bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 216 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 20 września 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

216/4314/16

20.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

216/4315/16

20.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

216/4316/16

20.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

216/4317/16

20.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

216/4318/16

20.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

216/4319/16

20.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

216/4320/16

20.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

216/4321/16

20.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

216/4322/16

20.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

216/4323/16

20.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

216/4324/16

20.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

216/4325/16

20.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

216/4326/16

20.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

216/4327/16

20.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

216/4328/16

20.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

216/4329/16

20.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

216/4330/16

20.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

216/4331/16

20.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

216/4332/16

20.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

216/4333/16

20.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

216/4334/16

20.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

216/4335/16

20.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

216/4336/16

20.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

216/4337/16

20.09.2016 r.

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

216/4338/16

20.09.2016 r.

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

216/4339/16

20.09.2016 r.

przyjęcia aktualizacji Rocznego planu działań informacyjnychi promocyjnych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2016 rok.

216/4340/16

20.09.2016 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

216/4341/16

20.09.2016 r.

zawarcia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Porozumienia na rzecz współpracy w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarząd Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

216/4342/16

20.09.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 245/4717/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 grudnia 2009r., w sprawie udzielenia upoważnienia.

216/4343/16

20.09.2016 r.

zaopiniowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

216/4344/16

20.09.2016 r.

przyjęcia do dofinansowania projektu Gminy Grodzisko Dolne oraz zmiany uchwały nr 188/3840/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne   RPO WP na lata 2014-2020.

216/4345/16

20.09.2016 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej powiatu leżajskiego celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.

216/4346/16

20.09.2016 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych.

216/4347/16

20.09.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

216/4348/16

20.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

216/4349/16

20.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

216/4350/16

20.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich   w Rzeszowie.

216/4351/16

20.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich   w Rzeszowie.

216/4352/16

20.09.2016 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zaliczenia drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych.

216/4353/16

20.09.2016 r.

zmiany uchwały nr 157/3251/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 marca 2016 r.

216/4354/16

20.09.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

216/4355/16

20.09.2016 r.

wyrażenia woli utworzenia w Rzeszowie Biura Oddziałowego Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

216/4356/16

20.09.2016 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

216/4357/16

20.09.2016 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora naczelnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

216/4358/16

20.09.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

216/4359/16

20.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

216/4360/16

20.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

216/4361/16

20.09.2016 r.

zatwierdzenia listy operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

216/4362/16

20.09.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 172/3548/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2016.

216/4363/16

20.09.2016 r.

zmiany uchwały nr 213/4291/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie polityki społecznej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej - wsparcie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w 2017 roku.

216/4364/16

20.09.2016 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

216/4365/16

20.09.2016 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 – 2030.

216/4366/16

20.09.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

216/4367/16

20.09.2016 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

216/4368/16

20.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

216/4369/16

20.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

216/4370/16

20.09.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę nr XIII/232/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4314_16.pdf)Uchwała Nr 216_4314_16.pdf3766 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4315_16.pdf)Uchwała Nr 216_4315_16.pdf3620 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4316_16.pdf)Uchwała Nr 216_4316_16.pdf3606 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4317_16.pdf)Uchwała Nr 216_4317_16.pdf3696 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4318_16.pdf)Uchwała Nr 216_4318_16.pdf3610 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4319_16.pdf)Uchwała Nr 216_4319_16.pdf3658 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4320_16.pdf)Uchwała Nr 216_4320_16.pdf3615 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4321_16.pdf)Uchwała Nr 216_4321_16.pdf4270 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4322_16.pdf)Uchwała Nr 216_4322_16.pdf3495 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4323_16.pdf)Uchwała Nr 216_4323_16.pdf3958 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4324_16.pdf)Uchwała Nr 216_4324_16.pdf3318 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4325_16.pdf)Uchwała Nr 216_4325_16.pdf4090 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4326_16.pdf)Uchwała Nr 216_4326_16.pdf4256 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4327_16.pdf)Uchwała Nr 216_4327_16.pdf3882 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4328_16.pdf)Uchwała Nr 216_4328_16.pdf3004 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4329_16.pdf)Uchwała Nr 216_4329_16.pdf2985 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4330_16.pdf)Uchwała Nr 216_4330_16.pdf4237 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4331_16.pdf)Uchwała Nr 216_4331_16.pdf4405 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4332_16.pdf)Uchwała Nr 216_4332_16.pdf4000 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4333_16.pdf)Uchwała Nr 216_4333_16.pdf5155 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4334_16.pdf)Uchwała Nr 216_4334_16.pdf4732 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4335_16.pdf)Uchwała Nr 216_4335_16.pdf5408 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4336_16.pdf)Uchwała Nr 216_4336_16.pdf3022 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4337_16.pdf)Uchwała Nr 216_4337_16.pdf1940 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4338_16.pdf)Uchwała Nr 216_4338_16.pdf2127 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4339_16.pdf)Uchwała Nr 216_4339_16.pdf8838 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4340_16.zip)Uchwała Nr 216_4340_16.zip1829 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4341_16.pdf)Uchwała Nr 216_4341_16.pdf3961 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4342_16.pdf)Uchwała Nr 216_4342_16.pdf527 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4343_16.pdf)Uchwała Nr 216_4343_16.pdf2171 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4344_16.pdf)Uchwała Nr 216_4344_16.pdf7686 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4345_16.pdf)Uchwała Nr 216_4345_16.pdf331 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4346_16.pdf)Uchwała Nr 216_4346_16.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4347_16.pdf)Uchwała Nr 216_4347_16.pdf727 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4348_16.pdf)Uchwała Nr 216_4348_16.pdf471 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4349_16.pdf)Uchwała Nr 216_4349_16.pdf463 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4350_16.pdf)Uchwała Nr 216_4350_16.pdf488 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4351_16.pdf)Uchwała Nr 216_4351_16.pdf469 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4352_16.pdf)Uchwała Nr 216_4352_16.pdf343 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4353_16.pdf)Uchwała Nr 216_4353_16.pdf471 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4354_16.pdf)Uchwała Nr 216_4354_16.pdf3483 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4355_16.pdf)Uchwała Nr 216_4355_16.pdf432 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4356_16.pdf)Uchwała Nr 216_4356_16.pdf325 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4357_16.pdf)Uchwała Nr 216_4357_16.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4358_16.pdf)Uchwała Nr 216_4358_16.pdf1617 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4359_16.pdf)Uchwała Nr 216_4359_16.pdf869 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4360_16.pdf)Uchwała Nr 216_4360_16.pdf331 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4361_16.pdf)Uchwała Nr 216_4361_16.pdf1038 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4362_16.zip)Uchwała Nr 216_4362_16.zip6391 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4363_16.zip)Uchwała Nr 216_4363_16.zip9548 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4364_16.pdf)Uchwała Nr 216_4364_16.pdf1787 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4365_16.zip)Uchwała Nr 216_4365_16.zip10616 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4366_16.pdf)Uchwała Nr 216_4366_16.pdf2323 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4367_16.pdf)Uchwała Nr 216_4367_16.pdf377 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4368_16.pdf)Uchwała Nr 216_4368_16.pdf222 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4369_16.pdf)Uchwała Nr 216_4369_16.pdf277 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 216_4370_16.pdf)Uchwała Nr 216_4370_16.pdf1148 kB