http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Posiedzenie Nr 245 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 6 grudnia 2016 r.

[KZ] Robert Kłak

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

245/4901/16

6.12.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016r.

245/4902/16

6.12.2016 r.

przyjęcia Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.

245/4903/16

6.12.2016 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

245/4904/16

6.12.2016 r.

zatwierdzenia wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu w ramach Działania 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

245/4905/16

6.12.2016 r.

sprawie zatwierdzenia wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

245/4906/16

6.12.2016 r.

rozpatrzenia protestu

245/4907/16

6.12.2016 r.

rozpatrzenia protestu

245/4908/16

6.12.2016 r.

rozpatrzenia protestu

245/4909/16

6.12.2016 r.

rozpatrzenia protestu

245/4910/16

6.12.2016 r.

rozpatrzenia protestu

245/4911/16

6.12.2016 r.

rozpatrzenia protestu

245/4912/16

6.12.2016 r.

rozpatrzenia protestu

245/4913/16

6.12.2016 r.

rozpatrzenia protestu

245/4914/16

6.12.2016 r.

zmiany Harmonogramu zamknięcia pomocy dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

245/4915/16

6.12.2016 r.

zmiany uchwały nr 84/1922/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 sierpnia 2015 r., zmienionej uchwałą nr 104/2311/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 października 2015 r., uchwałą nr 161/3330/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 marca 2016 r., uchwałą nr 218/4388/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 września 2016 r. oraz uchwałą nr 219/4425/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 września 2016 r.

245/4916/16

6.12.2016 r.

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

245/4917/16

6.12.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 156/3232/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 marca 2016 r.

245/4918/16

6.12.2016 r.

udzielenia upoważnienia.

245/4919/16

6.12.2016 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu taboru kolejowego, RPO WP na lata 2014-2020.

245/4920/16

6.12.2016 r.

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.6 Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

245/4921/16

6.12.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.6 Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

245/4922/16

6.12.2016 r.

przystąpienia do programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – priorytet 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”.

245/4923/16

6.12.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017.

245/4924/16

6.12.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

245/4925/16

6.12.2016 r.

rozliczenia dotacji przyznanej Uchwałą Nr 172/3548/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2016 (z późn. zm.).

245/4926/16

6.12.2016r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Krośnie, obr. Krościenko Niżne.

245/4927/16

6.12.2016 r.

przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawach zmiany uchwał w sprawach parków krajobrazowych.

245/4928/16

6.12.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 129/2799/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru określenia sposobu wyłaniania przedsięwzięć promocyjno-wizerunkowych Województwa Podkarpackiego.

245/4929/16

6.12.2016 r.

ogłoszenia otwartego konkursu w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” w 2017 roku.

245/4930/16

6.12.2016 r.

odwołania pełnomocnictwa.

245/4931/16

6.12.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

245/4932/16

6.12.2016 r.

przyjęcia wzoru umowy o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

245/4933/16

6.12.2016 r.

ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

245/4934/16

6.12.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa

245/4935/16

6.12.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa

245/4936/16

6.12.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa

245/4937/16

6.12.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa

245/4938/16

6.12.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa

245/4939/16

6.12.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa

245/4940/16

6.12.2016 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

245/4941/16

6.12.2016 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

245/4942/16

6.12.2016 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

245/4943/16

6.12.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

245/4944/16

6.12.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

245/4945/16

6.12.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

245/4946/16

6.12.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

245/4947/16

6.12.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

245/4948/16

6.12.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

245/4949/16

6.12.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

245/4950/16

6.12.2016 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

245/4951/16

6.12.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

245/4952/16

6.12.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego

245/4953/16

6.12.2016 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 – 2030.

245/4954/16

6.12.2016 r.

udzielenia upoważnienia.

