bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 239 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 22 listopada 2016 r.

Nr uchwały

Nr posiedzenia

Przedmiot uchwaly - w sprawie:

239/4773/16

22.11.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.

239/4774/16

22.11.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia do zabezpieczenia środków finansowych dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu na wkład własny projektu „Modernizacja Budynku Nr 5 - I etap - Termomodernizacja” w ramach działania NFOŚiGW „Poprawa jakości powietrza część 2 – Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

239/4775/16

22.11.2016 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

239/4776/16

22.11.2016 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2030.

239/4777/16

22.11.2016 r.

odwołania powierzenia obowiązków dyrektora Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

239/4778/16

22.11.2016 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.  

239/4779/16

22.11.2016 r.

przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

239/4780/16

22.11.2016 r.

zatwierdzenia wzoru gwarancji bankowej należytego wykonania i ostatecznego rozliczenia umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach osi priorytetowych VII – IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

239/4781/16

22.11.2016 r.

sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze do dofinansowania projektu pn. „Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty finansowe” realizowanego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

239/4782/16

22.11.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 155/3222/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru Umowy zlecenia z ekspertem biorącym udział w wyborze projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

239/4783/16

22.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

239/4784/16

22.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

239/4785/16

22.11.2016 r.

zmiany uchwały Nr 76 / 1709 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

239/4786/16

22.11.2016 r.

wyrażenia zgody na udostępnienie umowy koncesji z dnia 29 kwietnia 2016 r. oraz umowy o dofinansowanie projektu Nr POPW.03.02.00-18-001/12-00 z dnia 14 grudnia 2012 r.

239/4787/16

22.11.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa

239/4788/16

22.11.2016 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

239/4789/16

22.11.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

239/4790/16

22.11.2016 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

239/4791/16

22.11.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

239/4792/16

22.11.2016 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

239/4793/16

22.11.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

239/4794/16

22.11.2016 r.

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

239/4795/16

22.11.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

239/4796/16

22.11.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 227/4598/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

239/4797/16

22.11.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

239/4798/16

22.11.2016 r.

przyjęcia Regulaminu naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Instrumenty finansowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK. RPPK.01.04.02-IZ-00-18-001/16.

239/4799/16

22.11.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Instrumenty finansowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.02-IZ-00-18-001/16.

239/4800/16

22.11.2016 r.

przeprowadzenia kontroli w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

239/4801/16

22.11.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

239/4802/16

22.11.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

239/4803/16

22.11.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

239/4804/16

22.11.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

239/4805/16

22.11.2016 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2016 roku.

239/4806/16

22.11.2016 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

239/4807/16

22.11.2016 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

239/4808/16

22.11.2016 r.

zmian w „Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2016”.

239/4809/16

22.11.2016 r.

zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017.

239/4810/16

22.11.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

239/4811/16

22.11.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

239/4812/16

22.11.2016 r.

powołania Zespołu do spraw kategoryzacji obwodów łowieckich polnych.

239/4813/16

22.11.2016 r.

wyznaczenia przedstawiciela Zarządu Województwa Podkarpackiego do zespołów przeprowadzających kategoryzację leśnych obwodów łowieckich.

239/4814/16

22.11.2016 r.

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

239/4815/16

22.11.2016 r.

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

239/4816/16

22.11.2016 r.

upoważnienia dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

239/4817/16

22.11.2016 r.

upoważnienia zastępcy dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

239/4818/16

22.11.2016 r.

przyjęcia procedur w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

239/4819/16

22.11.2016 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

239/4820/16

22.11.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

239/4821/16

22.11.2016 r.

podpisania umów pomiędzy Województwem Podkarpackim i Gminą Leżajsk, Gminą Grodzisko Dolne, Gminą Miastem Leżajsk, Gminą Kuryłówka, Gminą Miastem Nowa Sarzyna, dotyczących udzielenia Województwu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016 r. kosztów Zakupu maszyn i urządzeń dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

239/4822/16

22.11.2016 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu.

239/4823/16

22.11.2016 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle.

239/4824/16

22.11.2016 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie.

239/4825/16

22.11.2016 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie.

239/4826/16

22.11.2016 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu.

239/4827/16

22.11.2016 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

239/4828/16

22.11.2016 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju.

239/4829/16

22.11.2016 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Fundacja In Corpore.

239/4830/16

22.11.2016 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Podkarpacki Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej.

239/4831/16

22.11.2016 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach.

239/4832/16

22.11.2016 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej.

239/4833/16

22.11.2016 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej.

