bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 225 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 23 kwietnia 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

225/5363/13

23.04.2013 r.

ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.

225/5364/13

23.04.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

225/5365/13

23.04.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

225/5366/13

23.04.2013 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

225/5367/13

23.04.2013 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

225/5368/13

23.04.2013 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty RPO WP na lata 2007-2013.

225/5369/13

23.04.2013 r.

wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 oraz zmiany Uchwały Nr 42/797/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r.

225/5370/13

23.04.2013 r.

wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 oraz zmiany Uchwały Nr 42/798/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r.

225/5371/13

23.04.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 209/4869/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wydłużenia terminów spełnienia warunków wejścia w życie umów/decyzji o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych  II – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą Nr 218/5143/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2013 r.

225/5372/13

23.04.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę w ramach projektu pn. „Budowa wieży widokowej w Zagórzu – promocja obszarów Natura 2000” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

225/5373/13

23.04.2013 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa biogazowni w Zagórzu krokiem milowym w świat energii odnawialnych” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

225/5374/13

23.04.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

225/5375/13

23.04.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu.

225/5376/13

23.04.2013 r.

opracowania Programu strategicznego „Błękitny San” w ramach realizacji zadania: „Koszty ekspertyz i opracowań dotyczących programowania i zarządzania rozwojem regionalnym”.

225/5377/13

23.04.2013 r.

przedstawienia korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2012.

225/5378/13

23.04.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

225/5379/13

23.04.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

225/5380/13

23.04.2013 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego poprzez zamieszczenie logo Województwa Podkarpackiego na szkunerze szkoleniowym.

225/5381/13

23.04.2013 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas obchodów 95-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej w Ulanowie.

225/5382/13

23.04.2013 r.

organizacji spotkania z branżą turystyczną dotyczącego rynku usług turystycznych w Bieszczadach.

225/5383/13

23.04.2013 r.

złożenia wniosku o udzielenie dotacji na zadanie polegające na opracowaniu aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów.

225/5384/13

23.04.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

225/5385/13

23.04.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

225/5386/13

23.04.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

225/5387/13

23.04.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

225/5388/13

23.04.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

225/5389/13

23.04.2013 r.

przyjęcia oferty objęcia akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

225/5390/13

23.04.2013 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

225/5391/13

23.04.2013 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugich przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych w Krośnie.

225/5392/13

23.04.2013 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

225/5393/13

23.04.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

225/5394/13

23.04.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

225/5395/13

23.04.2013 r.

odwołania upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

225/5396/13

23.04.2013 r.

odwołania upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

225/5397/13

23.04.2013 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

225/5398/13

23.04.2013 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

225/5399/13

23.04.2013 r.

udzielenia upoważnienia.

225/5400/13

23.04.2013 r.

udzielenia upoważnienia.

225/5401/13

23.04.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

225/5402/13

23.04.2013 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie rozpatrzenia wezwań do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

225/5403/13

23.04.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.