bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 196 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 19 lipca 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

196/4003/16

19.07.2016 r.

przyjęcia projektu zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

196/4004/16

19.07.2016 r.

przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego.

196/4005/16

19.07.2016 r.

ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu systemowego pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”.

196/4006/16

19.07.2016 r.

powołania Komisji ds. oceny zgłoszeń w otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu systemowego pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”.

196/4007/16

19.07.2016 r.

zmieniająca Uchwałę nr 193/3929/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

196/4008/16

19.07.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

196/4009/16

19.07.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

196/4010/16

19.07.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

196/4011/16

19.07.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

196/4012/16

19.07.2016 r.

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brzozów a Województwem Podkarpackim.

196/4013/16

19.07.2016 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta Łańcuta.

196/4014/16

19.07.2016 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych powiatu ropczycko – sędziszowskiego.

196/4015/16

19.07.2016 r.

zawarcia aneksu nr 2 do umowy współpracy w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia w ramach projektu POIiŚ 7.1-47 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie.

196/4016/16

19.07.2016 r.

wyrażenia zgody na ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji drogowej.

196/4017/16

19.07.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 rok.

196/4018/16

19.07.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

196/4019/16

19.07.2016 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Dębicy.

196/4020/16

19.07.2016 r.

przyjęcia „Raportu za lata 2013–2014 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r.

196/4021/16

19.07.2016 r.

przyjęcia oferty objęcia akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

196/4022/16

19.07.2016 r.

zmiany uchwały nr 193/3944/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

196/4023/16

19.07.2016 r.

udzielenia upoważnienia.

196/4024/16

19.07.2016 r.

przyjęcia darowizny od Gminy Gawłuszowice.

196/4025/16

19.07.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

196/4026/16

19.07.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.