bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 224 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 17 kwietnia 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

224/5314/13

17.04.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

224/5315/13

17.04.2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 213/4999/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na zawarcie umów z wykonawcami przedsięwzięć określonych w planie finansowym PZDW.

224/5316/13

17.04.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

224/5317/13

17.04.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

224/5318/13

17.04.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

224/5319/13

17.04.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

224/5320/13

17.04.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmian w projekcie  pn. „Utworzenie ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie  – I etap".

224/5321/13

17.04.2013 r.

wyrażenia wstępnej zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego i zwiększenie dofinansowania dla projektu kluczowego pn. „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu” - nr RPPK.06.00.00-18-001/10, realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

224/5322/13

17.04.2013 r.

wyrażenia wstępnej zgody na zwiększenie dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa obiektów Zespołu Szkół w Lubaczowie oraz zakup urządzeń dydaktycznych do Centrum Kształcenia Ustawicznego”  - nr RPPK.05.01.00-18-090/08, realizowanego przez Powiat Lubaczowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

224/5323/13

17.04.2013 r.

rozwiązania umowy zawartej z Gminą Cisna o dofinansowanie projektu pn. „Budowa hali sportowej w Cisnej” nr UDA-RPPK.05.03.00-18-027/09-00 z dnia  30 marca 2010 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPPK.05.03.00-18-027/09-01 z dnia 17 czerwca 2010 r. oraz aneksem nr UDA-RPPK.05.03.00-18-027/09-02 z dnia 2 kwietnia 2012 r.

224/5324/13

17.04.2013 r.

wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu pn. „Budowa i modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej” realizowanego przez Politechnikę Rzeszowską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

224/5325/13

17.04.2013 r.

podjęcia decyzji dotyczącej ponownej weryfikacji spełnienia warunków wymaganych na etapie oceny i wyboru projektów do dofinansowania złożonych w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

224/5326/13

17.04.2013 r.

przyjęcia ogólnych zasad realizacji projektów w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A - Wsparcie kapitałowe funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

224/5327/13

17.04.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów.

224/5328/13

17.04.2013 r.

przyjęcia projektu Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. Aktualizacja na lata 2013-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

224/5329/13

17.04.2013 r.

przystąpienia Województwa Podkarpackiego do Partnerstwa miast: Mielec, Tarnów, Dębica, Dąbrowa Tarnowska.

224/5330/13

17.04.2013 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert z zakresu turystyki w 2013 roku.

224/5331/13

17.04.2013 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.

224/5332/13

17.04.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych Medycznej Szkoły Policealnej w Mielcu na rok szkolny 2013/2014.

224/5333/13

17.04.2013 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Mielcu a Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie.

224/5334/13

17.04.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

224/5335/13

17.04.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

224/5336/13

17.04.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

224/5337/13

17.04.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

224/5338/13

17.04.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

224/5339/13

17.04.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

224/5340/13

17.04.2013 r.

wyrażenia opinii odnośnie projektu Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

224/5341/13

17.04.2013 r.

powołania komisji ds. przygotowania propozycji podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczonych na dotacje celowe dla spółek wodnych w 2013 roku.

224/5342/13

17.04.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

224/5343/13

17.04.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

224/5344/13

17.04.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

224/5345/13

17.04.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

224/5346/13

17.04.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

224/5347/13

17.04.2013 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań   budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach budżetu na 2013 r.

224/5348/13

17.04.2013 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert   złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie w 2013r. zadań z zakresu pomocy społecznej.

224/5349/13

17.04.2013 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Przemyślu.

224/5350/13

17.04.2013 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Rzeszowie przy al. Witosa.

224/5351/13

17.04.2013 r.

ustanowienia służebności przesyłu.

224/5352/13

17.04.2013 r.

ustanowienia służebności przesyłu.

224/5353/13

17.04.2013 r.

wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Brzózie Stadnickiej.

224/5354/13

17.04.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

224/5355/13

17.04.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa p. o. dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

224/5356/13

17.04.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

224/5357/13

17.04.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

224/5358/13

17.04.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

224/5359/13

17.04.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozpatrzenia wezwań do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

224/5360/13

17.04.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2013”.

224/5361/13

17.04.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

224/5362/13

17.04.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5314_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5314_13.pdf882 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5315_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5315_13.pdf1050 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5316_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5316_13.pdf1047 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5317_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5317_13.pdf1539 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5318_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5318_13.pdf1527 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5319_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5319_13.pdf1271 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5320_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5320_13.pdf901 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5321_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5321_13.pdf938 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5322_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5322_13.pdf1175 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5323_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5323_13.pdf1006 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5324_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5324_13.pdf1060 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5325_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5325_13.pdf603 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5326_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5326_13.pdf541 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5327_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5327_13.pdf856 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__224_5328_13.zip)Uchwała_Nr__224_5328_13.zip11281 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5329_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5329_13.pdf418 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5330_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5330_13.pdf547 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5331_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5331_13.pdf1088 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5332_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5332_13.pdf391 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5333_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5333_13.pdf305 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5334_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5334_13.pdf310 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5335_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5335_13.pdf316 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5336_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5336_13.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5337_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5337_13.pdf360 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5338_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5338_13.pdf351 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5339_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5339_13.pdf350 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__224_5340_13.zip)Uchwała_Nr__224_5340_13.zip1902 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5341_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5341_13.pdf535 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5342_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5342_13.pdf437 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5343_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5343_13.pdf434 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5344_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5344_13.pdf428 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5345_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5345_13.pdf439 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5346_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5346_13.pdf426 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5347_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5347_13.pdf2236 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5348_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5348_13.pdf483 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5349_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5349_13.pdf455 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5350_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5350_13.pdf459 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__224_5351_13.zip)Uchwała_Nr__224_5351_13.zip677 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__224_5352_13.zip)Uchwała_Nr__224_5352_13.zip885 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5353_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5353_13.pdf346 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5354_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5354_13.pdf400 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5355_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5355_13.pdf369 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5356_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5356_13.pdf403 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5357_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5357_13.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5358_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5358_13.pdf1483 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__224_5359_13.zip)Uchwała_Nr__224_5359_13.zip988 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__224_5360_13.zip)Uchwała_Nr__224_5360_13.zip1066 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__224_5361_13.zip)Uchwała_Nr__224_5361_13.zip990 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__224_5362_13.zip)Uchwała_Nr__224_5362_13.zip479 kB