bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 169 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 26 kwietnia 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

169/3470/16

26.04.2016 r.

przyjęcia wariantów zapisów do projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO).

169/3471/16

26.04.2016 r.

upoważnienia do przeprowadzenia postępowania związanego z opracowaniem projektu Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.

169/3472/16

26.04.2016 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

169/3473/16

26.04.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 65/1467/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 czerwca 2015 r. zmienionej uchwałą Nr 86/1985/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia z 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zawarcia Porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

169/3474/16

26.04.2016 r.

zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

169/3475/16

26.04.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

169/3476/16

26.04.2016 r.

zaopiniowania wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Mielcu dotyczącego poszerzenia SSE EURO-PARK MIELEC.

169/3477/16

26.04.2016 r.

upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.

169/3478/16

26.04.2016 r.

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.

169/3479/16

26.04.2016 r.

przyjęcia Założeń programowo-organizacyjnych podkarpackiego centrum nauki.

169/3480/16

26.04.2016 r.

ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów oraz przyjęcia Zasad naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji.

169/3481/16

26.04.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

169/3482/16

26.04.2016 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” nr RPPK.03.01.00-18-032/10 w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

169/3483/16

26.04.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

169/3484/16

26.04.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

169/3485/16

26.04.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

169/3486/16

26.04.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

169/3487/16

26.04.2016 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Ropczyce.

169/3488/16

26.04.2016 r.

udzielenia upoważnienia do podpisywania Oświadczeń o Potrąceniu Wierzytelności.

169/3489/16

26.04.2016 r.

wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

169/3490/16

26.04.2016 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Europejskie Dni Dziedzictwa” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2016 roku.

169/3491/16

26.04.2016 r.

przyjęcia procedury opiniowania w zakresie zgodności z „Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)” wniosków o dofinansowanie projektów szkół wyższych na Nowe Programy Kształcenia w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

169/3492/16

26.04.2016 r.

żądania zwrotu części stypendium przyznanego na podstawie Umowy o przyznanie stypendium Nr EN II/S/95/88/2015 w ramach programu pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

169/3493/16

26.04.2016 r.

rozwiązania umowy Nr 8.2.2/V.15/282/13/U/198/13 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

169/3494/16

26.04.2016 r.

niewyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy oraz rozwiązania umowy Nr 8.2.2/V.9/276/13/U/206/13 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

169/3495/16

26.04.2016 r.

rozwiązania umowy Nr 8.2.2/V.22/289/13/U/197/13 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

169/3496/16

26.04.2016 r.

wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

169/3497/16

26.04.2016 r.

użyczenia Muzeum Zamek w Łańcucie niezabudowanych nieruchomości położonych w Markowej.

169/3498/16

26.04.2016 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego z 12 kwietnia 2016 r. Nr 164/3389/16.

169/3499/16

26.04.2016 r.

zniesienia współwłasności nieruchomości.

169/3500/16

26.04.2016 r.

współorganizacji operacji pn. „Biesiada Sarmacka”.

169/3501/16

26.04.2016 r.

przyjęcia procedur w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

169/3502/16

26.04.2016 r.

przyjęcia wzorów Uchwał Komisji ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

169/3503/16

26.04.2016 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na nabycie zestawu narzędzi do laparoskopu STORZ.

169/3504/16

26.04.2016 r.

wyznaczenia przedstawiciela do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko Ordynatora Kliniki Pulmonologii i Chemioterapii w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

169/3505/16

26.04.2016 r.

wyrażenia zgody na zaangażowanie środków Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację projektu KIK-56 pod nazwą „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek  i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet IV Rozwój społeczny i zasobów ludzkich w ramach obszaru tematycznego „Ochrona zdrowia”, Cel II.

169/3506/16

26.04.2016 r.

wyrażenia zgody na zaangażowanie środków Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

169/3507/16

26.04.2016 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020”.

169/3508/16

26.04.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2478/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej.

169/3509/16

26.04.2016 r.

odwołania powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

169/3510/16

26.04.2016 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.  

169/3511/16

26.04.2016 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

169/3512/16

26.04.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

169/3513/16

26.04.2016 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2016 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3470_16.zip)Uchwała_Nr_169_3470_16.zip1331 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3471_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3471_16.pdf404 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3472_16.zip)Uchwała_Nr_169_3472_16.zip18242 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3473_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3473_16.pdf676 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3474_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3474_16.pdf3458 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3475_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3475_16.pdf4097 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3476_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3476_16.pdf1196 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3477_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3477_16.pdf427 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3478_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3478_16.pdf692 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3479_16.zip)Uchwała_Nr_169_3479_16.zip5476 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3480_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3480_16.pdf5350 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3481_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3481_16.pdf96 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3482_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3482_16.pdf1998 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3483_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3483_16.pdf669 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3484_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3484_16.pdf667 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3485_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3485_16.pdf670 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3486_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3486_16.pdf645 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3487_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3487_16.pdf449 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3488_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3488_16.pdf300 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3489_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3489_16.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3490_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3490_16.pdf4400 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3491_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3491_16.pdf1003 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3492_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3492_16.pdf471 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3493_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3493_16.pdf844 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3494_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3494_16.pdf913 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3495_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3495_16.pdf843 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3496_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3496_16.pdf421 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3497_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3497_16.pdf428 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3498_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3498_16.pdf354 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3499_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3499_16.pdf414 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3500_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3500_16.pdf524 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3501_16.zip)Uchwała_Nr_169_3501_16.zip8157 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3502_16.zip)Uchwała_Nr_169_3502_16.zip2135 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3503_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3503_16.pdf394 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3504_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3504_16.pdf377 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3505_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3505_16.pdf511 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3506_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3506_16.pdf439 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3507_16.zip)Uchwała_Nr_169_3507_16.zip2799 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3508_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3508_16.pdf1176 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3509_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3509_16.pdf319 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3510_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3510_16.pdf323 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3511_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3511_16.pdf573 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3512_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3512_16.pdf2194 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_169_3513_16.pdf)Uchwała_Nr_169_3513_16.pdf3253 kB