bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 234 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 8 listopada 2016 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

234/4666/16

08.11.2016 r.

przyjęcia wariantu projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO wraz z Prognozą oddziaływania projektu na środowisko.

234/4667/16

08.11.2016 r.

przyjęcia stanowiska IZ RPO WP na lata 2007-2013 dotyczącego ustaleń przedstawionych w raporcie końcowym OLAF.

234/4668/16

08.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

234/4669/16

08.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

234/4670/16

08.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

234/4671/16

08.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

234/4672/16

08.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

234/4673/16

08.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

234/4674/16

08.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

234/4675/16

08.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

234/4676/16

08.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

234/4677/16

08.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

234/4678/16

08.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

234/4679/16

08.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

234/4680/16

08.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

234/4681/16

08.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

234/4682/16

08.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

234/4683/16

08.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

234/4684/16

08.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

234/4685/16

08.11.2016 r.

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

234/4686/16

08.11.2016 r.

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

234/4687/16

08.11.2016 r.

zawarcia z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Porozumienia w celu ustalenia zakresu i zasad współdziałania przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

234/4688/16

08.11.2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr 65/1467/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zawarcia Porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie zmienioną uchwałą
Nr 86/1985/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 sierpnia 2015 r. oraz uchwałą
Nr 169/3473/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2016 r.

234/4689/16

08.11.2016 r.

zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej IP WUP w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

234/4690/16

08.11.2016 r.

sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze do dofinansowania projektu pn.: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” realizowanego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

234/4691/16

08.11.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

234/4692/16

08.11.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

234/4693/16

08.11.2016 r.

zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

234/4694/16

08.11.2016 r.

podpisania porozumienia o współpracy na rzecz realizacji Projektu pn. „PPI2Innovate - Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne rozwiązania w Europie Środkowej”.

234/4695/16

08.11.2016 r.

powołania Rady Programowej Programu Strategicznego                     ”Błękitny San”.

234/4696/16

08.11.2016 r.

powołania Rady Programowej Programu Strategicznego       Rozwoju Bieszczad.

234/4697/16

08.11.2016 r.

przyjęcia ostatecznego stanowiska dotyczącego postępowania z projektami dofinansowanymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pozostającymi w procedurze sądowo-administracyjnej oraz projektami z otwartymi rekomendacjami Instytucji Audytowej.

234/4698/16

08.11.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

234/4699/16

08.11.2016 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk”.

234/4700/16

08.11.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

234/4701/16

08.11.2016 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

234/4702/16

08.11.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

234/4703/16

08.11.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

234/4704/16

08.11.2016 r.

przyznania stypendiów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”.

234/4705/16

08.11.2016 r.

przyznania nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”.

234/4706/16

08.11.2016 r.

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rzeszowa na lata 2017-2020.

234/4707/16

08.11.2016 r.

przyjęcia do realizacji zmienionego dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla województwa podkarpackiego.

234/4708/16

08.11.2016 r.

przyjęcia procedury w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020.

234/4709/16

08.11.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 163/3371/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr XXI/378/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2016 r., zmienioną Uchwałą Nr XXIV/452/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego               z dnia 27 czerwca 2016 r., zmienioną Uchwałą Nr 203/4101/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

234/4710/16

08.11.2016 r.

zlecenia prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w 2017r.

234/4711/16

08.11.2016 r.

wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ze Szpitalem Wojewódzkim OLK w Przemyślu.

234/4712/16

08.11.2016 r.

przyjęcia Planu Działań nr 1/2017 w sektorze zdrowia na rok 2017 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

234/4713/16

08.11.2016 r.

wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

234/4714/16

08.11.2016 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

234/4715/16

08.11.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 164/3414/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

234/4716/16

08.11.2016 r.

przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

234/4717/16

08.11.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

234/4718/16

08.11.2016 r.

upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

234/4719/16

08.11.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr XXI/353/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2012 r., zmienioną uchwałą
Nr XXXIV/626/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2013 r., w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów roślin uprawnych na terenie województwa podkarpackiego.

