bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 220 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 4 października 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

220/4429/16

04.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

220/4430/16

04.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

220/4431/16

04.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

220/4432/16

04.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

220/4433/16

04.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

220/4434/16

04.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

220/4435/16

04.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

220/4436/16

04.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

220/4437/16

04.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

220/4438/16

04.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

220/4439/16

04.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

220/4440/16

04.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

220/4441/16

04.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

220/4442/16

04.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

220/4443/16

04.10.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

220/4444/16

04.10.2016 r.

zmiany Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego.

220/4445/16

04.10.2016 r.

zmiany uchwały Nr 76 / 1709 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

220/4446/16

04.10.2016 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

220/4447/16

04.10.2016 r.

zmiany uchwały nr 213/4263/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 13 września 2016 r.

220/4448/16

04.10.2016 r.

zaopiniowania wniosku Pana Marka Kaśków reprezentującego Biuro Studiów i Projektowania Gazownictwa GAZOPROJEKT SA (ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław) z dnia 14.09.2016 r. znak: RP3063/16/000988, działającego z upoważnienia Inwestora - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA z/s w Warszawie (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa).

220/4449/16

04.10.2016 r.

zmiany Uchwały nr 181/3684/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 30 maja 2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu Strefy aktywności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Konkurs dedykowany dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych – Numer RPPK.01.03.00-IZ-00-18-002/16.

220/4450/16

04.10.2016 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Bon na innowacje – badanie możliwości wprowadzenia do produkcji energooszczędnych (pasywnych) podkonstrukcji dla elewacji wentylowanych” nr RPPK.01.02.00-18-0017/15 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/3272/16 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów oraz wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu Bony na innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

220/4451/16

04.10.2016 r.

zmiany uchwały Nr 201/4074/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”.

220/4452/16

04.10.2016 r.

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.

220/4453/16

04.10.2016 r.

zatwierdzenia 5-letniego planu rozwoju Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

220/4454/16

04.10.2016 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

220/4455/16

04.10.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

220/4456/16

04.10.2016 r.

nabycia przez Województwo Podkarpackie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kańczudze.

220/4457/16

04.10.2016 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań, nieruchomości położonej w Brzozowie, będącej własnością Województwa Podkarpackiego.

220/4458/16

04.10.2016 r.

wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na wynajem powierzchni.

220/4459/16

04.10.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

220/4460/16

04.10.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

220/4461/16

04.10.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

220/4462/16

04.10.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

220/4463/16

04.10.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

220/4464/16

04.10.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

220/4465/16

04.10.2016 r.

częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie za 2015 rok.

220/4466/16

04.10.2016 r.

częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie za 2015 rok.

220/4467/16

04.10.2016 r.

częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu za 2015 rok.

220/4468/16

04.10.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu na rzecz Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

220/4469/16

04.10.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ze Szpitalem Wojewódzkim OLK w Przemyślu.

220/4470/16

04.10.2016 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.