bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 251 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 20 grudnia 2016 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

251/5013/16

20.12.2016 r.

zmiany sposobu wykorzystania powierzchni zadania pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”.

251/5014/16

20.12.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 164/3415/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

251/5015/16

20.12.2016 r.

wyboru do dofinansowania projektów przewidzianych do realizacji w 2017 r.
w ramach X Osi priorytetowej Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020.

251/5016/16

20.12.2016 r.

przyjęcia Planu naprawczego dla wdrażania instrumentu ZIT w województwie podkarpackim oraz Planu działań Związku ZIT na lata 2014 – 2020.

251/5017/16

20.12.2016 r.

zatwierdzenia wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach Działania 8.5 - Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

251/5018/16

20.12.2016 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

251/5019/16

20.12.2016 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

251/5020/16

20.12.2016 r.

zatwierdzenia wzoru gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania i ostatecznego rozliczenia umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

251/5021/16

20.12.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

251/5022/16

20.12.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

251/5023/16

20.12.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

251/5024/16

20.12.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

251/5025/16

20.12.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

251/5026/16

20.12.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

251/5027/16

20.12.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

251/5028/16

20.12.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

251/5029/16

20.12.2016 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

251/5030/16

20.12.2016 r.

wyrażenia zgody na głosowanie pisemne Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. bez odbycia Zgromadzenia Wspólników.

251/5031/16

20.12.2016 r.

wyboru projektu nr: RPPK.01.03.00-18-0004/16 pn. „Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Promocja gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.

251/5032/16

20.12.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 203/4090/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

251/5033/16

20.12.2016 r.

zatwierdzenia Opisów obszarów/ zakresów inteligentnych specjalizacji Województwa Podkarpackiego wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).

251/5034/16

20.12.2016 r.

zmiany uchwały Nr 227/4594/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 października 2016r. w sprawie przyjęcia listy projektów zawieszonych w RPO WP na lata 2007-2013.

251/5035/16

20.12.2016 r.

zmiany uchwały nr 84/1922/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 sierpnia 2015r., zmienionej uchwałami: nr 104/2311/15 z dnia 20 października 2015r., nr 161/3330/16 z dnia 29 marca 2016r., nr 218/4388/16 z dnia 27 września 2016r., nr 219/4425/16 z dnia 30 września 2016r. oraz uchwałą nr 245/4915/16 z dnia 6 grudnia 2016r.

251/5036/16

20.12.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 63/1406/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE   z dnia 9 czerwca 2015r.

251/5037/16

20.12.2016 r.

powierzenia zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym Aeropolis.

251/5038/16

20.12.2016 r.

zawarcia aneksu nr 9 do Umowy Partnerskiej z dnia 27 września 2012r.

251/5039/16

20.12.2016 r.

zmiany uchwały nr 213/4265/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

251/5040/16

20.12.2016 r.

decyzji o realizacji projektu własnego / w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

251/5041/16

20.12.2016 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich, RPO WP na lata 2014-2020.

251/5042/16

20.12.2016 r.

upoważnienia Pana Sławomira Cynkara do reprezentowania Województwa Podkarpackiego w sprawie wszelkich procedur związanych z wydaniem certyfikatu SSL EV dla domen internetowych projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”.

251/5043/16

20.12.2016 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Jawornik Polski.

251/5044/16

20.12.2016 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Radomyśl nad Sanem.

251/5045/16

20.12.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

251/5046/16

20.12.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

251/5047/16

20.12.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

251/5048/16

20.12.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

251/5049/16

20.12.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

251/5050/16

20.12.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

251/5051/16

20.12.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

251/5052/16

20.12.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

251/5053/16

20.12.2016 r.

zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.

251/5054/16

20.12.2016 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

251/5055/16

20.12.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

251/5056/16

20.12.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

251/5057/16

20.12.2016 r.

uchylenia uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego                             nr 241/4840/16 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie realizacji zadania dot. Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w zakresie utrzymania oznakowania.

251/5058/16

20.12.2016 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

251/5059/16

20.12.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016r.

251/5060/16

20.12.2016 r.

ustalenia rocznego planu kontroli problemowych i sprawdzających prowadzonych przez pracowników Departamentu Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w 2017 roku w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

251/5061/16

20.12.2016 r.

zmiany Uchwały nr 155/3215/16 z dnia 8 marca 2016 r.

251/5062/16

20.12.2016 r.

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.

251/5063/16

20.12.2016 r.

przesunięcia terminu rozpoczęcia komisyjnej kontroli zgodności zapisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów muzealnych Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

251/5064/16

20.12.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016.

251/5065/16

20.12.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa .

251/5066/16

20.12.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

251/5067/16

20.12.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

251/5068/16

20.12.2016 r.

przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w roku 2017 w województwie podkarpackim.

251/5069/16

20.12.2016 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Krośnie.

251/5070/16

20.12.2016 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Krośnie.

251/5071/16

20.12.2016 r.

odwołania czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego.

251/5072/16

20.12.2016 r.

wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zwrotu środków zaangażowanych Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację projektu KIK-56 pod nazwą „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet IV Rozwój społeczny i zasobów ludzkich w ramach obszaru tematycznego „Ochrona zdrowia”, Cel II.

251/5073/16

20.12.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 239/4825/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie.

251/5074/16

20.12.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 239/4833/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej.

