bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 203 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 9 sierpnia 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

203/4082/16

09.08.2016 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

203/4083/16

09.08.2016 r.

przyjęcia projektu zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

203/4084/16

09.08.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

203/4085/16

09.08.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

203/4086/16

09.08.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

203/4087/16

09.08.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

203/4088/16

09.08.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

203/4089/16

09.08.2016 r.

zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

203/4090/16

09.08.2016 r.

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego.

203/4091/16

09.08.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

203/4092/16

09.08.2016 r.

zmieniająca Uchwalę nr 153/3182/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wyboru Zgłoszeń złożonych w otwartym konkursie Zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.

203/4093/16

09.08.2016 r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2016 roku.

203/4094/16

09.08.2016 r.

uruchomienia połączeń na linii nr 91 w relacji Przemyśl – Medyka – Przemyśl.

203/4095/16

09.08.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

203/4096/16

09.08.2016 r.

pozbawienia zawodnika stypendium sportowego.

203/4097/16

09.08.2016 r.

udzielenia dotacji na realizację zadania w ramach sportu kwalifikowanego w 2016 roku.

203/4098/16

09.08.2016 r.

realizacji zadań przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

203/4099/16

09.08.2016 r.

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

203/4100/16

09.08.2016 r.

wyrażenia zgody na przeprowadzenie promocji „Programu Podkarpacki Naturalny Wypas” w ramach Kampanii informacyjno-promocyjnej oraz szkoleniowo-informacyjnej w tym: promocji produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania ukierunkowane na edukację konsumenta.

203/4101/16

09.08.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 163/3371/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr XXI/378/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2016 r., zmienioną Uchwałą Nr XXIV/452/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2016 r.

203/4102/16

09.08.2016 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

203/4103/16

09.08.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

203/4104/16

09.08.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli realizacji mikroprojektów „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim” oraz „W sercu Karpat – granica, która łączy” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

203/4105/16

09.08.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

203/4106/16

09.08.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.

203/4107/16

09.08.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.

203/4108/16

09.08.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie połączenia Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.