http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Posiedzenie Nr 198 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 25 lipca 2016 r.

[KZ] Adriana Wojdon

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie 

198/4028/16

25.07.2016 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2016 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

198/4029/16

25.07.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

198/4030/16

25.07.2016 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

198/4031/16

25.07.2016 r.

zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

198/4032/16

25.07.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

198/4033/16

25.07.2016 r.

upoważnienia.

198/4034/16

25.07.2016 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym w ramach działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

198/4035/16

25.07.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla typu projektów: Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym w ramach działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

198/4036/16

25.07.2016 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym (procedura konkursu dedykowanego) w ramach Osi V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

198/4037/16

25.07.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym (procedura konkursu dedykowanego) w ramach Osi V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

198/4038/16

25.07.2016 r.

zmiany uchwały nr 184/3714/16 z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, RPO WP na lata 2014-2020.

198/4039/16

25.07.2016 r.

określenia warunków zawarcia umów o dofinansowanie / podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektów pozakonkursowych realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

198/4040/16

25.07.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

198/4041/16

25.07.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

198/4042/16

25.07.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

198/4043/16

25.07.2016 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Podkarpackiego na lata 2014-2020.

198/4044/16

25.07.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

198/4045/16

25.07.2016 r.

udzielenia upoważnienia do reprezentowania Województwa Podkarpackiego.

198/4046/16

25.07.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

198/4047/16

25.07.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

198/4048/16

25.07.2016 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2016 r.

198/4049/16

25.07.2016 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

198/4050/16

25.07.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

198/4051/16

25.07.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Radomyśl Wielki.

198/4052/16

25.07.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie powierzchni.