251/5075/16

20.12.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

251/5076/16

20.12.2016 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

251/5077/16

20.12.2016 r.

projektów planów finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych.

251/5078/16

20.12.2016r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5013_16.pdf)Uchwała Nr 251_5013_16.pdf3012 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5014_16.pdf)Uchwała Nr 251_5014_16.pdf699 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5015_16.pdf)Uchwała Nr 251_5015_16.pdf925 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5016_16.zip)Uchwała Nr 251_5016_16.zip7083 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5017_16.zip)Uchwała Nr 251_5017_16.zip1324 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5018_16.zip)Uchwała Nr 251_5018_16.zip1362 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5019_16.zip)Uchwała Nr 251_5019_16.zip1401 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5020_16.pdf)Uchwała Nr 251_5020_16.pdf2115 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5021_16.pdf)Uchwała Nr 251_5021_16.pdf8353 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5022_16.pdf)Uchwała Nr 251_5022_16.pdf3456 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5023_16.pdf)Uchwała Nr 251_5023_16.pdf4787 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5024_16.pdf)Uchwała Nr 251_5024_16.pdf4214 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5025_16.pdf)Uchwała Nr 251_5025_16.pdf3968 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5026_16.pdf)Uchwała Nr 251_5026_16.pdf4107 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5027_16.pdf)Uchwała Nr 251_5027_16.pdf4129 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5028_16.pdf)Uchwała Nr 251_5028_16.pdf4309 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5029_16.zip)Uchwała Nr 251_5029_16.zip4918 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5030_16.pdf)Uchwała Nr 251_5030_16.pdf334 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5031_16.pdf)Uchwała Nr 251_5031_16.pdf626 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5032_16.pdf)Uchwała Nr 251_5032_16.pdf409 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5033_16.pdf)Uchwała Nr 251_5033_16.pdf10238 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5034_16.pdf)Uchwała Nr 251_5034_16.pdf806 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5035_16.pdf)Uchwała Nr 251_5035_16.pdf14358 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5036_16.pdf)Uchwała Nr 251_5036_16.pdf467 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5037_16.pdf)Uchwała Nr 251_5037_16.pdf408 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5038_16.pdf)Uchwała Nr 251_5038_16.pdf922 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5039_16.pdf)Uchwała Nr 251_5039_16.pdf12430 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5040_16.zip)Uchwała Nr 251_5040_16.zip17123 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5041_16.pdf)Uchwała Nr 251_5041_16.pdf1865 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5042_16.pdf)Uchwała Nr 251_5042_16.pdf340 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5043_16.pdf)Uchwała Nr 251_5043_16.pdf410 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5044_16.pdf)Uchwała Nr 251_5044_16.pdf412 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5045_16.pdf)Uchwała Nr 251_5045_16.pdf629 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5046_16.pdf)Uchwała Nr 251_5046_16.pdf646 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5047_16.pdf)Uchwała Nr 251_5047_16.pdf623 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5048_16.pdf)Uchwała Nr 251_5048_16.pdf1107 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5049_16.pdf)Uchwała Nr 251_5049_16.pdf624 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5050_16.pdf)Uchwała Nr 251_5050_16.pdf628 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5051_16.pdf)Uchwała Nr 251_5051_16.pdf752 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5052_16.pdf)Uchwała Nr 251_5052_16.pdf692 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5053_16.zip)Uchwała Nr 251_5053_16.zip816 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5054_16.pdf)Uchwała Nr 251_5054_16.pdf311 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5055_16.pdf)Uchwała Nr 251_5055_16.pdf462 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5056_16.pdf)Uchwała Nr 251_5056_16.pdf466 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5057_16.pdf)Uchwała Nr 251_5057_16.pdf294 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5058_16.pdf)Uchwała Nr 251_5058_16.pdf1482 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5059_16.pdf)Uchwała Nr 251_5059_16.pdf3004 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5060_16.pdf)Uchwała Nr 251_5060_16.pdf1385 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5061_16.pdf)Uchwała Nr 251_5061_16.pdf398 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5062_16.pdf)Uchwała Nr 251_5062_16.pdf292 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5063_16.pdf)Uchwała Nr 251_5063_16.pdf371 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5064_16.zip)Uchwała Nr 251_5064_16.zip3430 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5065_16.pdf)Uchwała Nr 251_5065_16.pdf322 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5066_16.pdf)Uchwała Nr 251_5066_16.pdf334 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5067_16.pdf)Uchwała Nr 251_5067_16.pdf323 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5068_16.pdf)Uchwała Nr 251_5068_16.pdf2364 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5069_16.pdf)Uchwała Nr 251_5069_16.pdf374 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5070_16.pdf)Uchwała Nr 251_5070_16.pdf378 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5071_16.pdf)Uchwała Nr 251_5071_16.pdf971 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5072_16.pdf)Uchwała Nr 251_5072_16.pdf485 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5073_16.pdf)Uchwała Nr 251_5073_16.pdf982 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5074_16.pdf)Uchwała Nr 251_5074_16.pdf976 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5075_16.pdf)Uchwała Nr 251_5075_16.pdf3323 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5076_16.pdf)Uchwała Nr 251_5076_16.pdf360 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5077_16.pdf)Uchwała Nr 251_5077_16.pdf361 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 251_5078_16.pdf)Uchwała Nr 251_5078_16.pdf4481 kB