bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 236 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 15 listopada 2016 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

236/4727/16

15.11.2016 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup sprzętu medycznego.

236/4728/16

15.11.2016 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup sprzętu medycznego.

236/4729/16

15.11.2016 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na użyczenie ruchomych aktywów trwałych.

236/4730/16

15.11.2016 r.

zmieniająca uchwalę Nr 169/3504/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko Ordynatora Kliniki Pulmonologii i Chemioterapii w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

236/4731/16

15.11.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 149/3132/16 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad prowadzenia polityki szkoleniowej dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

236/4732/16

15.11.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

236/4733/16

15.11.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2016 r. realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

236/4734/16

15.11.2016 r.

zawarcia aneksu do umowy użyczenia lokalu użytkowego na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego w Przemyślu.

236/4735/16

15.11.2016 r.

zaopiniowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kołaczyce na lata 2016-2023.

236/4736/16

15.11.2016 r.

przyjęcia Uzasadnienia i Podsumowania dotyczących oceny oddziaływania na środowisko Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023.

236/4737/16

15.11.2016 r.

ogłoszenia II edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

236/4738/16

15.11.2016 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Analiza wykonalności prac B+R w zakresie uwierzytelniania i serializacji wyrobów w procesie produkcji, ich składowania oraz inwentaryzowania wraz z kontrolą wydawania na zewnątrz metodą RFID” nr RPPK.01.02.00-18-0051/15-00 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/3272/16 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów oraz wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu Bony na innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

236/4739/16

15.11.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

236/4740/16

15.11.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

236/4741/16

15.11.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

236/4742/16

15.11.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

236/4743/16

15.11.2016 r.

wyboru laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów”.

236/4744/16

15.11.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

236/4745/16

15.11.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

236/4746/16

15.11.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do oceny merytorycznej wniosków i sporządzenia list rankingowych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017.

236/4747/16

15.11.2016 r.

zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego.

236/4748/16

15.11.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

236/4749/16

15.11.2016 r.

zawarcia aneksu do porozumienia z Wojewodą Podkarpackim z dnia
25 marca 2016r. dotyczącego przekazywania środków z budżetu państwa.

236/4750/16

15.11.2016 r.

udzielenia upoważnienia.

236/4751/16

15.11.2016 r.

przeprowadzenia kontroli w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie.

236/4752/16

15.11.2016 r.

przyjęcia oraz poddania konsultacjom projektu programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność.

236/4753/16

15.11.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

236/4754/16

15.11.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

236/4755/16

15.11.2016 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

236/4756/16

15.11.2016 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

236/4757/16

15.11.2016 r.

wyrażenia woli udzielenia zgody na pozyskanie przez CWK Operator Sp. z o.o. sponsora generalnego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego

236/4758/16

15.11.2016 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego reformy oświatowej.

236/4759/16

15.11.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

236/4760/16

15.11.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Panu Profesorowi dr. hab. n. med. Stanisławowi Wosiowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

236/4761/16

15.11.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Panu Rafałowi Wilkowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

236/4762/16

15.11.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.  

236/4763/16

15.11.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

236/4764/16

15.11.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Krośnie, obr. Krościenko Niżne.