bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 158 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 22 marca 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

158/3278/16

22.03.2016 r.

umorzenia wierzytelności Województwa Podkarpackiego - środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego z tytułu niespłaconej przez Zakład Pracy Chronionej PPHU „Astek” s.c., Krosno ul. Popiełuszki 125, pożyczki udzielonej w 2003 r.

158/3279/16

22.03.2016 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zmiany uchwały Nr XIII/91/2015R Rady Powiatu Sanockiego z dnia 13 sierpnia 2015 r., w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2261R Radoszyce - granica państwa swojej kategorii, celem zaliczenia jej do kategorii drogi wojewódzkiej.

158/3280/16

22.03.2016 r.

zmiany umowy określającej zasady przekazywania przewoźnikom dopłat do przewozów osób uprawnionych ustawowo do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego.

158/3281/16

22.03.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

158/3282/16

22.03.2016 r.

zatwierdzenia czynności.

158/3283/16

22.03.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

158/3284/16

22.03.2016 r.

przyznania stypendium twórczego.

158/3285/16

22.03.2016 r.

udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

158/3286/16

22.03.2016 r.

ustalenia nowych kierunków kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli od roku szkolnego 2016/2017.

158/3287/16

22.03.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

158/3288/16

22.03.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

158/3289/16

22.03.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

158/3290/16

22.03.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

158/3291/16

22.03.2016 r.

zatwierdzenia 5-letniego planu rozwoju Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

158/3292/16

22.03.2016 r.

przyjęcia procedur w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

158/3293/16

22.03.2016 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 136/2914/16  z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz przyjęcia Regulaminu działania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

158/3294/16

22.03.2016 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

158/3295/16

22.03.2016 r.

zawarcia z Wojewodą Podkarpackim umowy dotyczącej przekazywania środków z budżetu państwa.

158/3296/16

22.03.2016 r.

zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przekazywania środków z budżetu państwa.

158/3297/16

22.03.2016 r.

utworzenia na terenie województwa podkarpackiego Ośrodka Leczenia Niepłodności.

158/3298/16

22.03.2016 r.

zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

158/3299/16

22.03.2016 r.

potwierdzenia gotowości Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 do poddania się ocenie w zakresie spełnienia kryteriów desygnacji, określonych w załączniku XIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

158/3300/16

22.03.2016 r.

zatwierdzenia wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu w ramach Działania 8.6 – Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

158/3301/16

22.03.2016 r.

zatwierdzenia wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu w ramach Działania 9.6 – Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6. … Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

158/3302/16

22.03.2016 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

158/3303/16

22.03.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

158/3304/16

22.03.2016 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

158/3305/16

22.03.2016 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

158/3306/16

22.03.2016 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025.

158/3307/16

22.03.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

158/3308/16

22.03.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

158/3309/16

22.03.2016 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

158/3310/16

22.03.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016.