239/4834/16

22.11.2016 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4773_16.pdf)Uchwała Nr 239_4773_16.pdf1091 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4774_16.pdf)Uchwała Nr 239_4774_16.pdf1541 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4775_16.pdf)Uchwała Nr 239_4775_16.pdf2435 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4776_16.zip)Uchwała Nr 239_4776_16.zip3163 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4777_16.pdf)Uchwała Nr 239_4777_16.pdf272 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4778_16.pdf)Uchwała Nr 239_4778_16.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4779_16.pdf)Uchwała Nr 239_4779_16.pdf15854 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4780_16.pdf)Uchwała Nr 239_4780_16.pdf1743 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4781_16.pdf)Uchwała Nr 239_4781_16.pdf379 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4782_16.pdf)Uchwała Nr 239_4782_16.pdf1747 kB
Pobierz plik (uchwała Nr 239_4783_16.pdf)uchwała Nr 239_4783_16.pdf4330 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4784_16.pdf)Uchwała Nr 239_4784_16.pdf3365 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4785_16.zip)Uchwała Nr 239_4785_16.zip13628 kB
Pobierz plik (uchwała Nr 239_4786_16.pdf)uchwała Nr 239_4786_16.pdf394 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4787_16.pdf)Uchwała Nr 239_4787_16.pdf459 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4788_16.zip)Uchwała Nr 239_4788_16.zip42404 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4789_16.pdf)Uchwała Nr 239_4789_16.pdf4330 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4790_16.zip)Uchwała Nr 239_4790_16.zip40981 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4791_16.pdf)Uchwała Nr 239_4791_16.pdf4224 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4792_16.zip)Uchwała Nr 239_4792_16.zip42800 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4793_16.pdf)Uchwała Nr 239_4793_16.pdf4697 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4794_16.zip)Uchwała Nr 239_4794_16.zip18020 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4795_16.pdf)Uchwała Nr 239_4795_16.pdf3619 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4796_16.zip)Uchwała Nr 239_4796_16.zip10355 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4797_16.zip)Uchwała Nr 239_4797_16.zip11071 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4798_16.zip)Uchwała Nr 239_4798_16.zip8820 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4799_16.pdf)Uchwała Nr 239_4799_16.pdf1555 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4800_16.pdf)Uchwała Nr 239_4800_16.pdf627 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4801_16.pdf)Uchwała Nr 239_4801_16.pdf648 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4802_16.pdf)Uchwała Nr 239_4802_16.pdf429 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4803_16.pdf)Uchwała Nr 239_4803_16.pdf432 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4804_16.pdf)Uchwała Nr 239_4804_16.pdf430 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4805_16.pdf)Uchwała Nr 239_4805_16.pdf1083 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4806_16.pdf)Uchwała Nr 239_4806_16.pdf339 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4807_16.pdf)Uchwała Nr 239_4807_16.pdf359 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4808_16.pdf)Uchwała Nr 239_4808_16.pdf1005 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4809_16.zip)Uchwała Nr 239_4809_16.zip7976 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4810_16.pdf)Uchwała Nr 239_4810_16.pdf294 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4811_16.pdf)Uchwała Nr 239_4811_16.pdf1043 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4812_16.pdf)Uchwała Nr 239_4812_16.pdf1375 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4813_16.pdf)Uchwała Nr 239_4813_16.pdf370 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4814_16.pdf)Uchwała Nr 239_4814_16.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4815_16.pdf)Uchwała Nr 239_4815_16.pdf378 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4816_16.pdf)Uchwała Nr 239_4816_16.pdf364 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4817_16.pdf)Uchwała Nr 239_4817_16.pdf366 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4818_16.zip)Uchwała Nr 239_4818_16.zip6608 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4819_16.pdf)Uchwała Nr 239_4819_16.pdf356 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4820_16.pdf)Uchwała Nr 239_4820_16.pdf5402 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4821_16.pdf)Uchwała Nr 239_4821_16.pdf660 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4822_16.pdf)Uchwała Nr 239_4822_16.pdf854 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4823_16.pdf)Uchwała Nr 239_4823_16.pdf864 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4824_16.pdf)Uchwała Nr 239_4824_16.pdf845 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4825_16.pdf)Uchwała Nr 239_4825_16.pdf877 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4826_16.pdf)Uchwała Nr 239_4826_16.pdf848 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4827_16.pdf)Uchwała Nr 239_4827_16.pdf850 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4828_16.pdf)Uchwała Nr 239_4828_16.pdf841 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4829_16.pdf)Uchwała Nr 239_4829_16.pdf863 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4830_16.pdf)Uchwała Nr 239_4830_16.pdf899 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4831_16.pdf)Uchwała Nr 239_4831_16.pdf851 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4832_16.pdf)Uchwała Nr 239_4832_16.pdf843 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4833_16.pdf)Uchwała Nr 239_4833_16.pdf842 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 239_4834_16.pdf)Uchwała Nr 239_4834_16.pdf846 kB