bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 155 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 8 marca 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

155/3186/16

08.03.2016 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zmiany kategorii dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta Rzeszowa.

155/3187/16

08.03.2016 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Borowa.

155/3188/16

08.03.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

155/3189/16

08.03.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

155/3190/16

08.03.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

155/3191/16

08.03.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

155/3192/16

08.03.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

155/3193/16

08.03.2016 r.

zgody na kontynuację czasowego przeniesienia przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie eksponatów muzealnych.

155/3194/16

08.03.2016 r.

zmian zasad sprawowania nadzoru nad instytucjami kultury, których Organizatorem jest Województwo Podkarpackie.

155/3195/16

08.03.2016 r.

zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wrota Karpat Wschodnich” na wykonanie kamiennej posadzki cerkwi greckokatolickiej pw. św. Szymona Słupnika w Chyrzynie.

155/3196/16

08.03.2016 r.

uchylająca uchwałę w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w ramach Programu Erazmus +.

155/3197/16

08.03.2016 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie księgozbioru.

155/3198/16

08.03.2016 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie księgozbioru.

155/3199/16

08.03.2016 r.

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych  - rok szkolny 2016/2017” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

155/3200/16

08.03.2016 r.

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

155/3201/16

08.03.2016 r.

ustalenia nowych kierunków kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku od roku szkolnego 2016/2017.

155/3202/16

08.03.2016 r.

ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie od roku szkolnego 2016/2017.

155/3203/16

08.03.2016 r.

przekazania Mennicy Państwowej pieczęci urzędowych.

155/3204/16

08.03.2016 r.

przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektów uchwał w sprawach zmiany uchwał w sprawach obszarów chronionego krajobrazu.

155/3205/16

08.03.2016 r.

przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w Markowej.

155/3206/16

08.03.2016 r.

ustalenia stawki czynszu za 1 m2 w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w miejscowości Ustianowa Górna, gm. Ustrzyki Dolne, wchodzących skład mieszkaniowego zasobu Województwa Podkarpackiego.

155/3207/16

08.03.2016 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego skargi Pani Małgorzaty Knap Targowiska ul. A. Krajowej 25, Miejsce Piastowe 38-430 na działania Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego.

155/3208/16

08.03.2016 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2016 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

155/3209/16

08.03.2016 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania części dóbr objętych operacją w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

155/3210/16

08.03.2016 r.

przyjęcia wzoru umowy o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

155/3211/16

08.03.2016 r.

upoważnienia dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

155/3212/16

08.03.2016 r.

upoważnienia zastępcy dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

155/3213/16

08.03.2016 r.

powierzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Rzeszowie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych w województwie podkarpackim.

155/3214/16

08.03.2016 r.

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 rok podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

155/3215/16

08.03.2016 r.

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego wynikającego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w roku 2016.

155/3216/16

08.03.2016 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

155/3217/16

08.03.2016 r.

ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

155/3218/16

08.03.2016 r.

wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na wybór operatora Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego.

155/3219/16

08.03.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

155/3220/16

08.03.2016 r.

powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny wniosków o przyznanie dotacji, składanych w Konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

155/3221/16

08.03.2016 r.

zmian składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

155/3222/16

08.03.2016 r.

zatwierdzenia wzoru Umowy zlecenia z ekspertem biorącym udział w wyborze projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

155/3223/16

08.03.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

155/3224/16

08.03.2016 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

155/3225/16

08.03.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania pomocy rzeczowej Starostwu Powiatowemu w Dębicy.

155/3226/16

08.03.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania pomocy rzeczowej Starostwu Powiatowemu w Ropczycach.

155/3227/16

08.03.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w ramach Programu Erazmus +.

155/3228/16

08.03.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.