bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 218 Zarządu Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 27 września 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

218/4372/16

27.09.2016 r.

przyjęcia „Instrukcji przeprowadzania oceny postępowania w trybie zasad konkurencyjności przed wnioskiem o płatność (tzw. postępowanie ofertowe)”.

218/4373/16

27.09.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

218/4374/16

27.09.2016 r.

wyrażenia zgody dotyczącej złożenia wniosku o wygaszenie trwałego zarządu.

218/4375/16

27.09.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 174/3571/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody w sprawie o wydanie nieruchomości prowadzonej z wniosku Województwa Podkarpackiego przeciw Społem Handlowa Spółdzielnia Pracy Jedność w Rzeszowie.

218/4376/16

27.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

218/4377/16

27.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

218/4378/16

27.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

218/4379/16

27.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

218/4380/16

27.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

218/4381/16

27.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

218/4382/16

27.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

218/4383/16

27.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

218/4384/16

27.09.2016 r.

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

218/4385/16

27.09.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 119/2590/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2016 rok.

218/4386/16

27.09.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

218/4387/16

27.09.2016 r.

zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Rzeszowie.

218/4388/16

27.09.2016 r.

zmiany uchwały nr 84/1922/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 sierpnia 2015 r., zmienionej uchwałą nr 104/2311/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 października 2015r. i uchwałą nr 161/3330/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 marca 2016 r.

218/4389/16

27.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

218/4390/16

27.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

218/4391/16

27.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

218/4392/16

27.09.2016 r.

przyjęcia Stanowiska ws. Projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

218/4393/16

27.09.2016 r.

zmiany uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego: nr 117/2550/15 i 117/2552/15 z 24 listopada 2015 r., nr 132/2866/16 z 12 stycznia 2016 r. (zmienionej uchwałą nr 193/3926/16 z 5 lipca 2016 r.), nr 181/3674/16, 181/3676/16, 181/3678/16, 181/3680/16 i 181/3682/16 z 30 maja 2016r., nr 198/4034/16 i 198/4036/16 z 25 lipca 2016 r., nr 205/4121/16 i 205/4123/16 z 16 sierpnia 2016 r.

218/4394/16

27.09.2016 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.3 Poprawa jakości powietrza poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - Sieci ciepłownicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

218/4395/16

27.09.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.3 Poprawa jakości powietrza poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - Sieci ciepłownicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

218/4396/16

27.09.2016 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, RPO WP 2014-2020.

218/4397/16

27.09.2016 r.

zmiany Uchwały nr 124/2732/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 15 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach I osi priorytetowej, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – nabór 2015.

218/4398/16

27.09.2016 r.

przyjęcia Regulaminu naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Promocja gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ-00-18-003/16.

218/4399/16

27.09.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Promocja gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ-00-18-003/16.

218/4400/16

27.09.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

218/4401/16

27.09.2016 r.

rozszerzenia oferty przewozowej na linii kolejowej nr 108.

218/4402/16

27.09.2016 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Brzozów a Województwem Podkarpackim.

218/4403/16

27.09.2016 r.

przeprowadzenia prezentacji Województwa Podkarpackiego podczas Dnia Kraju Zlinskiego.

218/4404/16

27.09.2016 r.

współorganizacji międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Skrzyżowanie historii: sojusze i pokrewieństwa w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku”.

218/4405/16

27.09.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

218/4406/16

27.09.2016 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

218/4407/16

27.09.2016 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

218/4408/16

27.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

218/4409/16

27.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

218/4410/16

27.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

218/4411/16

27.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

218/4412/16

27.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

218/4413/16

27.09.2016 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

218/4414/16

27.09.2016 r.

powołania Komisji Opiniujących wnioski o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu „Nie zagubić talentu”.

218/4415/16

27.09.2016 r.

powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

218/4416/16

27.09.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

218/4417/16

27.09.2016 r.

zwołania Walnego Zgromadzenia Podkarpackiego Centrum Hurtowego „AGROHURT” Spółka Akcyjna.

218/4418/16

27.09.2016 r.

przyjęcia zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach budżetu na 2016 r.

218/4419/16

27.09.2016 r.

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.

