bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 194 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 12 lipca 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

194/3954/16

12.07.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

194/3955/16

12.07.2016 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

194/3956/16

12.07.2016 r.

przyjęcia Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

194/3957/16

12.07.2016 r.

przyjęcia Uzasadnienia i Podsumowania dotyczących oceny oddziaływania na środowisko Programu Strategicznego „Błękitny San”.

194/3958/16

12.07.2016 r.

przyjęcia Uzasadnienia i Podsumowania dotyczących oceny oddziaływania na środowisko Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad.

194/3959/16

12.07.2016 r.

przekazania Sejmikowi Województwa Podkarpackiego „INFORMACJI O REALIZACJI KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH W 2015 R.”

194/3960/16

12.07.2016 r.

Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2016 rok.

194/3961/16

12.07.2016 r.

podjęcia działań zmierzających do zastosowania tzw. „mechanizmu elastyczności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

194/3962/16

12.07.2016 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

194/3963/16

12.07.2016 r.

nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego.

194/3964/16

12.07.2016 r.

wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego.

194/3965/16

12.07.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

194/3966/16

12.07.2016 r.

uchylająca Uchwałę Nr 117/2510/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przekazania oświetlenia mostu w km 36+649 w miejscowości Cisna na rzecz Gminy Cisna.

194/3967/16

12.07.2016 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)”.

194/3968/16

12.07.2016 r.

rozszerzenia oferty przewozowej na linii nr 91 w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży organizowanymi w Krakowie.

194/3969/16

12.07.2016 r.

opinii dotyczącej Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

194/3970/16

12.07.2016 r.

wyrażenia zgody na podjecie przez dyrektora Centrum Kulturalnego w Prze-myślu dodatkowego zadania na rzecz macierzystej instytucji.

194/3971/16

12.07.2016 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

194/3972/16

12.07.2016 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

194/3973/16

12.07.2016 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

194/3974/16

12.07.2016 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

194/3975/16

12.07.2016 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

194/3976/16

12.07.2016 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

194/3977/16

12.07.2016 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

194/3978/16

12.07.2016 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

194/3979/16

12.07.2016 r.

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

194/3980/16

12.07.2016 r.

zmieniająca uchwałę nr 158/3285/16 z dnia 22 marca 2016 r.

194/3981/16

12.07.2016 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenia w formach pozaszkolnych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu w roku szkolnym 2016/2017.

194/3982/16

12.07.2016 r.

zmieniająca Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego.

194/3983/16

12.07.2016 r.

zmieniająca Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego.

194/3984/16

12.07.2016 r.

odroczenia terminu płatności wierzytelności przypadających Województwu Podkarpackiemu.

194/3985/16

12.07.2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr 139/2946/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2016 i uchwałę Nr 146/3082/16 z dnia 16 lutego 2016r. zmieniającą uchwałę Nr 139/2946/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2016.

194/3986/16

12.07.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

194/3987/16

12.07.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

194/3988/16

12.07.2016 r.

przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2016 r.

194/3989/16

12.07.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

194/3990/16

12.07.2016 r.

wyrażenia zgody na przeprowadzenie promocji „Programu Podkarpacki Naturalny Wypas” w ramach Kampanii informacyjno - promocyjnej oraz szkoleniowo – informacyjnej w tym: promocji produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania ukierunkowane na edukację konsumenta.

194/3991/16

12.07.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

194/3992/16

12.07.2016 r.

upoważnienia.

194/3993/16

12.07.2016 r.

przeprowadzenia promocji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

194/3994/16

12.07.2016 r.

zwolnienia Beneficjenta ze zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie pomocy.

194/3995/16

12.07.2016 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

194/3996/16

12.07.2016 r.

wskazania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie jako podmiotu prowadzącego akredytację delegatów na II kadencję do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

194/3997/16

12.07.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

194/3998/16

12.07.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

194/3999/16

12.07.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Muzeum Zamek w Łańcucie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3954_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3954_16.pdf5316 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3955_16.zip)Uchwała_Nr_194_3955_16.zip10795 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3956_16.zip)Uchwała_Nr_194_3956_16.zip7673 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3957_16.zip)Uchwała_Nr_194_3957_16.zip2677 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3958_16.zip)Uchwała_Nr_194_3958_16.zip3370 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3959_16.zip)Uchwała_Nr_194_3959_16.zip7417 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3960_16.zip)Uchwała_Nr_194_3960_16.zip11716 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3961_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3961_16.pdf1194 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3962_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3962_16.pdf488 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3963_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3963_16.pdf423 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3964_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3964_16.pdf326 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3965_16.zip)Uchwała_Nr_194_3965_16.zip2602 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3966_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3966_16.pdf336 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3967_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3967_16.pdf426 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3968_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3968_16.pdf360 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3969_16.zip)Uchwała_Nr_194_3969_16.zip4318 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3970_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3970_16.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3971_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3971_16.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3972_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3972_16.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3973_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3973_16.pdf325 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3974_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3974_16.pdf328 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3975_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3975_16.pdf325 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3976_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3976_16.pdf325 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3977_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3977_16.pdf323 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3978_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3978_16.pdf1867 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3979_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3979_16.pdf474 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3980_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3980_16.pdf346 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3981_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3981_16.pdf382 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3982_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3982_16.pdf399 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3983_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3983_16.pdf428 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3984_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3984_16.pdf723 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3985_16.zip)Uchwała_Nr_194_3985_16.zip3340 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3986_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3986_16.pdf382 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3987_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3987_16.pdf336 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3988_16.zip)Uchwała_Nr_194_3988_16.zip1216 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3989_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3989_16.pdf365 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3990_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3990_16.pdf502 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3991_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3991_16.pdf435 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3992_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3992_16.pdf376 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3993_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3993_16.pdf497 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3994_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3994_16.pdf388 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3995_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3995_16.pdf2575 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3996_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3996_16.pdf1938 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3997_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3997_16.pdf1581 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3998_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3998_16.pdf301 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_194_3999_16.pdf)Uchwała_Nr_194_3999_16.pdf1097 kB