bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 167 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 19 kwietnia 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

167/3431/16

19.04.2016 r.

określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

167/3432/16

19.04.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

167/3433/16

19.04.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

167/3434/16

19.04.2016 r.

przyjęcia wzoru weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych VII – IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

167/3435/16

19.04.2016 r.

zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2014 i 2015.

167/3436/16

19.04.2016 r.

przyjęcia projektu zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

167/3437/16

19.04.2016 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

167/3438/16

19.04.2016 r.

zawarcia porozumienia.

167/3439/16

19.04.2016 r.

zaopiniowania wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu dotyczącego poszerzenia TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.

167/3440/16

19.04.2016 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

167/3441/16

19.04.2016 r.

zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr DPT/BDG-II/POPT/125/15 z dnia 23 grudnia 2015 roku, ze zmianami, pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Podkarpackim, dotyczącej przekazania dotacji celowej na realizacje zadania, polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji.

167/3442/16

19.04.2016 r.

zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, RPO WP na lata 2014-2020.

167/3443/16

19.04.2016 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2016 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

167/3444/16

19.04.2016 r.

wyrażenia woli realizacji projektu w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej – 2016”.

167/3445/16

19.04.2016 r.

zawarcia porozumienia w przedmiocie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kielce – Staszów- Mielec – Kolbuszowa – Rzeszów.

167/3446/16

19.04.2016 r.

zawarcia porozumienia w przedmiocie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Opatów – Łoniów – Rzeszów.

167/3447/16

19.04.2016 r.

zmiany umów określających zasady przekazywania przewoźnikom dopłat do przewozów osób uprawnionych ustawowo do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego.

167/3448/16

19.04.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

167/3449/16

19.04.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 141/2994/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia „Procedury prowadzenia przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zadań z zakresu infrastruktury drogowej finansowanych przez Województwo Podkarpackie z udziałem pomocy innych jednostek samorządu terytorialnego”.

167/3450/16

19.04.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych szkołom wyższym z terenu województwa podkarpackiego.

167/3451/16

19.04.2016 r.

przyznania/nieprzyznania dotacji celowej szkołom wyższym z terenu województwa podkarpackiego na rok 2016.

167/3452/16

19.04.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2016 roku.

167/3453/16

19.04.2016 r.

przeprowadzenia promocji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

167/3454/16

19.04.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

167/3455/16

19.04.2016 r.

zmiany uchwały Nr 86/1968/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 sierpnia 2015 r.

167/3456/16

19.04.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

167/3457/16

19.04.2016 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach  konkursu ofert na realizację w roku 2016 programu wojewódzkiego pod nazwą: „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”.

167/3458/16

19.04.2016 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w Województwie Podkarpackim określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020. 

167/3459/16

19.04.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

167/3460/16

19.04.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

167/3461/16

19.04.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 163/3360/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.

167/3462/16

19.04.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

167/3463/16

19.04.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

167/3464/16

19.04.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu INTERREG EUROPE (Europejska Współpraca Terytorialna 2014 – 2020).