bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 206 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 23 sierpnia 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

206/4148/16

23.08.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

206/4149/16

23.08.2016 r.

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

206/4150/16

23.08.2016 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

206/4151/16

23.08.2016 r.

realizacji zadania polegającego na promocji Województwa Podkarpackiego podczas Dożynek Prezydenckich w Spale w dniu 10-11 września 2016 r.

206/4152/16

23.08.2016 r.

zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

206/4153/16

23.08.2016 r.

zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr DPT/BDG-II/POPT/125/15 z dnia 23 grudnia 2015 roku, ze zmianami, pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Podkarpackim, dotyczącej przekazania dotacji celowej na realizacje zadania, polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji.

206/4154/16

23.08.2016 r.

zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, RPO WP na lata 2014-2020.

206/4155/16

23.08.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

206/4156/16

23.08.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

206/4157/16

23.08.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

206/4158/16

23.08.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

206/4159/16

23.08.2016 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

206/4160/16

23.08.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

206/4161/16

23.08.2016 r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2016 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa.

206/4162/16

23.08.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

206/4163/16

23.08.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

206/4164/16

23.08.2016 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Widzieć Muzyką” przez Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki, ul. Plac Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów w ramach realizacji zadania pn. zlecanie fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

206/4165/16

23.08.2016 r.

upoważnienia p.o. dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

206/4166/16

23.08.2016 r.

upoważnienia p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

206/4167/16

23.08.2016 r.

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

206/4168/16

23.08.2016 r.

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

206/4169/16

23.08.2016 r.

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

206/4170/16

23.08.2016 r.

wykonania działań promocyjnych podczas przejazdu promocyjnego Łupków – Medzilaborce – Łupków.