bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 161 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 29 marca 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

161/3315/16

29.03.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

161/3316/16

29.03.2015 r.

zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.

161/3317/16

29.03.2015 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej powiatu ropczycko - sędziszowskiego celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.

161/3318/16

29.03.2015 r.

przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2015.

161/3319/16

29.03.2015 r.

wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zajęcia przez dyrektora naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

161/3320/16

29.03.2015 r.

wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zajęcia przez dyrektora naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

161/3321/16

29.03.2015 r.

wystąpienia o zgłoszenie przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych do komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

161/3322/16

29.03.2015 r.

zatwierdzenia zmian planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

161/3323/16

29.03.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

161/3324/16

29.03.2015 r.

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Lifelong Reading” w ramach programu Erasmus+.

161/3325/16

29.03.2015 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

161/3326/16

29.03.2015 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

161/3327/16

29.03.2015 r.

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.

161/3328/16

29.03.2015 r.

przyznania rocznej nagrody za 2015 r. Dyrektorowi Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

161/3329/16

29.03.2015 r.

współorganizacji przedsięwzięcia pn. II Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego.

161/3330/16

29.03.2015 r.

zmiany uchwały nr 84/1922/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 sierpnia 2015 r., zmienionej uchwałą nr 104/2311/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 października 2015 r.

161/3331/16

29.03.2015 r.

zmiany Harmonogramu zamknięcia pomocy dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

161/3332/16

29.03.2015 r.

zawarcia aneksu nr 3 do umowy  dotacji dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/53/14 z dnia 11 kwietnia 2014 r.

161/3333/16

29.03.2015 r.

zmiany Ramowego programu pracy Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie na 2016 rok.

161/3334/16

29.03.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

161/3335/16

29.03.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

161/3336/16

29.03.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

161/3337/16

29.03.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

161/3338/16

29.03.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

161/3339/16

29.03.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

161/3340/16

29.03.2015 r.

rozpatrzenia protestu.

161/3341/16

29.03.2015 r.

przyjęcia wzoru weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

161/3342/16

29.03.2015 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 157/3273/16 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zwiększenia dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

161/3343/16

29.03.2015 r.

cofnięcia oświadczenia woli wyrażonego Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 398/9474/14 z dnia 23 września 2014 r. oraz zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).

161/3344/16

29.03.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

161/3345/16

29.03.2015 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2016 r.

161/3346/16

29.03.2015 r.

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Województwa Podkarpackiego.

161/3347/16

29.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Programu i szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”.

161/3348/16

29.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wydzierżawianej powierzchni przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.