218/4420/16

27.09.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

218/4421/16

27.09.2016 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

218/4422/16

27.09.2016 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2016 r.

218/4423/16

27.09.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Zagórz.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4372_16.zip)Uchwała Nr 218_4372_16.zip2849 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4373_16.pdf)Uchwała Nr 218_4373_16.pdf1031 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4374_16.pdf)Uchwała Nr 218_4374_16.pdf403 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4375_16.pdf)Uchwała Nr 218_4375_16.pdf429 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4376_16.pdf)Uchwała Nr 218_4376_16.pdf4226 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4377_16.pdf)Uchwała Nr 218_4377_16.pdf4210 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4378_16.pdf)Uchwała Nr 218_4378_16.pdf4173 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4379_16.pdf)Uchwała Nr 218_4379_16.pdf4336 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4380_16.pdf)Uchwała Nr 218_4380_16.pdf4086 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4381_16.pdf)Uchwała Nr 218_4381_16.pdf4020 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4382_16.pdf)Uchwała Nr 218_4382_16.pdf4122 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4383_16.pdf)Uchwała Nr 218_4383_16.pdf4358 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4384_16.pdf)Uchwała Nr 218_4384_16.pdf1917 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4385_16.pdf)Uchwała Nr 218_4385_16.pdf13870 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4386_16.pdf)Uchwała Nr 218_4386_16.pdf4128 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4387_16.pdf)Uchwała Nr 218_4387_16.pdf11043 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4388_16.pdf)Uchwała Nr 218_4388_16.pdf14722 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4389_16.pdf)Uchwała Nr 218_4389_16.pdf300 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4390_16.pdf)Uchwała Nr 218_4390_16.pdf288 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4391_16.pdf)Uchwała Nr 218_4391_16.pdf308 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4392_16.pdf)Uchwała Nr 218_4392_16.pdf2033 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4393_16.pdf)Uchwała Nr 218_4393_16.pdf19485 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4394_16.zip)Uchwała Nr 218_4394_16.zip50203 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4395_16.zip)Uchwała Nr 218_4395_16.zip2771 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4396_16.pdf)Uchwała Nr 218_4396_16.pdf2940 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4397_16.zip)Uchwała Nr 218_4397_16.zip17673 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4398_16.zip)Uchwała Nr 218_4398_16.zip16462 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4399_16.pdf)Uchwała Nr 218_4399_16.pdf1743 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4400_16.pdf)Uchwała Nr 218_4400_16.pdf720 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4401_16.pdf)Uchwała Nr 218_4401_16.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4402_16.pdf)Uchwała Nr 218_4402_16.pdf410 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4403_16.pdf)Uchwała Nr 218_4403_16.pdf324 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4404_16.pdf)Uchwała Nr 218_4404_16.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4405_16.pdf)Uchwała Nr 218_4405_16.pdf1553 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4406_16.pdf)Uchwała Nr 218_4406_16.pdf462 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4407_16.pdf)Uchwała Nr 218_4407_16.pdf441 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4408_16.pdf)Uchwała Nr 218_4408_16.pdf838 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4409_16.pdf)Uchwała Nr 218_4409_16.pdf842 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4410_16.pdf)Uchwała Nr 218_4410_16.pdf835 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4411_16.pdf)Uchwała Nr 218_4411_16.pdf538 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4412_16.pdf)Uchwała Nr 218_4412_16.pdf852 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4413_16.pdf)Uchwała Nr 218_4413_16.pdf458 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4414_16.pdf)Uchwała Nr 218_4414_16.pdf1945 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4415_16.pdf)Uchwała Nr 218_4415_16.pdf800 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4416_16.pdf)Uchwała Nr 218_4416_16.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4417_16.pdf)Uchwała Nr 218_4417_16.pdf293 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4418_16.pdf)Uchwała Nr 218_4418_16.pdf5243 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4419_16.pdf)Uchwała Nr 218_4419_16.pdf303 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4420_16.pdf)Uchwała Nr 218_4420_16.pdf1675 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4421_16.pdf)Uchwała Nr 218_4421_16.pdf775 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4422_16.zip)Uchwała Nr 218_4422_16.zip3779 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 218_4423_16.zip)Uchwała Nr 218_4423_16.zip1085 kB