

01.03.2016 r.

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2016 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.

152/3163/16

01.03.2016 r.

przeprowadzenia promocji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego podczas przedsięwzięcia pn. „Kiermasz Wielkanocny”.

152/3164/16

01.03.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

152/3165/16

01.03.2016 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016.

152/3166/16

01.03.2016 r.

uznania za celową współpracę z Wojewódzką Komendą Policji w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2016 r.

152/3167/16

01.03.2016 r.

uznania za celową współpracę z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2016 r.

152/3168/16

01.03.2016 r.

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na przyjęcie darowizny aparatury medycznej.

152/3169/16

01.03.2016 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na użyczenie aparatu ultrasonograficznego.

152/3170/16

01.03.2016 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

152/3171/16

01.03.2016 r.

przyznania dotacji dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na zadania z zakresu ratownictwa górskiego.

152/3172/16

01.03.2016 r.

odwołania dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu – s.p.z.o.z.

152/3173/16

01.03.2016 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu.

152/3174/16

01.03.2016 r.

przyjęcia projektu Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie rewitalizacji w ramach RPO WP 2014-2020.

152/3175/16

01.03.2016 r.

sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania złożonych w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

152/3176/16

01.03.2016 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Chrewt, gmina Czarna.

152/3177/16

01.03.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

152/3178/16

01.03.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

152/3179/16

01.03.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

152/3180/16

01.03.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mielec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mielec.

152/3181/16

01.03.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.