bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 157 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniach 14 i 15 marca 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

157/3236/16

14.03.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 144/3033/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wystąpienia o wydanie opinii dotyczących powołania dyrektora naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

157/3237/16

14.03.2016 r.

wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zajęcia przez dyrektora naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

157/3238/16

14.03.2016 r.

przedłużenia okresu komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej w Dziale Archeologicznym  Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

157/3239/16

14.03.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 rok.

157/3240/16

14.03.2016 r.

powołania Komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej na wydatki majątkowe z budżetu Województwa Podkarpackiego.

157/3241/16

14.03.2016 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 roku.

157/3242/16

14.03.2016 r.

upoważnienia dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

157/3243/16

14.03.2016 r.

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

157/3244/16

14.03.2016 r.

upoważnienia Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

157/3245/16

14.03.2016 r.

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

157/3246/16

14.03.2016 r.

przygotowania i druku publikacji w miesięczniku „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze”.

157/3247/16

14.03.2016 r.

zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Programu Działalności  Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 2015 rok.

157/3248/16

14.03.2016 r.

zatwierdzenia „Cennika usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

157/3249/16

14.03.2016 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze piątego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Przemyślu.

157/3250/16

14.03.2016 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

157/3251/16

14.03.2016 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu dla zadania pn. „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej” planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020.

157/3252/16

14.03.2016 r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2015 rok.

157/3253/16

14.03.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

157/3254/16

14.03.2016 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań  budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach budżetu na 2016 r.

157/3255/16

14.03.2016 r.

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

157/3256/16

14.03.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

157/3257/16

14.03.2016 r.

podpisania porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie określenia zasad współpracy przy organizacji wspólnego przedsięwzięcia Miasta i Województwa pn. Reklama wizualna i słowna Miasta Rzeszowa oraz Województwa Podkarpackiego w związku z organizacją Tour de Pologne UCI World Tour.

157/3258/16

14.03.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

157/3259/16

14.03.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach programu Erasmus+.

157/3260/16

14.03.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach programu Erazmus+.

157/3261/16

14.03.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach obszarów chronionego krajobrazu.

157/3262/16

15.03.2016 r.

powołania Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych.

157/3263/16

15.03.2016 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego postępowania w odniesieniu do projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w których występują kwoty podlegające procedurze odzyskiwania.

157/3264/16

15.03.2016 r.

zmiany Uchwały nr 156/3229/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 marca 2016 r.

157/3265/16

15.03.2016 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

157/3266/16

15.03.2016 r.

zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego”.

157/3267/16

15.03.2016 r.

zawarcia aneksu do umowy partnerskiej z dnia 27 września 2012 r.

157/3268/16

15.03.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

157/3269/16

15.03.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 119/2590/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2015 r.

157/3270/16

15.03.2016 r.

zmiany uchwały Nr 79/1809/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lipca 2015 r.

157/3271/16

15.03.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

157/3272/16

15.03.2016 r.

zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów oraz wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia , Typ projektu Bony na innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

157/3273/16

15.03.2016 r.

zwiększenia dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

157/3274/16

15.03.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

157/3275/16

15.03.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa Podkarpackiego Jednostkom Samorządu Terytorialnego realizującym zadania inwestycyjne w 2016r. w ramach projektu pn. ”Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.

157/3276/16

15.03.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

157/3277/16

15.03.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025.