245/4955/16

6.12.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

245/4956/16

6.12.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

245/4957/16

6.12.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4901_16.zip)Uchwała Nr 245_4901_16.zip1158 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4902_16.zip)Uchwała Nr 245_4902_16.zip4039 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4903_16.zip)Uchwała Nr 245_4903_16.zip1811 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4904_16.zip)Uchwała Nr 245_4904_16.zip16733 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4905_16.zip)Uchwała Nr 245_4905_16.zip17961 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4906_16.pdf)Uchwała Nr 245_4906_16.pdf5726 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4907_16.pdf)Uchwała Nr 245_4907_16.pdf4696 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4908_16.pdf)Uchwała Nr 245_4908_16.pdf4733 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4909_16.pdf)Uchwała Nr 245_4909_16.pdf5817 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4910_16.pdf)Uchwała Nr 245_4910_16.pdf5100 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4911_16.pdf)Uchwała Nr 245_4911_16.pdf4035 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4912_16.pdf)Uchwała Nr 245_4912_16.pdf5581 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4913_16.pdf)Uchwała Nr 245_4913_16.pdf4656 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4914_16.pdf)Uchwała Nr 245_4914_16.pdf3657 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4915_16.zip)Uchwała Nr 245_4915_16.zip11220 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4916_16.pdf)Uchwała Nr 245_4916_16.pdf5938 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4917_16.pdf)Uchwała Nr 245_4917_16.pdf795 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4918_16.pdf)Uchwała Nr 245_4918_16.pdf294 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4919_16.pdf)Uchwała Nr 245_4919_16.pdf1992 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4920_16.zip)Uchwała Nr 245_4920_16.zip26015 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4921_16.pdf)Uchwała Nr 245_4921_16.pdf3466 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4922_16.pdf)Uchwała Nr 245_4922_16.pdf750 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4923_16.pdf)Uchwała Nr 245_4923_16.pdf6682 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4924_16.pdf)Uchwała Nr 245_4924_16.pdf314 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4925_16.pdf)Uchwała Nr 245_4925_16.pdf437 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4926_16.pdf)Uchwała Nr 245_4926_16.pdf521 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4927_16.zip)Uchwała Nr 245_4927_16.zip3725 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4928_16.pdf)Uchwała Nr 245_4928_16.pdf7130 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4929_16.pdf)Uchwała Nr 245_4929_16.pdf433 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4930_16.pdf)Uchwała Nr 245_4930_16.pdf337 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 245_4931_16.pdf)Uchwała nr 245_4931_16.pdf334 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4932_16.zip)Uchwała Nr 245_4932_16.zip13535 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4933_16.pdf)Uchwała Nr 245_4933_16.pdf799 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4934_16.zip)Uchwała Nr 245_4934_16.zip3504 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4935_16.zip)Uchwała Nr 245_4935_16.zip3522 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4936_16.pdf)Uchwała Nr 245_4936_16.pdf684 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4937_16.pdf)Uchwała Nr 245_4937_16.pdf687 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4938_16.pdf)Uchwała Nr 245_4938_16.pdf816 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4939_16.pdf)Uchwała Nr 245_4939_16.pdf814 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4940_16.pdf)Uchwała Nr 245_4940_16.pdf411 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4941_16.pdf)Uchwała Nr 245_4941_16.pdf2119 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4942_16.pdf)Uchwała Nr 245_4942_16.pdf2136 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4943_16.pdf)Uchwała Nr 245_4943_16.pdf709 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4944_16.pdf)Uchwała Nr 245_4944_16.pdf713 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4945_16.pdf)Uchwała Nr 245_4945_16.pdf640 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4946_16.pdf)Uchwała Nr 245_4946_16.pdf690 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4947_16.pdf)Uchwała Nr 245_4947_16.pdf609 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4948_16.pdf)Uchwała Nr 245_4948_16.pdf697 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 245_4949_16.pdf)Uchwała nr 245_4949_16.pdf642 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4950_16.pdf)Uchwała Nr 245_4950_16.pdf436 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4951_16.pdf)Uchwała Nr 245_4951_16.pdf3029 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4952_16.pdf)Uchwała Nr 245_4952_16.pdf1939 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4953_16.zip)Uchwała Nr 245_4953_16.zip9001 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4954_16.pdf)Uchwała Nr 245_4954_16.pdf328 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4955_16.pdf)Uchwała Nr 245_4955_16.pdf282 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4956_16.pdf)Uchwała Nr 245_4956_16.pdf284 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 245_4957_16.pdf)Uchwała Nr 245_4957_16.pdf1995 kB