bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 163 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 5 kwietnia 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

163/3351/16

05.04.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

163/3352/16

05.04.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

163/3353/16

05.04.2016 r.

zatwierdzenia projektu ogłoszenia o koncesji na świadczenie usług drogowego transportu użyteczności publicznej w czwartym obszarze koncesyjnym na terenie Województwa Podkarpackiego w latach 2017 - 2019.

163/3354/16

05.04.2016 r.

zatwierdzenia projektu ogłoszenia o koncesji na świadczenie usług drogowego transportu użyteczności publicznej w piątym obszarze koncesyjnym na terenie Województwa Podkarpackiego w latach 2017 - 2019.

163/3355/16

05.04.2016 r.

wyrażenia zgody na sprzedaż automatów biletowych Merona 2010 PLUS oraz upoważnienia do zawarcia Umowy sprzedaży.

163/3356/16

05.04.2016 r.

zmiany załącznika nr 1 sprioretyzowanej listy kluczowych projektów do Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

163/3357/16

05.04.2016 r.

zatwierdzenia czynności.

163/3358/16

05.04.2016 r.

przyjęcia treści Aneksu Nr 1 do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności oraz programu działania Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

163/3359/16

05.04.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 132/2850/16 z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2016 r.

163/3360/16

05.04.2016 r.

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.

163/3361/16

05.04.2016 r.

przyznania stypendiów sportowych w 2016 roku.

163/3362/16

05.04.2016 r.

przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok.

163/3363/16 05.04.2016 r.

przyjęcia procedur w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

163/3364/16

05.04.2016 r.

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za rok 2015 r.

163/3365/16

05.04.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za rok 2015 r.

163/3366/16

05.04.2016 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup sprzętu medycznego.

163/3367/16

05.04.2016 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusz Brzezickiego w Żurawicy.

163/3368/16

05.04.2016 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

163/3369/16

05.04.2016 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

163/3370/16

05.04.2016 r.

zmiany uchwały nr 310/7425/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego  w Rzeszowie z dnia 14 stycznia 2014r. zmienionej uchwałą nr 362/8649/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 czerwca 2014r.  zmienionej uchwałą  Nr 80/1855 /2015 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad realizacji programu wspierającego rodziny wielodzietne z Województwa Podkarpackiego zwanego „Wojewódzką Kartą Dużej Rodziny”.

163/3371/16

05.04.2016 r.

finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr XXI/378/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2016 r.

163/3372/16

05.04.2016 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert  złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie w 2016r. zadań z zakresu pomocy społecznej.

163/3373/16

05.04.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

163/3374/16

05.04.2016 r.

wyrażenia zgody na udział Województwa Podkarpackiego w targach ILA Berlin Air Show 2016 oraz zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów oraz Polską Agencją Kosmiczną z siedzibą w Gdańsku – w celu organizacji wspólnego stoiska wystawienniczego.

163/3375/16

05.04.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 139/2968/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

163/3376/16

05.04.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

163/3377/16

05.04.2016 r.

propozycji układowych dłużnika w postępowaniu upadłościowym.

163/3378/16

05.04.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

163/3379/16

05.04.2016 r.

określenia zasad współpracy podmiotów leczniczych nadzorowanych przez samorząd województwa w zakresie świadczenia usług medycznych.

163/3380/16

05.04.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Borowa.