234/4720/16

08.11.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

234/4721/16

08.11.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

234/4722/16

08.11.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

234/4723/16

08.11.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchylenia uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Nr XXVII/474/16 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie połączenia Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

234/4724/16

08.11.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie połączenia Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4666_16.zip)Uchwała Nr 234_4666_16.zip2986 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4667_16.pdf)Uchwała Nr 234_4667_16.pdf299 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4668_16.pdf)Uchwała Nr 234_4668_16.pdf4371 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4669_16.pdf)Uchwała Nr 234_4669_16.pdf6178 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4670_16.pdf)Uchwała Nr 234_4670_16.pdf5289 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4671_16.pdf)Uchwała Nr 234_4671_16.pdf3797 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4672_16.pdf)Uchwała Nr 234_4672_16.pdf5314 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4673_16.pdf)Uchwała Nr 234_4673_16.pdf4824 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4674_16.pdf)Uchwała Nr 234_4674_16.pdf5278 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4675_16.pdf)Uchwała Nr 234_4675_16.pdf5410 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4676_16.pdf)Uchwała Nr 234_4676_16.pdf4761 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4677_16.pdf)Uchwała Nr 234_4677_16.pdf5958 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4678_16.pdf)Uchwała Nr 234_4678_16.pdf5407 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4679_16.pdf)Uchwała Nr 234_4679_16.pdf5312 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4680_16.pdf)Uchwała Nr 234_4680_16.pdf4714 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4681_16.pdf)Uchwała Nr 234_4681_16.pdf4197 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4682_16.pdf)Uchwała Nr 234_4682_16.pdf4306 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4683_16.pdf)Uchwała Nr 234_4683_16.pdf4409 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4684_16.pdf)Uchwała Nr 234_4684_16.pdf4251 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4685_16.pdf)Uchwała Nr 234_4685_16.pdf1807 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4686_16.pdf)Uchwała Nr 234_4686_16.pdf1806 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4687_16.zip)Uchwała Nr 234_4687_16.zip6340 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4688_16.zip)Uchwała Nr 234_4688_16.zip12608 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4689_16.zip)Uchwała Nr 234_4689_16.zip835 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4690_16.pdf)Uchwała Nr 234_4690_16.pdf375 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4691_16.pdf)Uchwała Nr 234_4691_16.pdf556 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4692_16.pdf)Uchwała Nr 234_4692_16.pdf552 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 234_4693_16.pdf)Uchwała nr 234_4693_16.pdf428 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4694_16.zip)Uchwała Nr 234_4694_16.zip3496 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4695_16.pdf)Uchwała Nr 234_4695_16.pdf1067 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4696_16.pdf)Uchwała Nr 234_4696_16.pdf1034 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4697_16.pdf)Uchwała Nr 234_4697_16.pdf736 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4698_16.pdf)Uchwała Nr 234_4698_16.pdf285 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4699_16.pdf)Uchwała Nr 234_4699_16.pdf432 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4700_16.pdf)Uchwała Nr 234_4700_16.pdf3704 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4701_16.pdf)Uchwała Nr 234_4701_16.pdf305 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4702_16.pdf)Uchwała Nr 234_4702_16.pdf892 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4703_16.pdf)Uchwała Nr 234_4703_16.pdf431 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4704_16.pdf)Uchwała Nr 234_4704_16.pdf302 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4705_16.pdf)Uchwała Nr 234_4705_16.pdf252 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4706_16.pdf)Uchwała Nr 234_4706_16.pdf265 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4707_16.zip)Uchwała Nr 234_4707_16.zip1264 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4708_16.zip)Uchwała Nr 234_4708_16.zip5126 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4709_16.pdf)Uchwała Nr 234_4709_16.pdf1976 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4710_16.pdf)Uchwała Nr 234_4710_16.pdf854 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4711_16.pdf)Uchwała Nr 234_4711_16.pdf438 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4712_16.zip)Uchwała Nr 234_4712_16.zip507 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4713_16.pdf)Uchwała Nr 234_4713_16.pdf412 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4714_16.pdf)Uchwała Nr 234_4714_16.pdf2153 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4715_16.pdf)Uchwała Nr 234_4715_16.pdf766 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4716_16.pdf)Uchwała Nr 234_4716_16.pdf2338 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4717_16.zip)Uchwała Nr 234_4717_16.zip2512 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4718_16.pdf)Uchwała Nr 234_4718_16.pdf1912 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4719_16.pdf)Uchwała Nr 234_4719_16.pdf1263 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4720_16.pdf)Uchwała Nr 234_4720_16.pdf2620 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4721_16.pdf)Uchwała Nr 234_4721_16.pdf2462 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4722_16.pdf)Uchwała Nr 234_4722_16.pdf2022 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4723_16.pdf)Uchwała Nr 234_4723_16.pdf953 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 234_4724_16.pdf)Uchwała Nr 234_4724_16.pdf8313 kB