bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 164 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 12 kwietnia 2016 r.

Numer uchwały 

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

164/3381/16

12.04.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego służb reagowania kryzysowego obwodu Iwano – Frankiwskiego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego".

164/3382/16

12.04.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 – drogi powiatowej na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ” oraz inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19”. 

164/3383/16

12.04.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na realizację inwestycji pn. „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica-Wschód do DK4 i DW985 (Zawada – Pustynia)”.

164/3384/16

12.04.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację inwestycji pn. „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Młp.) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – etap I.

164/3385/16

12.04.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

164/3386/16

12.04.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2016”.

164/3387/16

12.04.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

164/3388/16

12.04.2016 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

164/3389/16

12.04.2016 r.

ustanowienia służebności gruntowej.

164/3390/16

12.04.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

164/3391/16

12.04.2016 r.

powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 roku.

164/3392/16

12.04.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

164/3393/16

12.04.2016 r.

powołania Zespołu do spraw własnej oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

164/3394/16

12.04.2016 r.

zawarcia porozumienia o współpracy.

164/3395/16

12.04.2016 r.

wydawania biuletynu informacyjnego.

164/3396/16

12.04.2016 r.

zatwierdzenia protokołu postępowania na wybór operatora Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego.

164/3397/16

12.04.2016 r.

zawarcia aneksu do umowy partnerskiej z dnia 27 września 2012 r.

164/3398/16

12.04.2016 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wydłużenia okresu realizacji projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 175/4079/12 z dnia 2 października 2012 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat A – Wsparcie kapitałowe funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

164/3399/16

12.04.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

164/3400/16

12.04.2016 r.

przyjęcia planu rzeczowo –finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2016 r.

164/3401/16

12.04.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

164/3402/16

12.04.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

164/3403/16

12.04.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

164/3404/16

12.04.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

164/3405/16

12.04.2016 r.

przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 roku.

164/3406/16

12.04.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

164/3407/16

12.04.2016 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

164/3408/16

12.04.2016 r.

przeprowadzenia promocji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

164/3409/16

12.04.2016 r.

zmiany uchwały.

164/3410/16

12.04.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

164/3411/16

12.04.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 144/3028/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

164/3412/16

12.04.2016 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

164/3413/16

12.04.2016 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

164/3414/16

12.04.2016 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

164/3415/16

12.04.2016 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

164/3416/16

12.04.2016 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na użyczenie ruchomych aktywów trwałych.

164/3417/16

12.04.2016 r.

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu.

164/3418/16

12.04.2016 r.

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

164/3419/16

12.04.2016 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.

164/3420/16

12.04.2016 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020.

164/3421/16

12.04.2016 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016.

164/3422/16

12.04.2016 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3381_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3381_16.pdf1130 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3382_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3382_16.pdf757 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3383_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3383_16.pdf611 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3384_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3384_16.pdf662 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3385_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3385_16.pdf596 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3386_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3386_16.pdf1529 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3387_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3387_16.pdf865 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3388_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3388_16.pdf348 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3389_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3389_16.pdf415 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3390_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3390_16.pdf1355 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3391_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3391_16.pdf539 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3392_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3392_16.pdf3944 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3393_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3393_16.pdf3758 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3394_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3394_16.pdf1029 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3395_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3395_16.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3396_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3396_16.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3397_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3397_16.pdf1317 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3398_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3398_16.pdf812 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3399_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3399_16.pdf608 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3400_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3400_16.pdf2658 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3401_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3401_16.pdf640 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3402_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3402_16.pdf626 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3403_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3403_16.pdf620 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3404_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3404_16.pdf145 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3405_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3405_16.pdf668 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3406_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3406_16.pdf875 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3407_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3407_16.pdf1567 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3408_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3408_16.pdf501 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3409_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3409_16.pdf734 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3410_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3410_16.pdf503 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3411_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3411_16.pdf820 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3412_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3412_16.pdf1500 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3413_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3413_16.pdf1903 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3414_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3414_16.pdf1580 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3415_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3415_16.pdf1594 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3416_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3416_16.pdf421 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3417_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3417_16.pdf490 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3418_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3418_16.pdf442 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3419_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3419_16.pdf1097 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3420_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3420_16.pdf655 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3421_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3421_16.pdf1070 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_164_3422_16.pdf)Uchwałą_Nr_164_3422_16.pdf1456 kB