bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 193 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 5 lipca 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie 

193/3920/16

05.07.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie.

193/3921/16

05.07.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

193/3922/16

05.07.2016 r.

przyjęcia zaktualizowanego wzoru weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych VII – IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

193/3923/16

05.07.2016 r.

przyjęcia zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

193/3924/16

05.07.2016 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

193/3925/16

05.07.2016 r.

przyjęcia zaktualizowanego Podręcznika beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność.

193/3926/16

05.07.2016 r.

zmiany: Uchwały Nr 104/2289/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Bony na innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - nabór 2015; Uchwały Nr 117/2562/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – nabór 2015; Uchwały Nr 124/2732/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – nabór 2015; Uchwały Nr 117/2548/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Uchwały Nr 117/2550/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III. Czysta energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zmienioną Uchwałą Nr 144/3051/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016r. zmieniającą uchwałę nr 117/2550/15 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków; Uchwały Nr 132/2867/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020; Uchwały Nr 117/2552/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020; Uchwały Nr 117/2554/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.1 Przedszkola, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

193/3927/16

05.07.2016 r.

zatwierdzenia wzoru Umowy zlecenia z ekspertem ds. programów rewitalizacji biorącym udział w ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji w konkursie dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji”.

193/3928/16

05.07.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 245/4717/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

193/3929/16

05.07.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

193/3930/16

05.07.2016 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2016 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

193/3931/16

05.07.2016 r.

uzupełnienia składu Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych.

193/3932/16

05.07.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

193/3933/16

05.07.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

193/3934/16

05.07.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

193/3935/16

05.07.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

193/3936/16

05.07.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

193/3937/16

05.07.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

193/3938/16

05.07.2016 r.

wyrażenia zgody na udostępnienie pojazdów do przewozów nadzwyczajnych.

193/3939/16

05.07.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016.

193/3940/16

05.07.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

193/3941/16

05.07.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

193/3942/16

05.07.2016 r.

zbycia nieruchomości położonych w Zaczerniu gmina Trzebownisko i Rudnej Małej gmina Głogów Małopolski, będących własnością Województwa Podkarpackiego.

193/3943/16

05.07.2016 r.

wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Lewakowskiego 7 w Krośnie.

193/3944/16

05.07.2016 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2016 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas”.

193/3945/16

05.07.2016 r.

zawarcia aneksu do porozumienia z Wojewodą Podkarpackim z dnia 25 marca 2016 r. dotyczącego przekazywania środków z budżetu państwa.

193/3946/16

05.07.2016 r.

organizacji konkursu Piękna Wieś Podkarpacka 2016.

193/3947/16

05.07.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

193/3948/16

05.07.2016 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 

193/3949/16

05.07.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 139/2958/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

193/3950/16

05.07.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

193/3951/16

05.07.2016 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

193/3952/16

05.07.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

193/3953/16

05.07.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.