bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 174 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 10 maja 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

174/3550/16

10.05.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

174/3551/16

10.05.2016 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

174/3552/16

10.05.2016 r.

zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

174/3553/16

10.05.2016 r.

akceptacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2016/2017 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

174/3554/16

10.05.2016 r.

przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2016/2017 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

174/3555/16

10.05.2016 r.

powołania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

174/3556/16

10.05.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

174/3557/16

10.05.2016 r.

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 129/2815/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

174/3558/16

10.05.2016 r.

zmiany Harmonogramu zamknięcia pomocy dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

174/3559/16

10.05.2016 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Dydnia.

174/3560/16

10.05.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie za 2015 r.

174/3561/16

10.05.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie za 2015 r.

174/3562/16

10.05.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu za 2015 r.

174/3563/16

10.05.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu za 2015 r.

174/3564/16

10.05.2016 r.

przedstawienia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.

174/3565/16

10.05.2016 r.

zmieniająca Uchwałę w spawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2016 roku.

174/3566/16

10.05.2016 r.

wyrażenia zgody na podjęcie przez dyrektora naczelnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dodatkowego zajęcia o charakterze twórczym na rzecz Teatru.

174/3567/16

10.05.2016 r.

zmiany Uchwały nr 161/3319/16 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zajęcia przez dyrektora naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

174/3568/16

10.05.2016 r.

powołania Komisji Nagród.

174/3569/16

10.05.2016 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2016 roku.

174/3570/16

10.05.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

174/3571/16

10.05.2016 r.

wyrażenia zgody na zawarcie ugody w sprawie o wydanie nieruchomości prowadzonej z wniosku Województwa Podkarpackiego przeciw Społem Handlowa Spółdzielnia Pracy Jedność w Rzeszowie.

174/3572/16

10.05.2016 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w Brzozowie, będącej własnością Województwa Podkarpackiego.

174/3573/16

10.05.2016 r.

przystąpienia do współorganizacji przedsięwzięcia pn. „X Festiwal Podkarpackich Smaków”, który odbędzie się w dniu 12 czerwca 2016 r.

174/3574/16

10.05.2016 r.

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.

174/3575/16

10.05.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

174/3576/16

10.05.2016 r.

ustalenia wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.