bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 205 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 16 sierpnia 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

205/4112/16

16.08.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

205/4113/16

16.08.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

205/4114/16

16.08.2016 r.

zlecenia do realizacji opracowania programu funkcjonalno-użytkowego projektu własnego Samorządu Województwa Podkarpackiego dla zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina-Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew-Polańczyk”.

205/4115/16

16.08.2016 r.

zlecenia realizacji badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex ante wsparcia kształcenia osób dorosłych w formie pozaszkolnych form kształcenia zawodowego.

205/4116/16

16.08.2016 r.

zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

205/4117/16

16.08.2016 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

205/4118/16

16.08.2016 r.

upoważnienia.

205/4119/16

16.08.2016 r.

zatwierdzenia wzoru Aneksu do umowy zlecenia z ekspertem ds. programów rewitalizacji biorącym udział w ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji w konkursie dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji”.

205/4120/16

16.08.2016 r.

wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia pozwoleń na budowę dla projektów wybranych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola oraz  poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

205/4121/16

16.08.2016 r.

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach Osi V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

205/4122/16

16.08.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach Osi V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

205/4123/16

16.08.2016 r.

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach Osi V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu taboru kolejowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

205/4124/16

16.08.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach Osi V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu taboru kolejowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

205/4125/16

16.08.2016 r.

zmieniająca Uchwałę  Nr 157/3272/16 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów oraz wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu Bony na innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

205/4126/16

16.08.2016 r.

pozbawienia zawodnika stypendium sportowego.

205/4127/16

16.08.2016 r.

wstrzymania wypłaty stypendium sportowego.

205/4128/16

16.08.2016 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

205/4129/16

16.08.2016 r.

upoważnienia do dokonania odbioru przedmiotu zamówienia.

205/4130/16

16.08.2016 r.

upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury dla których organizatorem jest Województwo Podkarpackie.

205/4131/16

16.08.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

205/4132/16

16.08.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

205/4133/16

16.08.2016 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego.

205/4134/16

16.08.2016 r.

przeprowadzenia kontroli realizacji zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2016 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

205/4135/16

16.08.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

205/4136/16

16.08.2016 r.

szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z udziałem pracowników Departamentu PROW.

205/4137/16

16.08.2016 r.

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

205/4138/16

16.08.2016 r.

promocji produktu regionalnego i tradycyjnego podczas Dożynek Prezydenckich w Spale.

205/4139/16

16.08.2016 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

205/4140/16

16.08.2016 r.

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

205/4141/16

16.08.2016 r.

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

205/4142/16

16.08.2016 r.

przedstawienia informacji z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku.

205/4143/16

16.08.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

205/4144/16

16.08.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XVI/289/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2016 rok.

205/4145/16

16.08.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Dębicy.

205/4146/16

16.08.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

205/4147/16

16.08.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2030.